Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Det lilla barnet - fördjupningskurs för socionomer i de första årens psykologi


Både inom socialt arbete, hälso- och sjukvård och barn och elevhälsa möter vi små barn som behöver stöd, hjälp och insatser av olika slag. Det krävs också ibland omfattande utredningar och insatser kring barn inom det sociala arbetet som får livsavgörande konsekvenser.

Bedömningar av barnets utsatthet och val av insatser som ska integreras med dess föräldrars och den omgivande miljöns perspektiv ställer höga krav på den professionelles kompetens. I detta arbete behövs både kunskap om vuxna, barn och relationerna dem emellan samt teoretisk kunskap om barns psykologiska utveckling. Detta kunskapsfält utvecklas i snabb takt och efterfrågan av kompetens är stort.

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder med start våren 2021 en utbildning som ger överblick av aktuellt kunskapsläge med praktiska inslag kring små barns utveckling. Därför är också handledning integrerad med kursens undervisning.

Utbildningen genomförs i samarbete med den nybildade stiftelsen A Primo *, som verkar för kunskapsutveckling om psykologi och stöd under graviditet, späd- och småbarnsår.

* A Primo Kunskapscentrum för psykologi och stöd under graviditet, späd– och småbarnsår

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är socionom och som i ditt yrke möter små barn och deras föräldrar/omsorgspersoner. Du kan till exempel vara verksam i socialt arbete,
(i myndighetsutövning eller i öppenvård), barn- och elevhälsa eller i hälso- och sjukvård.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en högskoleutbildning på avancerad nivå vilket medför att deltagarna bör ha en högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande.

Deltagaren bör även ha viss arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden.

Kursinnehåll
Utbildningen ger en fördjupning av teman och kunskapsområden som rör barns utveckling, anknytning och mentalisering. Den har ett familjesystemiskt perspektiv med både teoretiska och praktiska inslag. Teman som behandlas är:
• Barnets utveckling sett ur ett samspelsperspektiv
• Anknytning, mentalisering och affektreglering
• Barnets utveckling sett ur ett familjesystemiskt perspektiv
• Trauma och desorganiserad anknytning. Barn i familjehem och i adoptivfamilj
• Bedömning, utredning och behandling. Att samtala med barn
• Reflektioner över sin egen roll och sina reaktioner
• Introduktion av olika behandlingsmetoder och teorier
• Omsorgsförmåga hos föräldrar och andra vuxna
• Psykisk ohälsa i familjen
• Samverkan med andra myndigheter/samverkanspartners

Undervisningsformer
Varje undervisningstillfälle består av en föreläsningsdel i storgrupp som följs av handledning i mindre grupper. Utbildningen syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att kursdeltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter

Undervisningen ges under 6 undervisningsdagar, heldagar samt en kursdag för examination.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart och kursdagar
Information om nästa kursstart kommer snart

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm eller på Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal.

Kursansvarig
Kursansvarig är Monica Hedenbro, socionom, med. dr. i barnpsykiatri, leg psykoterapeut

Övriga lärare och handledare:
Maria Borg, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Margareta Hansson, leg psykolog, leg psykoterapeut
Björn Salomonsson, leg läk, docent, leg psykoterapeut

Kostnad
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.


Senast uppdaterad: 2020-12-22.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Information kommer snart
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Information kommer snart
Sista ansökningsdag: Information kommer snart

Monica Hedenbro

Information om kursinnehåll

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Kursansvarig
Monica Hedenbro
08-37 33 00
monica@hedenbro.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade