Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn


Det känslomässiga klimatet under graviditet och spädbarnstid erbjuder en speciell utmaning. Ofta vill föräldrar prata om sina bekymmer och är då angelägna om och tillgängliga för stödjande samtal och/eller psykologisk hjälp. Dock kan det ibland vara svårt att som professionell finna vägar att identifiera och samtala om familjens behov av stöd. Man kan tycka att ens kunskaper ej räcker till, att det är komplicerat att ta upp känsliga saker-eller en kombination av båda.

Psykologiska frågeställningar uppmärksammas alltmer inom mödra- och barnhälsovård, bland annat på grund av en ökad kunskap om hur denna livsfas banar väg för barnets fortsatta utveckling till vuxen. Därför uppmärksammas också perinatal-psykiatriska problem inom andra verksamheter som inte primärt vänder sig till nyblivna föräldrar, till exempel primärvård, allmänpsykiatri och socialtjänst.

Du som i ditt arbete möter föräldrar och blivande föräldrar erbjuds genom den här utbildningen fördjupade kunskaper om hur du kan samtala med föräldrar och barn i denna livsfas.

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder med start våren 2021 en utbildning som ger överblick av aktuellt kunskapsläge kombinerat med praktiska inslag genom att också handledning är integrerad med kursens undervisning. Utbildningen genomförs i samarbete med den nybildade stiftelsen A Primo *, som verkar för kunskapsutveckling om psykologi och stöd under graviditet, späd- och småbarnsår.

* A Primo Kunskapscentrum för psykologi och stöd under graviditet, späd– och småbarnsår

Målgrupp
Vi ser gärna att olika yrkeskategorier möts kring gemensamma kunskaper och erfarenheter. Därför vänder sig kursen till en bred målgrupp av personer som i sitt yrke möter blivande och nyblivna föräldrar och små barn: socionomer, sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer eller läkare, verksamma inom tex. mödra- och barnhälsovård, socialt arbete samt barn- och ungdomspsykiatri.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagaren bör även ha viss arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där behörighet inte fordras av deltagarna som på reguljär högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare

Kursinnehåll
Kursen vill hjälpa dig att utveckla kunskap och förståelse för olika känslomässiga faktorers betydelse i samspelet mellan föräldrar och barn. Den ger en översikt av perinatal-periodens psykologi - från graviditeten tills barnet är fem år. Kursen, som har både teoretiska och praktiska inslag, och behandlar teman om:
• Graviditetens psykologi
• Perinatal psykiatri – hur kan vi förebygga en ogynnsam utveckling
• Anknytning och mentalisering och hur man kan arbeta med detta
• Utvecklingspsykologi och hur man observerar barn
• Hur man talar om att föräldra-barn relationer påverkar barnets utveckling
• Föräldraskap, parrelation och familjesamspel
• Förlossningen - psykologiska aspekter
• Depression före och efter förlossning - hur kan man uppmärksamma och vad kan man göra
• Reflexion över sin egen roll och sina reaktioner

Undervisningsformer
Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter. Varje undervisningstillfälle inleds med en föreläsning som följs av ett handledningstillfälle, där du och dina kurskamrater i små grupper ventilerar erfarenheter av och reflektioner kring era möten med föräldrar och barn. Föreläsningarna och grupphandledningarna ges av erfarna handledare inom området med psykoterapeutisk kompetens.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart och kursdagar
Samtliga kurstillfällen genomförs på måndagar kl 13.00-17.15
18 januari, 8 februari, 22 februari, 15 mars, 29 mars, 19 april, 3 maj och 17 maj
Examinationsdagar är 31 maj och 7 juni, kl. 13.00-17.00

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm eller på Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal.
Se karta längre ner på sidan.

Kursansvarig
Kursansvarig är Björn Salomonsson leg läkare, docent, leg psykoterapeut.

Övriga lärare och handledare:
Monica Hedenbro, socionom, med. dr. i barnpsykiatri, leg psykoterapeut
Margareta Hansson, leg psykolog, leg psykoterapeut
Maria Borg. leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Kostnad
Genom ett generöst bistånd från Annika och Gabriel Urwitz Stiftelse till A Primo kan kursen erbjudas till ett reducerat pris jämfört med ordinarie uppdragsutbildning.

15 000 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 11 december är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.Senast uppdaterad: 2020-10-28.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2021-01-18
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-12-11

Björn Salomonsson

Information om kursinnehåll

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Kursansvarig
Björn Salomonsson bjornsalomonsson50@gmail.com

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade