Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Handledarutbildning – Handledarutbildning i verksamhetsförlagd utbildning


Den verksamhetsförlagda utbildningen inom sjuksköterskeprogrammet är central för att utbildas till sitt kommande sjuksköterskeyrke. Kravet på ett systematiskt arbetssätt, kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga och forskningsanknytning gäller även för den kliniska delen av utbildningen. Det är en utmaning hur man går tillväga för att få ihop detta i den komplexa kliniska verksamheten. För att handledningsprocessen ska fungera optimalt för både handledare och student behöver handledaren verktyg och specifik kompetens inom området handledning.

Uppdragsutbildningsenheten och Vårdvetenskapliga institutionen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder nu en utbildning i handledning inom verksamhetsförlagd utbildning som med denna kurs vill bidra med kunskapsutveckling inom området handledning.

Målgrupp
Legitimerad sjuksköterska eller annat legitimations yrke inom hälso- och sjukvård.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning på avancerad nivå vilket medför att deltagarna bör ha högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa och vård, eller motsvarande för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Även andra sökande med adekvat utbildning och/eller yrkeserfarenhet är välkomna att söka utbildningen.

Kursinnehåll
Kursen innehåller kunskaper inom området vårdvetenskap. De områden som behandlas i kursen är:
- pedagogiska traditioner och teorier inom handledning
- interprofessionellt lärande
- handledningsmodeller och handledningsprocessen
- handledarrollen och samtalsmetodik
- styrdokument och bedömning av studentprestationer
- etiska aspekter och mångfald
- forskning inom handledningsområdet

Undervisningsformer
Utbildningen är webbaserad och ges delvis på distans. Kursen innehåller två fysiska lärarledda sammankomster (heldagar). Ett tillfälle vid kursstart och ett tillfälle vid kursavslutning. Den webbaserade delen innehåller självstudier utifrån studieuppgifter som publiceras på högskolans lärplattform. De olika momenten i utbildningen läggs ut vid förutbestämda tidpunkter och skall enligt uppgjort schema lösas och återsändas på bestämda tider.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid de två campusdagarna och godkända skriftliga uppgifter samt godkänd individuell skriftlig hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Kursen startar med en campusdag den 21 september och avslutas den 16 november med en campusdag 2020.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm.
För karta se längre ner på sidan.

Beroende på behov och rekommendationer kan hela eller delar av kursen övergå till digital undervisning och examination (exempelvis vid covid-19).

Kursansvarig
Birgitta Bisholt, lektor och docent i omvårdnad.

Kostnad
Pris 15 800 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.
Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning längre ner på sidan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 5 september 2020 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.


Kategori: psykiatrisk omvårdnad, psykiatrisk vård, beroendevård, kommunal hälsosjukvård, primärvård, kriminalvård


Senast uppdaterad: 2020-05-20.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50 %
Utbildningsstart: 2020-09-21
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-09-05

Information om kursinnehåll

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@esh.se

Kursledare
Birgitta Bisholt
birgitta.bisholt@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade