Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Trans/ Könsdysfori


Målgrupp

Kursen vänder sig till yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med och ställs inför frågor och problem runt trans/könsdysfori; bl.a. barnmorskor, läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer och socionomer.

Kursinnehåll
Ett av kursens huvudsyften är att förmedla en förståelse kring trans och de teoretiska kunskaperna kring könsdysfori utifrån såväl medicinska, psykologiska, sociologiska som kulturella perspektiv. Under kursen kommer deltagarna få del av olika modeller och metoder för bemötande och behandling som är praktiskt tillämpbara i en klinisk yrkesverksamhet.

Ett tongivande inslag i hela utbildningen är att kursdeltagarna ska få del av sådana teoretiska och praktiska kunskaper som skapar en grund för att möta frågor och problem, kopplade till trans och könsdysfori, utifrån ett holistiskt perspektiv.

De områden som behandlas i kursen är:
- kunskaper kring kulturella, sociologiska, medicinska och psykologiska perspektiv på trans/könsdysfori
- medicinska och psykologiska metoder och modeller i mötet kopplat till trans och könsdysfori
- falldragningar och reflektioner med utgångspunkt i eget och andras kliniska arbete för att belysa metoder och frågor kring bemötande, omhändertagande, behandling samt dilemman som en som behandlare kan hamna i.

Undervisningsformer
Undervisning utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteraturen, föreläsningar och seminarier.

Examinationsformer
Examinationen baseras på lärandemål och sker i grupp och individuellt genom seminarier och skriftlig examination.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom socialt arbete, hälsa, vård, omsorg eller motsvarande, samt att deltagaren är praktiskt yrkesverksam inom klinisk verksamhet.

Kursstart
Kursen ges med 8 kursträffar.
2020: 26 november, 27 november, 3 december och 4 december.
2021: 14 januari, 15 januari, 26 februari och 12 mars.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30 på Södermalm i Stockholm. 
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Suzanna Boman, socionom, leg psykoterapeut.

Kostnad 
18 900 kr (exkl moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan

Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 16 oktober 2020 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum. 


Kategori: vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning, läkare, psykolog, socionom, sjuksköterska, barnmorska, kurator, könsdysfori, transexualiteter,

Senast uppdaterad: 2020-04-29.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Tvärvetenskapligt
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2020-11-26
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-10-16

Suzanna Boman

Information om kursinnehåll

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Kursledare
Suzanna Boman
073-338 82 25
suzanna.boman@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade