Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Avancerad sjukvård i hemmet utifrån den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt


Inledning

Allt fler svårt sjuka och döende vårdas i hemmet av närstående och hemsjukvården. Hemmet blir därmed också en plats för en allt mer avancerad och specialiserad palliativ vård. Medicinska framsteg och avancerad behandling har fört med sig ett förlängt döende. Detta ställer stora krav på personalen som ska vårda samt närstående som också behöver stöd av personalen för att vårda den sjuke.

Kursen syftar till att öka beredskap att utifrån den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt möta patienter och närstående i hemmet, med medvetenhet om att den avancerade hemsjukvården i dag även kan innebära kurativ vård och vård i tidig palliativ fas, samt vid palliativa sjukdomstillstånd som hjärtsvikt och KOL.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning på högskolans Campus Ersta i Stockholm med Jane Österlind som kursansvarig för området avancerad sjukvård i hemmet.

Målgrupp
Kursen vänder sig till personal som arbetar inom avancerad hemsjukvård med vård av döende samt patienter med krävande omvårdnads- och sjukvårdsbehov.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning på avancerad nivå vilket medför att deltagarna bör ha högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom, vård, eller motsvarande för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Deltagare bör vara yrkesverksam inom området. Även andra sökande med adekvat utbildning och/eller yrkeserfarenhet är välkomna att söka utbildningen. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Under kursen tas följande områden upp:
- tanatologi
- den palliativa vårdens filosofi, historik och utveckling nationellt och
internationellt
- närståendes situation och behov
- personcentrerad palliativ vård
- kvalitetsarbete och utveckling
- etiska frågor vid avancerad hemsjukvård av svårt sjuka och döende personer.
- teamet vid vård av svårt sjuka och döende
 
Undervisningsformer
ursen bedrivs som deltidsstudier. Sammanlagt fem obligatoriska campusdagar. Fyra föreläsnings/seminarie heldagar samt en dag med gruppdiskussioner kring fall som följs upp med seminarium via nätet tillsammans med kursledare.

Där emellan genomförs studieuppgifter via högskolans lärplattform. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid samtliga campustillfällen samt godkänd individuell skriftlig hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kurstillfällen
Kursen startar den 4 september 2020.
Övriga kursdagar är 25 september, 23 oktober, 23 november (digitalt seminarium) 2020, och 22 januari 2021.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm.
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Jane Österlind, lektor, leg.ssk mångårig klinisk- och forskningserfarenhet från det palliativa området.

Kostnad 
15 800 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 5 juni 2020 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.Kategori: palliativ vård, asih, sjukvård i hemmet, vidareutbildning, kompetensutveckling, påbyggnadsutbildning
Senast uppdaterad: 2020-03-11.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 8
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2020-09-04
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-06-05

Jane Österlind

Information om kursinnehåll

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade