Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att arbeta med barn och unga på HVB


Personalen är en av de viktigaste tillgångarna i HVB-vården för barn och unga. De unga tillbringar en stor del av dygnets timmar tillsammans med personalen vilket ställer höga krav på de yrkesverksammas kompetens, bland annat när det gäller att kunna se och möta den unges behov av bland annat närhet, stöd och omsorg.

Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i flera rapporter och utredningar återkommit till att det råder en kunskapsbrist bland många av de yrkesverksamma. De menar att den kunskap som behöver ökas framförallt handlar om socialt arbete med inriktning mot HVB, till exempel barn och ungas utveckling och delaktighet, etik och bemötande samt evidensbaserat socialt arbete.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för HVB görs tydligt att de som bedriver HVB-verksamhet ska se till att personalen får den kompetensutveckling som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter (5 kap 3 § HSLF-FS 2016:55). I de allmänna råden till paragrafen anges vad gäller komptensutveckling att den bör förmedla kunskap om bland annat
- Etik och bemötande
- De placerade barnens behov
- Hur man kan stödja personer som varit med om krissituationer och andra svåra livshändelser
- Vikten av att de placerade personerna görs delaktiga

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder nu en uppdragsutbildning med fokus på yrkesrollen för personal på HVB, utbildningen är utformad utifrån Socialstyrelsens rapport "Kompetens för arbete på HVB för barn och unga" ,2018.

Målgrupp
Behandlingsassistenter, socialpedagoger och andra med liknande utbildningar som är verksamma på HVB med inriktning barn och unga.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning, vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kursinnehåll
Utbildningens mål är att ge ökade kunskaper om hur du i din yrkesroll kan bemöta och förstå barn och unga som upplevt och kommer från svåra missförhållanden. Utbildningen syftar också till att ge bredare kunskap om det sociala arbetet utifrån en HVB-kontext, vad evidensbaserat socialt arbete kan vara och hur detta kan kopplas till risk- och skyddsfaktorer. Under utbildningen kommer du också ges verktyg som kommer från dialektisk beteendeterapi (DBT) och lågaffektivt bemötande.

Undervisningsformer
Utbildningen består av åtta närträffar och bedrivs i huvudsak genom föreläsningar, seminarier samt utifrån diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera teoretisk kunskapen i den egna praktiken.

Examinationsformer
Examination är både muntlig och skriftlig, individuellt och i grupp. Examinationsarbetet består bl.a. av ett skriftligt PM – att utifrån en given uppgift belysa kliniska erfarenheter med hjälp av teoretiska modeller samt egna reflektion. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Icke godkänd.

Kursansvarig
Anders Gromer är utbildad socionom och steg 1 KBT. Handledarutbildad i psykosocialt arbete. 20 års erfarenhet av psykosocial och psykiatrisk behandling av barn, ungdomar och familjer. Arbetar i egen verksamhet med individuell behandling, grupputveckling och psykosocial handledning inom HVB verksamhet, skola och socialtjänst.

Kursdagar
3 februari, 17 februari, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 14 april, 28 april och 12 maj 2021.

Samtliga dagar kl. 09.00-16.00

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler i Stockholm.
För karta se längst ner på sidan.

Kostnad
17 900 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 11 december 2020 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.


Kategori: HVB, HVB-personal, HVB kompetens, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2020-10-21.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2021-02-03
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-12-11

Anders Gromer

Information om kursinnehåll

Studierektor
Hugo Waara
073-350 98 15
hugo.waara@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade