Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att möta äldre - kyrkans arbete med äldreomsorg


En kurs där diakoner, präster och pastorer får en fördjupad kunskap om att arbete med äldre och redskap att använda i detta arbete.

Många äldre kan av olika skäl befinna sig i en särskilt utsatt livssituation. Det finns de som bor kvar i sitt hem eller som flyttat till äldreboenden, där de i de flesta fall kommer att vårdas till livets slut. Det finns de som är anhöriga till en sjuk eller döende närstående eller efterlevande. Samhället står inför stora utmaningar då de äldre blir allt fler och lever allt längre.

Behovet av personal med uppgift att stödja och vårda äldre kommer att öka, men blir allt svårare att tillgodose. Samtidigt kommer kraven på kvalitet inom äldreomsorgen att öka, och detta medan en polarisering mellan mer och mindre resursstarka äldre blir mer påtaglig. Det är i den situationen kyrkan har rätt att utföra sitt diakonala pastorala uppdrag.

Utbildningen ger en grundläggande teoretisk, praktisk och personlig fördjupning i arbetet med äldre samt ger kunskap om utvecklingen och organiseringen av äldreomsorg i det svenska samhället och om kyrkans roll som komplement och samverkanspart i arbetet med äldre. Den ger en ökad insikt och förståelse för mångfalden av äldres behov på olika former av äldreboenden och i olika former av utsatthet. Den ger ökad trygghet att tillämpa arbetsformer som samtal, andakt och institutionell samverkan i arbetet med äldre. I samband med utbildningen ges dessutom utrymme för bearbetning av personliga erfarenheter i mötet med åldrande, död och sorg.

Utbildningen ges i samarbete med diakonistiftelsen Samariterhemmet.

Målgrupp
Denna utbildning vänder sig till diakoner, präster och pastorer.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning, vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kursinnehåll
Kursen ges som en uppdragsutbildning och innehåller föreläsningar, övningar, inläsning av litteratur och en uppgift kopplad till ditt eget arbete med äldre. Kursen omfattar 7,5 hp och är uppdelad i tre block på två dagar vardera. Kursen innehåller föreläsningar, övningar, inläsning av litteratur och en uppgift kopplad till det egna arbete med äldre.
Du får tillfälle att reflektera kritiskt kring andliga behov och andlighetens roll i äldreomsorgen, och även att bearbeta egna erfarenheter och möten med svårt sjuka
och döende äldre. Som deltagare får du dessutom fördjupa dig i undersökande uppgifter med koppling till arbetet i din hemförsamling.

Läs mer om innehållet här

Kurstillfällen
Kursdagar: 7-8 september, 19-20 oktober och 7-8 december 2020 samt 8 mars 2021.

Plats
Utbildningen bedrivs både på Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm) och Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Dragarbrunnsgatan 70, Uppsala.

Kursansvariga
Elisabeth Christiansson, teol.dr., lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola
Charlotte Engel, teol dr., Diakoniansvarig vid Sameriterhemmet

Föreläsare:
Forskare från universitet och högskolor samt praktiker verksamma inom kommun, kyrka eller privat sektor.
Exempel på föreläsare:
Anette Marklund, utbildare, Nationellt Centrum för kvinnofrid
Eva Jeppsson Grassman, professor emerita Linköpings universitet
Felicia Feldt, författare
Anna Siverskog, Fil Dr, Jönköpings universitet
Wilhelmina Hoffman, rektor Silviahemmet
Ulla Arnell, leg psykoterapeut

Kostnad
18 000 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.
I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt middag.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 29 maj 2020 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.


Senast uppdaterad: 2020-02-27.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2020-09-07
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-05-29

Elisabeth Christiansson

Charlotte Engel

Information om kursinnehåll

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Kursansvarig
Elisabeth Christiansson
08-555 050 09
elisabeth.christiansson@esh.se

Kursansvarig
Charlotte Engel
076-805 33 11
charlotte.engel@samariterhemmet.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade