Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att leda SIP-processen med nätverksmöten som metod

- utifrån systemisk teori/förhållningssätt

Uppdragsutbildningen har under 2019 utbildat cirka 300 socialsekreterare inom Stockholm stad i att med nätverksmöten som metod arbeta med SIP-möten. Utbildningen har varit mycket uppskattad av deltagarna, så under vårterminen 2019 erbjuder vi därför denna utbildning som en öppen kurs.

Att arbeta med SIP är någonting alla som omfattas av socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen är skyldiga att göra när klienter med insatser eller behov av insatser från både kommun och landsting föreligger. När samverkan fungerar och insatser är av god kvalitét vet vi att klientens livssituation förbättras avsevärt, vi vet också att ju högre kvalitén är på de insatser som ges så ökar många gånger sannolikheten att klientens behov av insatser ska upphöra.

Samverkan med många aktörer och med flera huvudmän är många gånger en svår och stor utmaning. Med utgångspunkt i ett systemiskt synsätt och med nätverksmöten som metod har Cathrin Kindel och Hugo Waara under många år som nätverksledare och familjebehandlare inom socialtjänsten med stor framgång bidragit till att hjälpa många klienter till en förbättrad livssituation.

Utbildningen behandlar frågor kring
• Teorier och metoder kring nätverksmöten som verktyg i SIP-processen
• Samverkan, processer, delaktighet, relationer och tillit
• Familjeperspektiv och en sammanhållen socialtjänst
• Praktiska övningar

Så här tycker några av deltagarna som gått utbildningen
Upplägg för kursen var bra. Det märktes att någon hade tänkt på upplägg och innehåll i den här kursen.

Bra med teorierna kring nätverksbaserade möten. Bra med grundläggande kunskap i lagarnas intentioner. Bra med kunskap om att det är klientens möte!

Erfarna lärare. Att de delade med sig av egna erfarenheter. Besitter stor kunskap i ämnet, de är samarbetade och det märks tydligt under utbildningen.

Stor kunskap och erfarenhet hos lärarna, samtidigt som man var noga med att ta in erfarenheten hos studenterna sammanfogades på ett bra sätt.

Bra med exempel på "svåra" frågor som en mötesledare kan få, och sedan exempel på hur man kunde svara och tänka kring det. Agenda, skriftlig kallelse, tydlig presentationsrunda är också saker som jag tar med mig.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till anställda inom kommun och landsting. Till exempel socialsekreterare, behandlingsansvariga, handläggare, kuratorer, eller utvecklingsansvariga inom områdena barn och ungdom samt vuxensidan inom verksamhetsområden som socialpsykiatri, missbruk, funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd.

Kursledare
Utbildningen leds av Cathrin Kindel och Hugo Waara. Cathrin och Hugo är båda socionomer med terapeutisk vidareutbildning, de har lång erfarenhet av socialt arbete, framförallt inom kommunal socialtjänst. Tillsammans har de en gedigen systemisk kunskap om och erfarenhet av processledda möten, de har lett ett hundratal SIP-möten runt såväl barn, ungdomar som vuxna.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kurstillfällen
Kursen ges under tre kursdagar. En heldag 27 mars, kl. 09.00-16.00 samt två halvdagar 1 april och 27 maj, kl. 09.00-12.00.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal eller på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. 
För karta se längst ner på sidan.

Kostnad
Pris 8 500 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 21 februari är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.Senast uppdaterad: 2019-12-28.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 3
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25
Utbildningsstart: 2020-03-27
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-02-21

Hugo Waara, kursledare

Cathrin Kindel, kursledare


Information om kursinnehåll

Studierektor/Kursledare
Hugo Waara
073-350 98 15
hugo.waara@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade