Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att leda arbetet kring våld i nära relationer

- ansvar, ledarskap och organisation


Uppdragsutbildningen har under flera år utbildat socialsekreterare i att utreda bedöma och förstå våld i nära relationer. Våren 2021 erbjuder vi återigen en utbildning för chefer, arbetsledare och andra med ledningsfunktioner inom socialtjänstens arbete med våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett mångfasetterat och allvarligt samhällsproblem. Det är ett folkhälsoproblem, ett jämställdhetsproblem, ett socialt problem, ett samhällsekonomiskt problem och en brottslig handling. Våld i nära relationer innebär också ett stort fysiskt och psykiskt lidande för de som utsätts och för hela familjer.

I och med skärpta krav vad gäller socialtjänstens arbete med våld i nära relationer och ökade krav på kompetens ökar också behovet av kunskap om våld i nära relationer bland socialtjänstens chefer. Kursen ger grundläggande kunskaper i socialtjänstens arbete med våld i nära relationer och hur chefer i sin arbetsledande roll kan förbättra arbetssituationen för de socialarbetare som arbetar med våld i nära relationer. Kursen berör också teman som handlar om hur arbetet kan bedrivas för att åstadkomma ett rättssäkert arbete

Kursen består av tre heldagsträffar och leds av Veronica Ekström och Linn Moser Hällen. Veronica har disputerat med avhandlingen Det besvärliga våldet som behandlade socialtjänstens insatser till kvinnor utsatta för våld i sina nära relationer. Linn Moser Hällen är socionom med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer som både socialsekreterare och chef. Linn är också redaktör för boken Våld i nära relationer – socialt arbete i forskning, teori och praktik och en uppskattad föreläsare.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare och andra som arbetar med ledningsfunktioner inom socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. Kursens fokus innebär att deltagarna bör ha positioner nära socialarbetarna snarare än på strategiska nivåer i organisationen.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursen innehåller kunskaper inom huvudområdet socialt arbete. De områden som behandlas i kursen är:
- betydelsen av olika förklaringsmodeller till våld i nära relationer
- socialtjänstens arbete med stöd till våldsutsatta i juridik, teori, forskning och praktik
- förutsättningar för rättssäkert arbete med våld i nära relationer
- konsekvenser av att arbeta med våld i nära relationer för socialarbetare

Undervisningsformer
Undervisning utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteraturen, föreläsningar och seminarier.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursen ges under tre kursdagar under vårterminen 2021.
22 mars - Fysiskt träff i Stockholm
26 april - Distansundervisning via dator
17 maj - Fysiskt träff i Stockholm

Samtliga dagar kl. 09.00-16.00

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm eller på Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal.
Se karta längre ner på sidan.

Kursansvarig och kursens lärare
Kursansvarig är Veronica Ekström. Veronica är fil. dr. i socialt arbete och arbetar som lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Veronica disputerade 2016 med sin avhandling Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

Kursens huvudlärare och föreläsare är Linn Moser Hällen med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och myndighetsutövning inom socialtjänsten och har varit med om att  bygga upp flera verksamheter inom området. Linn Moser Hällen är även en av redaktörerna och författarna till boken Våld i nära relationer-socialt arbete i forskning, teori och praktik.

Kostnad
14 800 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 12 februari är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.Senast uppdaterad: 2020-09-18.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 3
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25
Utbildningsstart: 2021-03-22
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2021-02-12

Veronica Ekström

Linn Moser Hällen

Information om kursinnehåll

Studierektor
Maria Ingemarsson
076-636 50 12
maria.ingemarsson@esh.se

Kursansvarig
Veronica Ekström
076-636 51 32
veronica.ekstrom@esh.se

Lärare
Linn Moser Hällen
070-958 82 99
linnmoser@arvinutbildning.se 

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade