Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer, arbetsmodellen "Trappan" - Göteborg

Inledning
Att uppleva att mamma blir misshandlad och kränkt är oerhört skrämmande för ett barn. Det påverkar ofta hela barnets världsbild. Man uppskattar att det är vart tionde barn som någon gång upplever våld från den ena föräldern mot den andra och vart tjugonde barn som upplever detta ofta. (Allmänna Barnhuset 2007; SOU 2001:72). Det vanligaste är att det är barnets pappa eller styvpappa som utsätter mamman för våld. Barn som upplevt våld i sina familjer har uppmärk-sammats under de senaste tio åren. Lagstiftningen har ändrats och arbetet har utvecklats. I förarbetena till socialtjänstlagen markeras hur viktigt det är att brottsoffer, som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver (prop. 2006/07:38) Många av de här barnen har varit med om fruktansvärda vålds-upplevelser. De har rätt till en egen kontakt för att kunna berätta om sina upplevelser och tan-kar. Att arbeta enligt Trappan modellen innebär att man erbjuder barnet individuella krissamtal i tre steg, kontakt, rekonstruktion och kunskap. I många kommuner erbjuds idag barnet ett eget stöd. Men mycket arbete kvarstår. Vi lyckas bara med att nå ett fåtal av alla barn som behöver stöd och hjälp.

Trappan modellen växte fram i ett projekt som Rädda Barnen drev 1996-1999 där även kortare kurser bedrevs. Målsättningen med projektet var att synliggöra barn i familjer med våldsproble-matik och att utveckla en modell för krissamtal för dessa barn. Boken ”och han sparkade mamma – Trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld ” skriven av Ami Arnell och Inger Ekbom, kom ut första gången på Rädda Barnens förlag 1999. Boken finns nu i en tredje omarbetad upplaga. Idag arrangeras utbildning i Trappan modellen med högskolepoäng av Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Målgrupp
Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

Behörighet
Ett absolut krav är att kursdeltagaren har möjlighet att genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursen har som syfte att ge kursdeltagarna teoretisk kunskap, praktisk övning och handledning för att ge barn som upplevt våld i familjen en krisbearbetning enligt Trappan modellen.
Efter genomgången kurs skall deltagarna erhållit kunskap om:
- krisinterventionen ”Trappan” – teori och praktik
- barns utveckling och om faktorer som hotar dem
- barnets plats i rättsväsendet
- en teoretisk bas av olika förklaringsmodeller om mekanismerna bakom våld i nära
relationer

Observera!
Kursdeltagaren ska genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under
utbildningstiden.

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar sammanlagt nio dagar, som är uppdelade i tre kurstillfällen. Utbildningen startar med tre kursdagar som innehåller både föreläsningar och diskussioner. Nästa steg är tre dagars arbete med krisinterventionen ”Trappan”. Det sker i form av föreläsningar, rollspel och diskussioner. Den avslutande delen av utbildningen består av tre handledningstillfällen i grupp, med utgångspunkt från egna erfarenheter av att arbeta med ”Trappan”. Handledningstillfällena omfattar tre timmar per kurstillfälle och är förlagda till Göteborg.

Examinationsformer
Examination sker genom individuell skriftlig tentamen i form av en beskrivning av det egna
arbetet med ”Trappan” kopplat till den teoretiska litteratur som ingår i utbildningen.

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro samt godkänd skriftlig tentamen. Som betyg används Godkänd eller Icke Godkänd.

Kursstart och kursdagar
Kursen startar med tre teoridagar; den 21, 22 och 23 oktober 2019.  Därefter följer tre kurs-dagar som ägnas åt arbetsmodellen Trappan den 25, 26 och 27 november 2019.  Samtliga dessa dagar pågår undervisningen mellan kl. 09.00 och 16.00. Efter dessa dagar genomförs tre handledningstillfällen en gång/månad i januari, februari och mars 2020. Tid för dessa tillfällen meddelas vid kursstart och genomförs i mindre grupper om tre timmar/tillfälle. (kl. 09.00–12.00 eller kl. 13.00–16.00). Obs! att dessa tillfällen också genomförs i Göteborg och medför resor för kursdeltagare som kommer från övriga landet.

Plats
Utbildningen äger rum i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler på Campus Bräcke,
Diakonivägen 10A, Göteborg. För karta se www.esh.se.

Kursansvarig
Inger Ekbom, socionom och leg psykoterapeut, med erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med familjer med missbruksproblem, Rädda Barnens centrum för barn i kris och från BUP Bågen i Stockholm (en specialmottagning för barn som har upplevt våld i sin familj). Idag arbetar Inger som verksamhetsutvecklare och psykoterapeut inom Stockholms Stadsmission.

Kostnad
18 900 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer. Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk
person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning www.esh.se/avtalsvillkor.

Information
Information kring utbildningen ges av studierektor Susanne Björk, 08-555 051 04, 076-893 10 16, susanne.bjork@esh.se

För information kring anmälan och administration: 08-555 051 19, uppdrag@esh.se.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" ovan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in. Sista anmälningdag är 13 september 2019.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren efter sista anmälningsdagen. Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Besked om antagning skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.


Litteratur (obs! litteraturen är preliminär och kommer att revideras inför kursstart)
Almkvist, K. & Broberg, A. (2004). Barn som bevittnat våld mot mamma. Göteborg: Göteborgs stad. Lundby.
Arnell, A. & Ekbom, I.(2010).  ”och han sparkade mamma” – Trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld. Stockholm: Gothia förlag.
Broberg, A. m fl. (2011) Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma. Resultat av en nationell utvärdering. Göteborgs universitet.
Broberg, A., Almqvist, K., Risholm, Mothander, P. & Tjus, T. (2015). Klinisk barnpsykologi: utveckling på avvägar, 2.a utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur.
Eriksson, M. & Näsman, E. (2011). När barn som upplevt våld möter socialtjänsten: om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande. Stockholm: Gothia.
Holmberg, C. & Enander, V. (2011). Varför går hon?: om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Stockholm: Studentlitteratur.
Isdal, P. (2001). Meningen med våldet. Stockholm: Gothia.
Killén, K. (1999). Svikna barn: om bristande omsorg och vårt ansvar för de utsatta barnen. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
Socialstyrelsen. (2016). Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Stockholm: Socialstyrelsen. Nedladdningsbar från www.socialstyrelsen.se
SOFS 2014:4 Våld i nära relationer. Föreskrifter och allmänna råd.  (13 sid.) Nedladdningsbar från www.socialstyrelsen.se.

Artikel som tillkommer:
Larsson, Margareta, (2010) Att fråga kvinnor med olika etnisk och kulturell bakgrund om våld i en nära relation – en fokusgruppsstudie (NCK).


Kategori: Trappan, krissamtal, misshandla, barn, våld, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning, socionom

Senast uppdaterad: 2019-08-15.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2019-10-21
Ort: Campus Bräcke (Göteborg)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2019-09-13


Inger Ekbom, kursansvarigInformation om kursinnehåll

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade