Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Det biblioterapeutiska arbetssättet

Grundläggande utbildning i biblioterapins teori och metod

Intresset för det biblioterapeutiska arbetssättet växer i Sverige. Hur kan man med hjälp av litteratur, poesi, skrivande och samtal främja hälsa och välbefinnande?  På liknade sätt som terapier kopplade till andra konstnärliga områden, exempelvis musik, bild och dans, är biblioterapi en expressivt uttryckande terapiform.

Det biblioterapeutiska arbetssättet har utvecklats i USA och Storbritannien, men utövas även i många andra länder som till exempel Finland, Ungern, Tyskland, Polen och Frankrike. Biblioterapi handlar bland annat om att läsa, skriva och samtala i syfte att utforska, reflektera, få insikter och läka. Biblioterapi tillämpas för olika åldrar och inom en rad olika områden – till exempel inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, psykiatri, skola, biblioteksväsende, diakoni och äldreomsorg.

Biblioterapi är verksamt i förebyggande syfte eller som komplement i det psykoterapeutiska samtalet, inom familjeterapi, vid livskriser och rehabilitering. Metoden används även psykoedukativt och för att öka självkännedom och personlig utveckling. Inom biblioteksvärlden arbetar man i många länder med biblioterapeutiska bokcirklar kring centrala livsteman som exempelvis kärlek och relationer, föräldraskap, åldrandet, dödsfall och ensamhet.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning med Pia Bergström som kursansvarig där grundläggande modeller och teorier presenteras kring det biblioterapeutiska arbetssättet.  

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till socionomer, bibliotekarier, hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom äldreomsorg, diakoner, lärare, cirkelledare, psykologer och terapeuter. Även andra sökande med adekvat utbildning är välkomna att söka utbildningen.

Förkunskapsnivå
Ingen förkunskapsnivå krävs. Utbildningen är en högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kursinnehåll
I kursen presenteras biblioterapins framväxt och mångfald. Kursen syftar till att inspirera och ge verktyg till att kunna använda biblioterapeutiska metoder i sitt arbete. Kursdeltagare kommer att få möjlighet att arbeta praktiskt i workshops samt planera för eget biblioterapeutiskt arbete. Kursen tar avstamp i biblioterapiutbildningen som Föreningen för biblioterapi i Finland har i samarbete med Helsingfors universitet.

Kursen innehåller bland annat följande moment
• introduktion till biblioterapi - historik och teoretisk bakgrund,
• lästerapi med praktiska övningar,
• skrivterapi med praktiska övningar,
• att tillämpa biblioterapi för olika målgrupper.

Undervisningsformer
Undervisningen sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 24 deltagare. Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under åtta undervisningsdagar. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier, inlämnade hemuppgifter samt godkänd individuell skriftlig hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Kursen ges vid åtta kurstillfällen under en termin.
Information om nästa kursstart kommer snart.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Södermalm, Stockholm.

Kursansvarig och föreläsare
Kursansvarig Pia Bergström är grundskollärare och socionom med vidareutbildning i familje- och relationsorienterad psykoterapiutbildning med inriktning mot språksystemisk och narrativa traditioner samt Biblioterapiledarutbildning vid Helsingfors universitet.

I tidigare kurser märks föreläsare som:
Patricia Tudor Sandal, psykolog, psykoterapeut och författare
Cecilia Pettersson fil. dr i litteraturvetenskap som forskar inom ämnet biblioterapi och psykiskt relaterad ohälsa
Torsten Pettersson, professor vid Uppsala universitet som berör litteratur och existentiella aspekter
Päivi Kosonen, docent i litteraturvetenskap, biblioterapeut och biblioterapiutbildare i Finland.

Kostnad
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.Biblioterapi

Senast uppdaterad: 2020-12-22.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 25
Utbildningsstart: Information kommer snart
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Information kommer snart
Sista ansökningsdag: Information kommer snart


Information om kursinnehåll

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Pia Bergström

Kursledare
Pia Bergström
070-015 52 15
piabergstrom@hotmail.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade