Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Existentiell vägledning

Grundläggande utbildning i den existentiella vägledningens teori och metod

Om utbildningen
När en människa hamnar i kris eller får ett livsproblem kan det många gånger vara svårt att veta hur vi ska bemöta personen. Hur kan vi bemöta och samtala om kriser, problem, möjligheter, omsorg, ångest, sorg och konflikter utifrån ett existentiellt perspektiv? Hur skapar vi mening och hur uppstår meningslöshet i en vägledningssituation?

I och med covid 19 har Utbildningsdepartementet delgett universitet och högskolor medel för Livslångt lärande och vi har nu möjlighet att erbjuda en kostnadsfri utbildning i Existentiell vägledning med Lance Cederström som kursansvarig.

Under kursen går vi igenom grunderna i den existentiella filosofin och psykologin och klargör utifrån de olika perspektiven centrala begrepp som möte, relation, samtal och vägledning: Vad är ett möte, en relation och ett samtal i en existentiell vägledning. Vad innebär dialog, monolog, duolog, direkt- och indirekt kommunikation. Hur kan skillnaden mellan att tala och att prata beskrivas, och vad innebär tystnadens, kroppens och lyssnandets språk?

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med mänskliga möten och relationer: beteendevetare, yrkesverksamma inom omsorg, hälso- och sjukvård, personalhandläggare, socionomer, coacher, behandlingsassistenter, präster, diakoner, pedagoger, psykoterapeuter, psykologer, arbetsterapeuter och chefer.

Förkunskapsnivå
Ingen förkunskapsnivå krävs. Utbildningen är en högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kursinnehåll
I kursen presenteras den existentiella vägledningens bakgrund och framväxt där syftet är att inspirera och delge deltagarna kunskaper och redskap för att kunna bedriva existentiell vägledning i det egna arbetet. I kursen utgår vi från definition av ”vägledning” som ett samtal om både privata och professionella problem, där vägledningen inte går in i patogena tillstånd.

Kursen innehåller bland annat följande moment
- existentiella filosofins perspektiv på vägledning,
- existentiella psykologins perspektiv på vägledning.
- existentiella möten och vägledning,
- existentiella samtal och vägledning,
- teori och metodik i existentiell vägledning.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar, där kursdeltagarna får öva existentiell vägledning med möjlighet till direkthandledning med kursledare. Kursdeltagarna stimuleras att utveckla sin yrkesidentitet, sin professionella förmåga och att bredda och fördjupa sin kunskap och sina insikter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kursdagar, inlämnade hemuppgifter samt godkänd individuell examensuppgift. Denna består av en hemtenta. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdatum
9-10 november, 23-24 november samt 7-8 december 2020.

Plats
Kurserna hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Lance Cederström är leg. psykoterapeut och handledare med existentiell inriktning och har sedan 1980-talet arbetat som psykoterapeut och vägledare inom främst hälso- och sjukvård, skolor, socialtjänsten, inom diakonin och i näringslivet. Lance undervisar på universitet och högskolor om den existentiella filosofins, psykologins och vägledningens teori och praxis.

Kostnad
Utbildningen finansieras via de särskilda medel Utbildningsdepartementet har delgett universitet och högskolor för vidareutbildning av yrkesverksamma i och med
covid-19 och är därmed kostnadsfri.

Litteratur bekostas av deltagarna själva.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan.

Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2020.

Anmälan behandlas enligt principen ”först till kvarn”, ”, d.v.s. vi besätter kursen med deltagare i den turordning anmälningarna inkommer till oss.

Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post strax efter sista anmälningsdagen.


Existentiell vägledning


Senast uppdaterad: 2020-09-17.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2020-11-09
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-10-16

Lance Cederström

Information om kursinnehåll

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Kursansvarig
Lance Cederström
070-523 31 18
lance@cederstrom.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade