Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer


Om utbildningen
Familjevårdskonsulentens/familjehemsekreterarens uppgift är att rekrytera, stödja och handleda familjehem och kontaktfamiljer. I detta arbete ställs den yrkesverksamme inför situationer och frågeställningar som ibland är lätta att hantera, men för det mesta är så svåra och komplicerade att ingen enda utväg är den rätta. Arbetet handlar också om att stödja och handleda på ett sådant sätt att familjehemmen eller kontaktfamiljerna hittar (tillbaka till) sin egen kompetens och får tillgång till nya metoder och tankar som de kan utnyttja i sitt eget (vardagslivs-) arbete.

Denna uppgift kräver mycket erfarenhet med också nyansrikedom från ¬handledarens sida. Hand-ledaren når aldrig perfektion. Varje situation och handledningstillfälle är unikt. Det som fungerade i går kanske inte fungerar i morgon. Av detta skäl är det en övergripande, processinriktad kunskap som blir det redskap och den metodik, som hjälper familjevårdskonsulenten vidare.

Målgrupp
Yrkesverksamma familjehemssekreterare/familjevårdskonsulenter.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskole-utbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Deltagare bör även vara yrkesverksam med egna handledningsuppdrag i familjehem och/eller kontaktfamiljer under
utbildningstiden.

Kursinnehåll
Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren känna sig stärkt i sin handledande och stödjande roll och funktion gentemot familjehem och kontaktfamiljer samt ha fått:
- en vidgad teoretisk referensram kring handledningens olika aspekter
- en vidgad uppfattning om metoder och metodologi kring handledning
- insyn i kollegors olika sätt att handleda.

Undervisningsformer
Varje deltagare kommer under kursens gång få egen handledning på sin handledning. Detta kommer i huvudsak att ske i direkthandledningsform, då kursdeltagarna uppmuntras att bjuda in de familjehem eller kontaktfamiljer de har ansvar för och andra berörda. I de fall detta inte är praktiskt möjligt så kan undervisningen bedrivas i annan lämplig form, exempelvis med rollspel. Övrig kursgrupp är närvarande och aktiv på olika adekvata och kongruenta sätt. Varje handledningstillfälle kommer att följas upp av feedback, av reflektioner samt koppling till teori och metodik. De två första dagarna kommer bland annat att ägnas åt kursgruppen och dess konstituering. Deltagarnas egna livs- och arbetslivserfarenheter kommer att vara en väsentlig ingredi-ens i vårt arbetsmaterial.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro samt genomförande av skriftliga litteraturuppgifter och löpande skriftliga hemuppgifter mellan kurstillfällena. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Icke godkänd.

Kursstart
Kursen ges vid 16 heldagar under en termin.
Nästa kursstart planeras till hösten 2020.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal eller på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30. För karta se längst ner på sidan.

Kursledare
Teo Keller, Socionom, leg. Psykoterapeut, dipl. systemisk/narrativ terapeut, dipl. i systemisk handledning och utbildning. Kursledaren har under utbildningen kontinuerlig handledning av tidigare kursledare Eli Keller.

Kostnad
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan öppnar under våren 2020.

Litteratur (listan är preliminär och kan komma att revideras inför kursstart)

Andersen, T. (2011). Reflekterande processer – samtal och samtal om samtalen. Lund: Studentlittera-tur.

Bergman, S. & Blomqvist, C. (2012). Uppskattande samtalskonst: om att skapa möjligheter i samtalets värld. Lund: Studentlitteratur.

Cajvert, L. (1998). Behandlarens kreativa rum: om handledning. Lund: Studentlitteratur.

Johnsen, A. & Wie Torsteinsson, V. (2015). Lärobok i familjeterapi. Lund: Studentlitteratur

Morgan, A. (2014). Vad är narrativ terapi? Lund: Studentlitteratur

Olsson, H. & Arnoldsson, C. (2010). Samtal kring handledning - erfarenheter och reflektion. Lund: Studentlitteratur.

Tveiten, S. & Larson, P. (2014). Yrkesmässig handledning: mer än ord. (4:e uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Wächter, A. (2001). Samtal pågår! Tankar kring konsten att ha ett samtal som är lite annorlunda. Lund: Studentlitteratur.

Walter, L. & Törngren, G. (2016).  Handledningens perspektiv : juridiska, etiska och filosofiska betraktelser i människovårdande yrken. Stockholm: Vulkan.

Öquist, O. (2014). Att se skogen och träden. En praktisk guide till systemteorin.  FRIDA, didaktikcentrum.

Ytterligare en bok tillkommer efter förslag från kursdeltagarna under hösten.

Referenslitteratur
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Boalt Boëthius, S., Ögren, M-L., Ek, U. & Linder, S. (2012). Möjligheter och utmaningar i grupphandledning: teori och verklighet. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar tillkommer. Observera! Med reservation för ändringar.

Senast uppdaterad: 2019-12-05.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2020
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2020
Sista ansökningsdag: Våren 2020

Information om kursinnehåll

Studierektor
Maria Ingemarsson
076-636 50 12
maria.ingemarsson@esh.se

Kursledare
Teo Keller
teokeller@gmail.com

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade