Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Yrkeskunnandet, kreativiteten och mötet

- om professionsutveckling och levd erfarenhet i relationsbaserade yrkenInledning

Den professionella ”hjälparen” har en avgörande betydelse för de människor hen möter. Professionell kunskap, personlighet, kreativitet och den egna levda erfarenheten är alla delar som har betydelse och påverkar både mötet med klienten och det sammanhang som skapas. Det här är fakta som på olika sätt gjorts tydlig genom flerårig beprövad erfarenhet men också genom nationell och internationell forskning. 

Ersta Sköndal Bräcke högskola arrangerar nu, som en av de första i sitt slag, en tvärprofessionell utbildning som diskuterar, fördjupar, problematiserar och normaliserar betydelsen av det professionella mötet i relationsbaserade yrken. Utbildningen syftar till att lyfta fram och stärka professionens yrkeskunnande och härigenom bidra till ökad känsla av sammanhang i mötet mellan den professionelle hjälparen och hens klienter. Vår strävan är att utbildningen ska bidra till att stärka professionsfrågor och därigenom skapa förutsättningar för ökat engagemang, trivsel och kontinuitet på arbetsplatsen.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill vidga dina kunskaper i det relationsbaserade arbetets särart genom att undersöka egna och andras levda erfarenheter i ett utbildningssammanhang som också innehåller kreativa och konstnärliga uttrycksformer. Du är verksam inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, psykoterapi, skola/förskola eller i andra verksamheter där mötet mellan människor har en stor plats. 

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där behörighet inte fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Fenomen som yrkeskunnande, kreativitet och relation har en central plats under kursen. Vi behandlar frågor kring teorier och metoder samt hur dessa förhåller sig till praktisk och teoretisk kunskap. Vi skriver och läser egna och andras texter och utforskar vårt yrkeskunnande genom analyser och reflektion. Vi tar hjälp av fenomenologi, konstnärliga uttryck och vardagskunskap för att utröna det mänskliga mötet och dess påverkan på samtal och organisationer. Organisatoriska ”stuprör” ersätts med utvidgad kunskap och en beredskap att samarbeta och att lära av varandra. Kursens mentaliserande förhållningssätt innebär att vi både ser den andre och oss själva oavsett de olika professionella sammanhang vi befinner oss i. Det sistnämnda betraktar vi som en styrka då olika yrkesgrupper här får möjlighet att dela med sig av sina specifika kunskaper och perspektiv.

I kursen ingår även att skriva en vetenskaplig essä vilken introduceras i början och presenteras i slutet av kursen. Handledning för det skriftliga arbetet ingår, både individuellt och i grupp.

Undervisningsformer
Undervisningen sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 20 deltagare.
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under 10 undervisningsdagar. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända individuella uppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Kursen omfattar 10 heldagar och ges med två sammanhängande dagar åt gången under en termin.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm och/eller Erstagatan 1 F. För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Kursansvarig är Carina Håkansson som ägnat sitt arbetsliv åt frågor som rör den egna erfarenhetens betydelse i terapeutiskt och socialt arbete, såväl i daglig praxis som i forskning och skrivande, Hon är anlitad som föreläsare i en rad länder och grundare av Familjevårdsstiftelsen och Det utvidgade terapirummet. Startade för några år sedan tillsammans med bland andra Susanna Alakoski nätverket Sociala Frågan. Carina är också kursansvarig för handledarutbildning till familjehemssekreterare och för Grundläggande psykoterapiutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Jan Pålsson, som har många års gedigen erfarenhet av utbildning, handledning och psykoterapi kommer också att vara delaktig i utbildningen. Kursen kommer också att ha gästlärare som sysslar med olika konstnärliga uttryck.

Kostnad 
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Litteraturlista
(Här nedan redovisas exempel på litteratur som kan komma att ingå i utbildningen. Den kompletta litteraturen kommer att presenteras i god tid inför kursstart)

Alakoski, S. (2015). April i Anhörigsverige. Stockholm: Bonniers Förlag.
Bornemark, J. (2018). Det omätbaras renässans. J. Bornemark. Stockholm: Volante förlag.
Hammarén, M. (2005). Skriva en metod för reflektion. Stockholm: Santérus förlag.
Håkansson, C. (2014). The Extended Therapy Room. University of Jyväskylä.
Isdal, P. (2017). Medkänslans pris. Stockholm: Gothia.
Larsson, H. (1997). Intuition- några ord om diktning och vetenskap. Stockholm: Dialoger förlag.
Midgley, M. (2011). The myths we live by. UK: Routledge.


Senast uppdaterad: 2019-12-05.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 10
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Information kommer snart
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Information kommer snart
Sista ansökningsdag: Information kommer snart

Carina Håkansson

Information om kursinnehåll

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Kursansvarig
Carina Håkansson
070-239 84 01
carina@utvidgaderum.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade