Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Familje- och relationsorienterad psykoterapiutbildning
med inriktning mot språksystemisk och narrativa traditioner

Utbildningen är en grundläggande familjepsykoterapiutbildning med fokus på människan i sina relationer och i sitt sammanhang. Särskild uppmärksamhet ägnas åt barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i förändrings- och utvecklingsarbetet samt deras psykologiska utveckling, rättigheter och livsvillkor.

Utbildningen genomsyras av det narrativa och språksystemiska perspektivet, vilket betyder att en respektfull och öppen hållning i terapeutiskt och socialt arbete eftersträvas. En hållning som sätter människan och hennes relationer i centrum och gör henne delansvarig och medskapande i den terapeutiska processen. I den narrativa traditionen förmedlas synsättet att människan lever sitt liv genom sina egna livsberättelser. Berättelserna formar människans identitet: hennes liv, relationer, tankar och handlingar och ger livet struktur och mening. I den narrativa traditionen betraktas också människans problem som åtskilt från identiteten. Problem liksom möjligheter att upplösa dem skapas i språket. I det terapeutiska samtalet möts människor för att få möjlighet att uttrycka sig och utvecklas i dialog med andra. I samtalet kan meningar och beskrivningar ges nya betydelser. Utbildningen fäster också uppmärksamhet på den moderna relationella utvecklingspsykologin, anknytningsteorin, affektteorin, kognitiv beteendeteori samt dagsaktuell forskning och kunskap kring neuropsykiatrisk diagnostik, deras användningsområde och möjlighet att integreras i det systemteoretiska perspektivet.

Utbildningens grundläggande utgångspunkter är:
- relationens betydelse för läkning och utveckling
- individens möjlighet att göra sin röst hörd i det terapeutiska sammanhanget
- kunskap och professionell hållning som främjar förändringsprocesser där jämbördiga och demokratiska förhållningssätt gynnas.

Deltagarna kommer under utbildningen att få praktisera sin förmåga att skapa öppenhet och delaktighet i det terapeutiska och psykosociala samtalet.


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dem som arbetar med vuxna, barn och ungdomar inom t ex socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatri, somatisk barn- och vuxenklinisk verksamhet, habilitering, skola, anhörigarbete inom somatisk vård, flyktingrelaterat arbete eller vid en behandlingsinstitution, krismottagning etc, och som vill utveckla arbetet i riktning mot ett systemiskt och relationellt förhållningssätt.


Senast uppdaterad: 2018-11-22.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 45
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2019
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2019
Sista ansökningsdag: Juni 2019

Kontakt

Studierektor
Susanne Björk
Telefon: 08:555 051 04
E-post: susanne.bjork@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade