Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utbildning för LSS-handläggare


Inledning
Ersta Sköndal Bräcke högskola har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört en särskilt utformad högskolekurs för LSS-handläggare under 2017-2018. Utbildningen har getts vid fyra tillfällen och den sista omgången avslutas hösten 2018. Nu erbjuder högskolan till hösten 2019 ytterligare en kursstart där den översyn som är genomförd i SOU 2018: 88 får en central plats.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till handläggare inom den kommunala socialtjänsten som prövar ansökningar om insatser enligt LSS.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning på avancerad nivå vilket medför att deltagarna bör ha högskoleexamen inom socialt arbete, hälsa, vård, omsorg, juridik eller motsvarande för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursen medför att du som handläggare får del av en fördjupad kunskap kring de funktionshinderpolitiska målen och intentionerna bakom LSS, relaterat till den översyn regeringen tillsatt kring insatser enligt LSS och assistentersättning SOU 2018:88. I kursen ägnas även särskild uppmärksamhet åt att skriva rättsfallsanalyser för att därigenom få en djupare förståelse för hur goda levnadsvillkor enligt lagstiftaren ska uttolkas. Vidare får du en ökad kunskap och förståelse för de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (NPF) samt de intellektuella funktionsnedsättningarna (IF). Ett annat centralt temaområde berör förhållningssätt och bemötande satt i relation till NPF och IF. Under utbildningen ges samtidigt praktisk tillämpar kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Vidare berörs under kursen FN:s konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt barns rättigheter och hur du som yrkesverksam kan söka kunskap så att en evidensbaserad praktik (EBP) kan tillämpas i din yrkespraktik.

Undervisningsformer
Kursen innehåller fyra fysiska campusträffar på Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Två av dessa innebär föreläsningar, en dag är inriktad på grupphandledning och den sista fysiska dagen är muntlig examination som avslutar kursen. Mellan dessa fysiska dagar ligger ett par webbaserade föreläsningar. Utbildningen ges på kvartsfart vilket motsvarar en studietid om minst 10 timmar/ vecka. Utbildningen kräver såväl självständiga litteraturstudier som arbete med olika kursuppgifter. Att läsa på distans med webbstöd innebär för dig som kursdeltagare att du, utöver de tre fysiska kurstillfällena får en flexibel läromiljö. Distansstudier ställer förstås också höga krav på motivation och självständighet för dig som studerar. Mer information om lärplattformen samt skrivuppgifter ges vid kursstart.

Examinationsformer
Kursen examineras kontinuerligt med de skriftliga uppgifter som deltagarna arbetar med under utbildningens gång. Den samlade utbildningen avslutas med en obligatorisk examination i seminarieform. För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar samt godkända del- och slutexaminationer. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
De två inledande fysiska kursdagarna genomförs den 9 och 10 september 2019 mellan kl. 09.00-16.00. Det tredje kurstillfället på plats vid högskolan innehåller ett moment av grupphandledning varvat med erfarenhetsutbyte mellan er kursdeltagare. Detta tredje tillfälle kommer att genomföras vecka 42, någon av dagarna 14-15 oktober, också det mellan kl. 09.00-16.00. Den fjärde fysiska kursträffen är ett avslutande examinationstillfälle som genomförs 16-17 december, 2019. Räkna alltså med att du som kursdeltagare vid sidan av de två inledande föreläsnings-dagarna, dels ska genomföra en dag kring grupphandledning/erfarenhetsutbyte (14 eller 15 oktober), dels en dag med fokus på den avslutande examinationen (någon av dagarna 16-17 december). Exakta datum för dessa två moment ges under inledningen av kursen.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal. För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Therese Ström, jur. kand., advokat, socialpedagog.

Kostnad
17 100 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälningsblankett finns som pdf till höger längre upp på sidan. Sista anmälningsdag är 7 juni 2019.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen. Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.

Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Litteratur
Lindqvist, R. (2012). Funktionshindrade i välfärdssamhället. Malmö: Gleerup.
Pless, M. & Granlund, M. (red.). (2011). Handbok i att använda ICF och ICF-CY. Stockholm: Studentlitteratur.
SFS 1993: 387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Sjöberg, U. (2016). Handläggning av LSS-frågor. Stockholm: Wolter Kluwer.
Skau, G.M. (2018). Mellan makt och hjälp – om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare. Stockholm: Liber.
Socialstyrelsen (2016). Kunskapsguiden. Om evidensbaserad praktik.
Socialstyrelsen (2015). Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.
Socialstyrelsen (2014). Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning.
SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.
Regeringskansliet (2008). Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Regeringskansliet (2016). Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Kommittédirektiv.

Artiklar tillkommer.
Senaste upplagan skall användas om inget annat anges.

Referenslitteratur
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar tillkommer. Med reservation för ändringar.
 

Senast uppdaterad: 2019-03-28.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2019-09-09
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2019-06-07

Therese Ström

Information om kursinnehåll

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Kursansvarig
Therese Ström
08-400 257 91
therese.strom@advokatstrom.com

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade