Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Psykisk ohälsa hos barn och unga


Socialstyrelsen rapporterade i december 2017 om en kraftig ökning av psykisk ohälsa hos barn och unga. För barn i åldern 10–17 år har den psykiska ohälsan ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18–24 år är ökningen närmare 70 procent. Totalt handlar det, enligt Socialstyrelsens rapport, om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Andra källor pekar på att ökningen är svår att tolka och att det kan röra sig om en ökning av benägenhet att söka vård, snarare än en faktiskt ökning. Oavsett bakgrund så möter yrkesverksamma idag allt fler barn och unga med psykisk ohälsa.  

Vi erbjuder nu en uppdragsutbildning, i samarbete med Ericastiftelsen, där förekomst och förståelse av psykiska ohälsa hos barn och unga presenteras och diskuteras. Kursledare är Susanna Billström, psykolog och barn- och ungdomspsykoterapeut samt handledare i psykoterapi.

Målgrupp
En idé med kursen är att olika yrkeskategorier möts kring gemensamma kunskaper och erfarenheter. Därför vänder sig kursen till en bred målgrupp av personer som i sitt yrke möter barn och unga med psykiska ohälsa. Du som söker kan till exempel vara verksam i socialt arbete, (i myndighetsutövning eller i öppenvård), elevhälsa, i pedagogisk verksamhet, i rättsväsendet eller i hälso- och sjukvård.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagaren bör även ha viss arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där behörighet inte fodras av deltagarna som på reguljär högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare

Kursinnehåll
Kursen, som har både teoretiska och praktiska inslag, behandlar teman om förekomst av psykisk ohälsa hos barn och unga, hur psykisk ohälsa kan förstås, ta sig uttryck och bemötas i olika verksamheter. Några exempel på områden som specifikt behandlas är barn, unga och risk- och skyddsfaktorer, svåra påfrestningar, sexualitet och hälsa/ohälsa, suicid, traumamedveten omsorg samt samtal med barn, unga och deras närstående.

Undervisningsformer
Undervisningen sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 24 deltagare. Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under sju undervisningsdagar. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Kursen ges under sju kursdagar kl. 09.00-16.00.
Nästa kursstart är planerad till hsöten 2020.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal eller på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Kursledare är Susanna Billström, psykolog och barn- och ungdomspsykoterapeut samt handledare i psykoterapi.

Kostnad
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan öppnar under våren 2020

Preliminär litteraturlista 
Bath, H.; (2008 and 2015) The three pillars of transforming care. Healing in the “other 23 hours”. This article updates and expands on articles in the journal Reclaiming Children and Youth.

Broberg, A. Almqvist, K., Risholm Mothander, P., Tjus, T., (2015). Klinisk barnpsykologi – Utveckling på avvägar. Stockholm: Natur & Kultur.     

Almqvist, K., Norlén, A. & Tingberg, B. (2019). Barn, unga och trauma. Att uppmärksamma, förstå och hjälpa. Stockholm: Natur & Kultur.      

Kropp och själ (2018). En generation utan föräldrar. Sveriges Radio P1.

Referenslitteratur
Backman, Jarl (2016). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur


Kategori: psykisk ohälsa, barn och unga, risk- och skyddsfaktorer, svåra påfrestningar, sexualitet, hälsa/ohälsa, suicid, traumamedveten omsorg, samtal med barn

Senast uppdaterad: 2019-12-05.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap Psykoterapi
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2020
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2020
Sista ansökningsdag: Våren 2020

Susanna Billström

Information om kursinnehåll

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Kursansvarig
Susanna Billström
susanna.billstrom@ericastiftelsen.se

Information om anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.seKontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade