Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Gruppledarutbildning för stöd till barn och unga som anhöriga

2010 skedde en lagändring i Hälso- och sjukvårdslagen som innebär rätt till information, råd och stöd för barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat eller hastigt avlider. Bakgrunden till lagändringen var en medvetenhet om att barn och ungdomar som växer upp med föräldrar med problematiska levnadsförhållanden löper risk att själva utveckla egen problematik. Forskning hade dock visat på att en problematisk uppväxt inte behöver leda till svårigheter längre fram i livet utan att det handlar om ett komplext samspel mellan så kallade risk- och skyddsfaktorer. Lagändringen har inneburit att det runt om i landet pågår ett arbete med att utveckla stöd för dessa barn och ungdomar. Stöd i grupp är en form av insatts som funnits sedan 90-talet och vars framgångsfaktorer fått stöd i forskning.

Stöd i grupp

Sedan början av 1990-talet har stödgrupper kommit att bli en psykosocial verksamhetsform. Allt fler kommuner erbjuder vid sidan av gängse insatser stödgrupper som en möjlighet att bistå och hjälpa barn och unga som växer upp under dessa svårigheter. Verksamheten har sin teoretiska utgångspunkt i risk och skyddsfaktorsforskningen och teorier om salutogenes och bemästringsstrategier. För barnen och ungdomarna har det visat sig vara väsentligt och meningsfullt att få möjlighet att träffa jämnåriga, byta erfarenheter och våga berätta om det svåra i vardagen. I grupperna pratar man, leker och tränar alternativa ickedestruktiva sätt att hantera tillvaron på. Man lär sig också att be om hjälp och slippa att ta ett vuxenansvar. Stödgrupperna är kunskapsförmedlande och avpassade efter ålder och problemområde. Metoden att låta barn från liknande sammanhang träffas i professionellt ledda grupper för att arbeta med aktuella teman, har visat sig vara bärkraftig.

Efterfrågan på stödgrupper är stor, från såväl det psykosociala arbetsfältet, barn och föräldrar och från politiskt håll. För att möta denna efterfrågan krävs utbildade gruppledare.

Utbildningen till ledare för stödgrupper erbjuder föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och praktiska övningar och syftar till att kunna starta, leda och genomföra stödgrupp för barn och unga.

Kursen vänder sig till de som i sitt arbete möter barn och ungdomar som anhöriga och har erfarenhet av psykosocialt arbete och som avser att utveckla detta arbete till att omfatta stödgrupper för barn och unga. Det kan vara socionomer, psykologer, pedagoger, skolhälsovårds-personal som till exempel skolsköterskor, psykoterapeuter, diakoner med flera.

Kursen kommer att behandla relevanta teorier om barns och ungas sårbarhet, riskfaktorer och motståndskrafter, stress, kris och trauma, KASAM-begreppet och salutogena perspektiv. Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv berör kursen även teorier kring vad barn kan uppleva som påfrestande vid olika former av problematik hos föräldrar. Kursen tar också upp frågor kring att arbeta med handböcker och en genomgång görs av metodhandböcker inom området. Kursen omfattar även praktiskt arbete kring att sätta samman grupp, starta och leda samt om gruppledarrollen, förhållningssätt och handledning.

Kategori: Grupphandledning, stödgrupper, socialt utsatta, missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, stöd i grupp, KASAM

Senast uppdaterad: 2018-04-06.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2018-10-22
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2018-09-14


Kontakt

Studierektor
Susanne Björköppnas i nytt fönster
Telefon: 08-555 051 04
E-post: susanne.bjork(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade