Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20

Antalet mål i svenska domstolar som rör barns vårdnad, boende och/eller umgänge har ökat och lett till ett ökat behov av vidareutbildning. På många familjerättsenheter har det också skett ett generationsskifte bland handläggarna. Risken har därför varit att mycket kunskap och erfarenhet försvinner, vilket har skapat ett behov av en mer djupgående utbildning. Socialstyrelsen har också framfört att (förutom grundutbildning och minst ett års erfarenhet av socialt arbete) handläggare behöver både fortbildning och en vidareutbildning på magisternivå för att kunna upprätthålla och utveckla den kompetensnivå som krävs. Detta för att fördjupa sin kunskap inom exempelvis samtal med barn, barns och ungas utveckling och systematiska analys- och bedömningsinstrument.

Innan domstolsbeslut fattas efter en vårdnadsutredning ska frågor rörande barnets vårdnad, boende och/eller umgänge (VBU) vara tillräckligt väl utredda. Därför kan domstolar begära in upplysningar från socialnämnd enligt FB 6:20 eller utredningar enligt FB 6:19 rörande vårdnad, boende och umgänge, för att ge domstolen ett beslutsunderlag i tvister. Upplysningarna syftar till att ge domstolen ett grundläggande faktaunderlag medan VBU-utredningarna är till för att ge ett mer brett underlag, belysa olika alternativ utifrånån barns perspektiv och bästa och inrymmer såväl helhets och- riskbedömningar som konkreta förslag.

För att kunna bidra med kvalificerade och kompletta upplysningar och utredningar behöver den yrkesverksamme kunskap och kompetens inom lagstiftning, regler, rättsutveckling och praxis, men också specifik kunskap om barns och vuxnas relationer (särskilt vad gäller kriser och konflikter i samband med separationer), våld i nära relationer, missbruk, och psykisk ohälsa, m.m. Vidare är färdigheter i utredning och dokumentation, samtalsmetodik (inte minst vid barnsamtal), samverkan samt förhandling och konflikthantering viktiga verktyg i arbetet.

Eftersom genomförandet av lagstadgade upplysningar och utredningar vid vårdnadsutredningar är kvalificerade arbetsuppgifter som kräver både lämplig utbildning och erfarenhet, har Ersta Sköndal Bräcke Högskola sedan 2012 (i samråd med Familjerättssocionomernas Riksförening) kunnat erbjuda en vidareutbildning på magister/avancerad nivå inom ämnesområdet vårdnadsutredningar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till främst socionomer verksamma inom kommunal familjerätt eller jämförlig verksamhet.


Senast uppdaterad: 2018-12-20.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2020
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Hösten 2019
Sista ansökningsdag: Hösten 2019

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
Telefon: 08:555 051 09
E-post: ulf.hammare@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade