Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20


Inledning
Antalet mål i svenska domstolar som rör barns vårdnad, boende och/eller umgänge har ökat och lett till ett ökat behov av vidareutbildning. På många familjerättsenheter har det också skett ett generationsskifte bland handläggarna. Risken har därför varit att mycket kunskap och erfarenhet försvinner, vilket har skapat ett behov av en mer djupgående utbildning. Socialstyrelsen har också framfört att förutom grundutbildning och minst ett års erfarenhet av socialt arbete, så behöver handläggare både fortbildning och en vidareutbildning på magisternivå för att kunna upprätthålla och utveckla den kompetensnivå som krävs. Detta för att fördjupa sin kunskap inom exempelvis samtal med barn, barns och ungas utveckling och systematiska analys- och bedömningsinstrument.

Innan domstolsbeslut fattas efter en vårdnadsutredning ska frågor rörande barnets vårdnad, boende och/eller umgänge (VBU) vara tillräckligt väl utredda. Därför kan domstolar begära in upplysningar från socialnämnd enligt FB 6:20 eller utredningar enligt FB 6:19 rörande vårdnad, boende och umgänge, för att ge domstolen ett beslutsunderlag i tvister. Upplysningarna syftar till att ge domstolen ett grundläggande faktaunderlag medan VBU-utredningarna är till för att ge ett mer brett underlag, belysa olika alternativ utifrånån barns perspektiv och bästa och inrymmer såväl helhets och- riskbedömningar som konkreta förslag.

För att kunna bidra med kvalificerade och kompletta upplysningar och utredningar behöver den yrkesverksamme kunskap och kompetens inom lagstiftning, regler, rättsutveckling och praxis, men också specifik kunskap om barns och vuxnas relationer (särskilt vad gäller kriser och konflikter i samband med separationer), våld i nära relationer, missbruk, och psykisk ohälsa, m.m. Vidare är färdigheter i utredning och dokumentation, samtalsmetodik (inte minst vid barnsamtal), samverkan samt förhandling och konflikthantering viktiga verktyg i arbetet.

Eftersom genomförandet av lagstadgade upplysningar och utredningar vid vårdnadsutredningar är kvalificerade arbetsuppgifter som kräver både lämplig utbildning och erfarenhet, har Ersta Sköndal Bräcke Högskola sedan 2012 (i samråd med Familjerättssocionomernas Riksförening) kunnat erbjuda en vidareutbildning på magister/avancerad nivå inom ämnesområdet vårdnadsutredningar.

Målgrupp/förkunskapsnivå
Utbildningen riktar sig till främst socionomer verksamma inom kommunal familjerätt eller jämförlig verksamhet.

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom socialt arbete, hälsa, vård, omsorg, juridik eller motsvarande. Deltagare bör även ha minst två års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksamma Även andra sökande med adekvat utbildning och/ eller yrkeserfarenhet är välkomna att söka utbildningen. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Utbildningen syftar till att:
- öka deltagarnas förmåga att arbeta med utredningar och upplysningar rörande vårdnad, boende och/eller umgänge på ett kompetent och korrekt sätt och för barnets/barnens bästa,
- ge deltagarna specifik teoretisk kunskap, förståelse och praktisk färdighet i att genomföra och skriva utredningar och upplysningar,
- utveckla deltagarnas analys- och bedömningsförmåga i utredningsarbetet,
- öka deltagarnas förmåga att reflektera över och analysera sin egen roll, sitt eget förhållningssätt och agerande under utredningsprocessen.Kursen omfattar tre delar, som innehåller föreläsningar av specialister för varje respektive del, liksom praktiska övningar, grupparbeten, diskussioner, träning/rollspel, skrivövningar, m m:
- Juridiken och rättsprocessen
- Psykologin; barnperspektiv och vuxenperspektiv
- Praktiken; utredningsprocessen; hur utreder man och hur skriver man?

Juridiken och rättsprocessen
- Vad säger lagen? Föräldrabalken, Socialtjänstlagen, Sekretesslagen, osv.
- Vad säger Socialstyrelsens handbok?
- Lagar, förarbeten, regler, prejudikat, praxis och anvisningar; vad sägs om syfte, innehåll och tillvägagångssätt? Vad skall och behöver göras och hur ska det göras? Vad gäller ifråga om sekretess, dokumentation, etc. Skillnader mellan FB 6:19 och 6:20.
- Rättsprocessen; Ett ärendes gång – familjerätt, advokat och domstol – vad kan hända, hur kan det bli, och hur vill man ha det? En domare, en advokat och en familjerättare berättar.
- Hur ser domare och advokater på en VBU-utredning? Läser de överhuvudtaget utredningen? Och hur använder de den i processen?
- Att bli inkallad som vittne – vad bör man tänka på?
- Vad är konflikt och försoning?

Psykologin; Barnperspektiv och vuxenperspektiv
- Barnpsykologi; aktuell forskning kring anknytning, barns behov och utveckling, separation och kris, barn i konflikter, barn med diagnoser, synsätt på umgänge och växelvis boende vid olika åldrar, etc.
- Vuxenpsykologi; reaktioner vid separation, kris och konflikt, anknytningens betydelse för vuxna, psykisk ohälsa och missbruk, omsorgsförmåga, osv.
- Vad säger forskningen i övrigt om t ex vårdnadstvister och dess påverkan på barn och vuxna?
- Samtal med barn; hur gör man? Olika modeller.
- Samtal med vuxna; hur gör man? Olika modeller.
- Barnperspektiv; vad innebär det rent konkret i våra utredningar? Olika sorters barnperspektiv; barnrättsperspektiv, FN:s barnkonvention, barnets egna perspektiv, osv
- Föräldraförmåga; hur utreder och bedömer vi den?
- Kulturella skillnader, utmaningar och kärnfamiljen som norm.
- Vilka värderingar färgar familjerättens bedömningar?
- Våld; våld, hedersvåld, hot, övergrepp och maktobalans, etc. Hur utreder och bedömer man detta?
- Vilka värderingar har vi? Syn på familjen, barn- och föräldraroller, könsroller, jämställdhet, HBTQ, m.m. Reflektion – diskussion.
- Min syn på mig själv i rollen som utredare – vad är min uppgift, mitt mål och mina bevekelsegrunder? Reflektion – diskussion.
- Den Eviga Frågan; Vad är barnets bästa? Barnperspektiv på kort och lång sikt.

Praktiken; utredningsprocessen; hur utreder man och hur skriver man?
- Hur gör man en vårdnadsutredning?
- Vilka uppgifter skall inhämtas och hur inhämtar man dem?
- Dokumentation, journalföring, sekretess
- Kontakten med parterna under utredningens gång
- Kontakten med domstol och advokater under utredningens gång
- nhämtande av uppgifter från register och andra myndigheter
- Samarbete med andra myndigheter, som t ex socialkontor, m.fl.
- En eller två handläggare?
- Utredningssamtal med vuxna och barn, hembesök, osv; när, var, hur? Enskilda och gemensamma samtal, m.m.
- Referentuppgifter; vilka ska man prata med; skolor, förskolor, läkare, osv.
- Personligt sammanträffande, telefon, mail eller brev?
- Hur ska man skriva?
- Mallar, parternas och barnens uppgifter, uppgifter från referenter, osv
- Parternas och referenternas godkännande av sina uppgifter
- Riskbedömning och helhetsbedömning, förslag, osv.
- Granskning av konkreta exempel och praktiska övningar
- Kommunicering/delgivning – hanterande av kommentarer och synpunkter från parterna
- Utredningen skickas till domstolen
- Kompletterande utredning
- Uppföljning; när, var, men framför allt hur?

Fördjupningsuppgift och examination
- Kursen avslutas med att varje kursdeltagare skriver en fördjupningsuppgift som redovisas inför gruppen.

Undervisningsformer
Undervisningen sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 24 deltagare och ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, diskussioner och praktiska övningar. Undervisningen ges under sammanlagt 16 kursdagar, fördelade över två terminer. Seminarierna syftar till både diskussion och analys av litteratur och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera teorier och inläst litteratur med egna praktiska erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen, godkänd individuell skriftlig hemtentamen, samt fördjupningsuppgift. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kurstillfällen
Kursen ges under 16 kursdagar som förläggs över två terminer.
2020: 15-17 september, 28-29 oktober, 18-19 november
2021: 19-21 januari, 10-11 mars, 21-22 april, 19-20 maj

Alla tillfällen mellan kl. 09.00-16.00.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler i Stockholm. Campus Ersta, Stigbergsgatan 30 (Södermalm). För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Anna-Lena Liif, familjerättssocionom sedan 1999, verksam i Nacka kommun från hösten 2017.

Kostnad
14 850 kr/termin (exkl. moms). Obs! Utbildningen pågår under 2 terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 5 juni 2020 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum. Senast uppdaterad: 2020-02-21.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2020-09-15
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-06-05

Anna-Lena Liif

Information om kursinnehåll

Studierektor
Maria Ingemarson
076-636 50 12
maria.ingemarson@esh.se

Kursansvarig
Anna-Lena Liif
070-053 24 43
annalena.liif2@gmail.com

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade