Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer, arbetsmodellen "Trappan" - Stockholm


Att uppleva våld i sin familj är oftast oerhört skrämmande för ett barn. Det påverkar ofta hela barnets världsbild. Man uppskattar att det är vart tionde barn som någon gång upplever våld från den ena föräldern mot den andra och vart tjugonde barn som upplever detta ofta. (Allmänna Barnhuset 2007; SOU 2001:72). Det vanligaste är att det är barnets mamma som utsätts.

Barn som upplevt våld i sina familjer har uppmärksammats under de senaste 10-15 åren. Lagstiftningen har ändrats och arbetet har utvecklats. I socialtjänstlagen markeras hur viktigt det är att brottsoffer, som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver. Många av barnen har varit med om fruktansvärda våldsupplevelser.

Att arbeta enligt Trappan modellen innebär att man erbjuder barnet individuella krissamtal i tre steg, kontakt, rekonstruktion och kunskap. Genom Trappansamtalen får barnet får en möjlighet att berätta om sina upplevelser och tankar. Många kommuner erbjuder idag barn som upplever våld ett eget stöd. Men mycket arbete kvarstår för att vi ska nå fler barn som behöver stöd och hjälp.

Trappan modellen växte fram i ett projekt som Rädda Barnen drev 1996-1999. Målsättningen med projektet var att synliggöra barn som upplevt våld och att utveckla en modell för krissamtal för dessa barn. Boken ”och han sparkade mamma – Trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld ” skriven av Ami Arnell och Inger Ekbom, kom ut första gången på Rädda Barnens förlag 1999. Boken finns nu i en tredje omarbetad upplaga.

Idag arrangeras utbildning i Trappan modellen med högskolepoäng av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Målgrupp
Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

Behörighet
Ett absolut krav är att kursdeltagaren har möjlighet att genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden.

Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att allmän högskolebehörighet inte krävs för att bli antagen. Uppdragsutbildningar har dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha en sådan högskolebehörighet för att tillgodogöra sig utbildningen.
Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursen har som syfte att ge kursdeltagarna teoretisk kunskap, praktisk övning och handledning för att ge barn som upplevt våld i familjen en krisbearbetning enligt Trappan modellen.
Efter genomgången kurs skall deltagarna erhållit kunskap om:
- krisinterventionen ”Trappan” – teori och praktik
- barns utveckling och om faktorer som hotar dem
- barnets plats i rättsväsendet
- en teoretisk bas av olika förklaringsmodeller om mekanismerna bakom våld i nära
relationer

Observera!
Kursdeltagaren ska genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden.

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar sammanlagt nio dagar, som är uppdelade i tre kurstillfällen. Utbildningen startar med tre kursdagar som innehåller både föreläsningar och diskussioner. Nästa steg är tre dagars arbete med krisinterventionen ”Trappan”. Det sker i form av föreläsningar, rollspel och diskussioner. Den avslutande delen av utbildningen består av tre handledningstillfällen i halvklass, med utgångspunkt från egna erfarenheter av att arbeta med ”Trappan”. Handledningstillfällena omfattar tre timmar per kurstillfälle och är förlagda till Stockholm.

Examinationsformer
Examination sker genom individuell skriftlig tentamen i form av en beskrivning av det egna arbetet med ”Trappan” kopplat till den teoretiska litteratur som ingår i utbildningen.

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro samt godkänd skriftlig tentamen. Som betyg används Godkänd eller Icke Godkänd.

Kursdagar
Kursen startar med tre teoridagar; 3, 4 och 5 maj 2021.
Därefter följer tre kursdagar som ägnas åt arbetsmodellen Trappan;
2, 3 och 4 juni 2021
Samtliga dessa dagar pågår undervisningen mellan kl. 09.00 och 16.00.

Efter dessa dagar genomförs tre handledningstillfällen en gång/månad i augusti, september och oktober 2021. Närmare information om datum och tider ges under de inledande kursdagarna. Dessa tillfällen genomförs i halvklass om tre timmar/tillfälle. (kl. 09.00–12.00 eller kl. 13.00–16.00). Obs! att dessa tillfällen också genomförs i Stockholm och medför resor för kursdeltagare som kommer från övriga landet.

Plats
Utbildningen äger rum i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler på Campus Ersta,
Stigbergsgatan 30, och Erstagatan 1 F, Stockholm (Södermalm).
För karta se längst ner på sidan.

Under förutsättning att pandemin med covid-19 fortgår under våren kommer utbildningen att ges på distans med digital undervisning.

Kursansvarig
Inger Ekbom, socionom och leg psykoterapeut, med erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, Rädda Barnens centrum för barn i kris och från BUP Bågen i Stockholm (en specialmottagning för barn som har upplevt våld i sin familj). Inger har även arbetat som verksamhetsutvecklare och psykoterapeut inom Stockholms Stadsmission. Idag arbetar hon som verksamhetsutvecklare och psykoterapeut på en terapimottagning för unga i Stockholm, 1825- terapicenter för unga.

Kostnad
19 200 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.
Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 29 mars 2021 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.Kategori: Trappan, krissamtal, misshandla, barn, våld, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning, socionom
Senast uppdaterad: 2020-12-03.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2021-05-03
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2021-03-29

Inger Ekbom, kursansvarig

Information om kursinnehåll

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Kursledare
Inger Ekbom
070-581 99 60
inger.ekbom@bredband.net

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade