Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Socialrätt inom individ- och familjeomsorgen (grundläggande)

- rättssäkerhet och kvalitet i socialtjänstens arbete med barn, ungdomar, familjer och vuxna

Inledning
Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs. Den som bedriver socialtjänst har ett lagreglerat ansvar för att personalen har den kompetens som krävs. Det finns idag också särskilda behörigheter för att få utföra vissa arbetsuppgifter inom exempelvis socialtjänstens barn- och ungdomsvård (se SOSFS 2014:7 (S)).

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning som möter lagstiftarens krav. Utbildningen startar hösten 2019, pågår under två terminer, och är förlagd till Stockholm. Utbildningen ges delvis på distans med 8 fysiska kursträffar, heldagar, kl 09.00-16.00.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till yrkesverksamma socialsekreterare inom socialtjänstens arbete med barn, ungdomar, familjer och vuxna, som saknar formell kompetens inom socialrätten, men även andra sökande som vill uppdatera sina kunskaper är välkomna till kursen.

Förkunskapsnivå
Utbildningen riktar sig till personer med allmän behörighet för högskolestudier. Formella regler om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller dock inte för uppdragsutbildning. Behörighet att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på vanlig universitetsutbildning och efter att ha godkänts på kursen får deltagarna akademiska poäng.

Kursinnehåll
Kursens övergripande mål är att ge kunskap om socialrätten och annan lagstiftning, rättspraxis och dess tillämpning i uppdraget som socialsekreterare inom socialtjänsten. Kursen behandlar frågor om rättssäkerhet i beslut och beviljade insatser, dokumentationskrav, samband mellan rättssäkerhet och kvalitet, ansvar och befogenheter, socialt synsätt, värdegrunder, etik och bemötande.

Utbildningen innehåller aktuell lagstiftning och rättspraxis med särskilt fokus på SoL, LSS, LVU, LVM, FL, offentlighet och sekretess och annat relevant regelverk samt brytpunkten mellan dessa. Några av kursens huvudmoment är:
- Introduktion till rättssystemet och det rättsliga beslutsfattandet
- Juridisk metod och icke-jurister som rättstillämpare
- Utredning – från ax till limpa
- Dokumentation
- Rättsliga förutsättningar för samtal med barn
- SoL/LSS - relation och kollision
- Att använda tvång
- Boende utanför hemmet
- Formell och materiell rättssäkerhet

Kursdagar
Kursen innehåller åtta kursdagar med fysiska träffar, kl. 09.00-16.00.
Nästa kursstart planeras till hösten 2020.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. För karta se längst ner på sidan.

Undervisningsformer
Utbildningen ges i form av föreläsningar, seminarier, reflektioner och övningar. Åtta kursmoment är webbaserade i högskolans lärplattform. Den webbaserade delen innehåller självstudier av litteratur utifrån arbetsuppgifter som publiceras på plattformen. Studietakt är ¼-fart i utbildningssystemet. Utbildningens innehåll har en tydlig koppling till arbetet inom socialtjänstens individ och familjeomsorg.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkänd individuell examinationsuppgift. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd

Kursansvarig
Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete med inriktning juridik. Lupita Svensson disputerade 2006 vid Stockholms universitet och har varit verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet, Lunds universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Malmö högskola. Lupita Svensson har även varit enhetschef för socialt arbete vid Malmö högskola och teamledare inom socialtjänsten.

Kostnad 
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan öppnar under våren 2020.


Litteraturlista
(listan är preliminär och kan komma att revideras inför kursstart)

Blennberger, E. (2017) Etik i socialt arbete. Etisk kod för socialarbetare. (Ny, rev. utg.). Stockholm. Akademikerförbundet SSR.
Baier, M. & Svensson, M. (2018). Om normer. Lund:Studentlitteratur
Carlsson, T. & Nilsson, A. (2016). Social dokumentation i handläggning och genomförande: med värdegrund och ICF. Stockholm: Gothia.
Ekroth, J. & Fridström Montoya, T. (2014). Offentlighet och sekretess i socialtjänsten: en introduktion. Malmö: Égalité
Pettersson, U. (2018).5: e uppl. Etik och socialtjänst: Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik. Malmö: Gleerups förlag.
Svensson, L. (2016) Rättsfallsanalys för icke-jurister. Analys, metod och beslut. Stockholm: Wolters Kluwer
Socialstyrelsen. (2015). Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen
SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.
SOSFS 2014:6 (S) Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som rör barn och unga.
SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Senaste upplagan skall användas
Artiklar, aktuell lagtext och rätsfall tillkommer.

Referenslista
http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx
Eneroth, E. (red). (2012). Juridik för socialt arbete. Malmö: Gleerups.
Lundgren, L. & Sunesson, P-A. (2019). Nya sociallagarna med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2019. Stockholm: Nordstedts Juridik AB.

Senast uppdaterad: 2019-12-05.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2020
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2020
Sista ansökningsdag: Våren 2020

Lupita Svensson, kursledare

Information om kursinnehåll

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.seKontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade