Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Socialrätt inom individ- och familjeomsorgen (grundläggande)

- rättssäkerhet och kvalitet i socialtjänstens arbete med barn, ungdomar, familjer och vuxna

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs. Den som bedriver socialtjänst har ett lagreglerat ansvar för att personalen har den kompetens som krävs. Det finns idag också särskilda behörigheter för att få utföra vissa arbetsuppgifter inom exempelvis socialtjänstens barn- och ungdomsvård (se SOSFS 2014:7 (S)). Ersta Sköndal Bräcke högskola AB, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning som möter lagstiftarens krav. Utbildningen startar hösten 2019, pågår under två terminer, och är förlagd till Stockholm.
Utbildningen ges delvis på distans med 8 fysiska kursträffar, heldagar, 9.00–16.00.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till yrkesverksamma socialsekreterare som saknar formell kompetens inom socialrätten, men även sökande som vill uppdatera sina kunskaper är välkomna till kursen.

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om socialrätten och annan lagstiftning, rättspraxis och dess tillämpning i uppdraget som socialsekreterare inom socialtjänsten. Kursen behandlar frågor om rättssäkerhet i beslut och beviljade insatser, dokumentationskrav, samband mellan rättssäkerhet och kvalitet, ansvar och befogenheter, socialt synsätt, värdegrunder, etik och bemötande. Utbildningen innehåller aktuell lagstiftning och rättspraxis med särskilt fokus på SoL, LSS, LVU, LVM, FL, offentlighet och sekretess och annat relevant regelverk samt brytpunkten mellan dessa. Några av kursens huvudmoment är:

  • Introduktion till rättssystemet och det rättsliga beslutsfattandet
  • Juridisk metod och icke-jurister som rättstillämpare
  • Utredning – från ax till limpa
  • Dokumentation
  • Rättsliga förutsättningar för samtal med barn
  • SoL/LSS - relation och kollision
  • Att använda tvång
  • Boende utanför hemmet
  • Formell och materiell rättssäkerhet

Undervisningsformer

Utbildningen ges i form av föreläsningar, seminarier, reflektioner och övningar. Åtta kursmoment är webbaserade i högskolans lärplattform. Den webbaserade delen innehåller självstudier av litteratur utifrån arbetsuppgifter som publiceras på plattformen. Studietakt är ¼-fart i utbildningssystemet. Utbildningens innehåll har en tydlig koppling till arbetet inom socialtjänstens verksamhet med barn, ungdomar, familjer och vuxna.

Senast uppdaterad: 2018-12-17.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2019
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2019
Sista ansökningsdag: Våren 2019

Kontakt

Studierektor
Susanne Björk
Telefon: 08:555 051 04
E-post: susanne.bjork(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade