Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Handledning i förskola och skola - påbyggnadsutbildning/fördjupningInledning

Förskolan och skolan har ett komplext uppdrag. Uppdraget innebär att i den pedagogiska vardagen kunna bemöta och anpassa pedagogiken utifrån en mångfald av olikheter hos elever/barn. I uppdraget ingår också att samverka med föräldrar, kollegor och andra myndigheter för elevernas bästa. Ledarskapet i skola och förskola har fått ökad uppmärksamhet genom att rektors- och förskolechefsrollen alltmer förväntas inriktas mot det pedagogiska ledarskapet.

För att möta skolans och förskolans skiftande behov av kompetensutveckling behövs handledare med handledningskompetens och sakkunskap, speciellt inriktad mot förskola och skola. Intresset för och utvecklingen av handledning som verktyg inom förskola och skola har ökat, varför många handledare idag har arbetar med handledning, har en grundläggande handledarutbildning och/eller gått i handledning på handledning. Handledningen inom förskola och skola riktar sig i första hand till verksamhetens pedagoger, medarbetare i lokala och centrala elevhälsoteam samt skolledare, så att de får möjlighet att i ett tryggt och kreativt klimat, mentalisera, reflektera, analysera över sin vardag. Handledning skapar förutsättningar för förändring och utveckling av förhållningssätt, metoder och lösningar. Handledning blir ett sätt för professionella att utifrån sin vardag, yrkeskompetens och personlighet integrera praktik och teori på ett sätt som gör att de kan möta variationen av barn, elever och föräldrar. Under senare år har rektorer och förskolechefer intresserat sig för handledningens möjligheter att utveckla både verksamhet och organisation och alltfler handledare får också uppdrag med den inriktningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder en utbildning med leg. psykolog Irma Elwin och civilekonom Anders Karlsson som kursansvariga, där modeller och teorier kring området handledning i förskola och skola repeteras och fördjupas.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper kring professionell grupphandledning. Det är önskvärt att du har förkunskaper både genom handledarutbildning, egen handledning och genom handledarerfarenhet. Utbildningen riktar sig till pedagoger, specialpedagoger, rektorer, förskolechefer, socionomer, psykologer, konsulter m.fl. som är verksamma med handledningsuppdrag inom förskola/skola.

Förkunskapsnivå
Regeln om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller inte för uppdragsutbildning. Behörig att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på vanlig universitetsutbildning och deltagarna får akademiska poäng efter att kursen har avslutats med godkänt resultat. Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen inom pedagogik/specialpedagogik, psykologi, hälsa, vård, social omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagare bör även ha grundläggande handledningskunskaper och erfarenheter av professionell handledning samt vara yrkesverksam under utbildningstiden.

Kursinnehåll
Utbildningen syftar till att fördjupa kunskaper och erfarenheter kring handledarskapet. Utbildningen utgår från ett tvärvetenskapligt helhetsperspektiv där du som är erfaren handledare inom förskola och skola får möjlighet att tillsammans med kursledare och kurskollegor hitta nya infallsvinklar, fylla på dina kunskaper, sortera och strukturera dina erfarenheter. Dessutom ges möjlighet att utforska din egen handledarroll samt undersöka förändringsprocessen i det handledande samtalet. Modeller och teorier kring området handledning i förskola och skola repeteras och fördjupas. Utbildningen innehåller teoretiska moment, grupparbeten, reflektioner, seminarier och metodgrupper med handledning på eget handledningsuppdrag. Kursen innehåller individuella skriftliga examinerande uppgifter. 

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar 16 heldagar och är förlagd under 3 terminer med start vårterminen 2019. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner. Seminarierna syftar till både litteratur-bearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga moment och godkända kursuppgifter. Kursen slutexamineras genom ett skriftligt fördjupningsarbete i essäform. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart och kursdagar
Utbildningen ges under 16 kursdagar, heldagar kl. 09.00-16.00.
Nästa kursstart planeras till våren 2020

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, och Erstagatan 1 F i Stockholm (Södermalm). För karta se längst ner på sidan.

Kursansvariga
Irma Elwin är Leg psykolog, specialpedagog. Irma har arbetat inom skola, förskola, särskola, barn och ungdomspsykiatrin samt med psykoterapi. Hon är sedan drygt 25 år verksam som handledare och konsult inom nämnda områden samt föreläser, deltar och arrangerar seminarier och studiedagar. 

Anders Karlsson är Civilekonom med inriktning organisation och ledarskap. Anders har arbetat inom skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård som handledare och organisationskonsult i drygt 20 år. Han har genomfört flera utvecklingsarbeten inom skola och förskola som omfattat såväl medarbetar som chefs- och ledarutveckling via handledning, utbildning, arbetsseminarier och organisationsanalys.

Kostnad
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.


Kategori: handledning, förskola, skola, vidareutbildning, kompetensutveckling, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2019-03-23.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2020
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Hösten 2019
Sista ansökningsdag: Hösten 2019

Irma Elwin

Anders Karlsson

Information om kursinnehåll

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork[a]esh.se

Kursansvarig
Irma Elwin
073-433 30 77
irma.elwin[a]comhem.se

Kursansvarig
Anders Karlsson
070-536 10 14
anders.karlsson[a]igo-r.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag[a]esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade