Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Högskoleutbildning i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade


Inledning

Sedan 2011 krävs tillstånd för bolag, stiftelser och andra privata aktörer som driver enskild verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att erhålla tillstånd krävs bland annat adekvat utbildning. Arbetet inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning ställer stora krav på de yrkesverksamma. Inom området finns en bred målgrupp med många och varierande behov vilket kräver ingående teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och ett reflekterat etiskt förhållningssätt hos personalen. Ett helt centralt kunskapsområde inom verksamhetsfältet är den lagstiftning som ligger till grund för och styr arbetet. Ersta Sköndal Bräcke högskola ger en utbildning i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som skapar meriterande kunskap inför tillståndsprövning, samtidigt som den erbjuder aktuell kunskap för redan yrkesverksamma.

Med utgångspunkt i lagstiftningen syftar högskoleutbildningen till att ge kursdeltagarna kunskap om funktionsnedsattas rättigheter, lagens intentioner och praktiska tillämpning. Under utbildningen arbetar kursdeltagarna kontinuerligt med lagen, analyserar dess avsikter och kopplar lagstiftningen mot en praktisk verksamhet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att i yrkesutövningen känna till och använda sig av relevanta rättskällor. Parallellt med LSS-lagstiftningen fokuseras även ansvarsgränser till och mellan andra lagstiftningsområden och där speciellt sekretesslagstiftning och förvaltningsrätt. Högskoleutbildningen tar även upp personkretsbedömningar och olika förekommande funktionshinder samt kvalitetssäkring, dokumentation och ett etiskt förhållningssätt i en praktisk yrkesutövning.

Målgrupp
Ersta Sköndal Bräcke högskolas utbildning i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vänder sig till yrkesverksamma inom privat, ideell och offentlig sektor som vill fördjupa sin kunskap om LSS, och därmed skapa kvalifikationer inför bland annat tillståndsprövning.

Förkunskapsnivå
Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att allmän högskolebehörighet inte krävs för att bli antagen. Uppdragsutbildningar har dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha en sådan högskolebehörighet för att tillgodogöra sig utbildningen. Ett krav är emellertid att utbildningen bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. 

Kursinnehåll
Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs ha fått fördjupade kunskaper om: Funktionsnedsattas rättigheter enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
- förvaltningsrätt,
- anmälningsplikt,
- sekretesslagstiftning,
- kvalitetssäkring och dokumentation,
- etiska förhållningssätt,
- olika förekommande funktionshinder.

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar åtta heldagar och sker i föreläsningsform och genom grupparbete. Tillfällen ges också till gruppdiskussioner för att öka förståelsen och samtidigt ge ökade möjligheter att hitta vägar att praktisera de olika teoretiska kunskaperna inom yrket.

Examinationsformer
Examinationen grundar sig på kursens lärandemål. För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro samt godkänd individuell skriftlig tentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Icke godkänd.

Kursdatum
Kursen har 8 kurstillfällen under en termin.
21 och 22 september, 19 och 20 oktober, 23, 24 och 25 november samt 8 december 2020.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal,
Herbert Widmans väg 12, Sköndal. För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Therese Ström, jur. kand., advokat, socialpedagog.

Kostnad 
17 900 kr/deltagare (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.


Kategori: högskoleutbildning, tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt LSS, Ersta Sköndal Bräcke högskola, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Text

Senast uppdaterad: 2020-06-08.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2020-09-21
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-09-21

Therese Ström

Information om kursinnehåll

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Kursansvarig
Therese Ström
08-400 257 91
therese.strom@advokatstrom.com

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade