Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Foto: Fond&Fond

Socionomprogrammet

210 hp

Höst

100%

CAMPUS SKÖNDAL

Som socionom ger du hjälp och stöd för att åstadkomma förändring för människor i svåra livssituationer. Under utbildningen får du kunskap om hur sociala problem uppkommer, vilka konsekvenser de får och hur du kan bidra till att lösa dem på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Socionomprogrammet är en bred yrkesutbildning och ger dig kompetens att kunna arbeta professionellt med utredning, stöd, service, samordning och planering. Det är stor efterfrågan på socionomer idag från såväl offentliga som privata verksamheter och arbetsgivare, och inom olika organisationer i det civila samhället.

Utbildningen är förankrad i den senaste forskningen inom socialt arbete och den forskning i socialt arbete och välfärdsrätt som bedrivs vid institutionen.

En röd tråd genom vår socionomutbildning är att du ska få så många verktyg som möjligt för att kunna bemöta människor på ett professionellt sätt. I utbildningen varvas teori med fältanknutna, färdighetstränande moment och personlig professionell utveckling under alla dina kurser. Du kommer att kontinuerligt utveckla din yrkesidentitet i moment bestående av samtalsövningar, rollspel, etisk reflektion och värderingsövningar.

Under utbildningen behandlas också socialt arbete ur ett internationellt, globalt perspektiv och det finns möjligheter till studier och praktik utomlands.

Till hösten 2021 kommer Institutionen för socialvetenskap inrätta ett studiesocialt stöd för studerande vid socionomprogrammet. Syftet med den nya funktionen är att kunna erbjuda studenter stöd under studietiden, både på individ -och gruppnivå. Vi på högskolan ser att det finns ett behov hos studenterna att ha en person de kan vända sig till för att få ett studiesocialt stöd direkt på högskolan. Kanske har studenten en svår livssituation som påverkar förmågan att studera, funderingar kring studieuppehåll eller andra utmaningar som kan göra det svårt att ta sig igenom studierna. Vi ser också att det finns ett behov av stöd för studenterna på gruppnivå, där svårigheter i samarbetet mellan studenter kan upplevas ohanterligt och där stöd av en utomstående person kan gynna processen i att hitta möjliga vägar fram i samarbetet.

Den som kommer att ha ansvar för det studiesociala stödet kommer att vara Elena Martinez-Conde, undervisande adjunkt och PPU-lärare vid högskolan. Hon kommer att ha möjlighet att träffa studenter, både enskilt och i grupp, för samtal och kan också fungera som en länk för studenter till vidare stödfunktioner inom eller utanför högskolan.

Om du som student upplever ett behov av stöd liknande det som beskrivs ovan vill vi uppmuntra dig att ta kontakt med Elena för vidare stöd.

BEHÖRIGHET/Förkunskapskrav

För antagning till socionomprogrammet 210 hp krävs Grundläggande behörighet +Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. (Områdesbehörighet 5 eller A5).

Till socionomprogrammet antas även ett antal studenter via alternativt urval, där intervjun är den sista delen. Förkunskapskraven ovan gäller även här. Mer om det och hur det går till kan du läsa under "Att söka via alternativt urval/intervjukvot.".

REell kompetens

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till den grundläggande behörigheten kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Ansökan om reell kompetens görs via antagningsservice på UHR. Blankett hittar du här. För mer info se UHR.
Ansökan om reell kompetens måste även kompletteras med Intresseanmälan och deltagandet i Alternativa urvalet processen märkt ”Att söka via Alternativt urval/Intervjukvot” här nedan på hemsidan. Besked om antagning förmedlas av UHR/Antagning.se.

Andra villkor för tillträde till studierna

Till ansökan bifogas:
Vidimerade kopior av betyg och intyg beträffande
a) teoretisk utbildning
b) sökande med funktionsnedsättning som kräver särskild anordning för utbildningen ska tillsammans med ansökan också bifoga läkarintyg som styrker nämnda funktionsnedsättning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under utbildningen förekommer Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Läs mer om VFU här.

Att söka via Alternativt urval / intervjukvot

Till socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke högskola antas även ett antal studenter ur en särskild intervjukvot. Ett urval sökande kallas sedan till intervju efter att ha fyllt i en intresseanmälan. Förkunskapskrav ovan gäller även här.

Tre kriterier ska vara uppfyllda för att komma ifråga för intervju.

1. Sökande ska ha gjort en ansökan på Antagning.se, anmält sig på vårt program och prioriterat oss som nr 1 och enl instruktioner där laddat upp eller skickat in sina handlingar till
PostNord Strålfors AB, Att: Antagningsservice, R 312, 190 81 Rosersberg. UHR bedömer sedan sökandens formella behörighet.

2. En särskild intresseanmälan ska ha gjorts på högskolans hemsida senast den 15 april 2021. Länken till intresseanmälan är öppen här på hemsidan under tiden 15 mars - 15 april.

3. Sökande måste även genomfört ett särskilt utformat skriftligt prov till vilket kallelse går ut i vecka 16-17 via e-post. Provet genomförs under april-maj månad.

Ett urval av dem som uppfyllt de första två kriterierna och genomfört provet kommer sedan under vecka 21-22 att kallas via e-post till intervju. Intervjuer genomförs enbart under vecka 24. Eventuell komplettering av betyg och intyg måste ha skett senast till den 21 juni för att sökanden ska betraktas som behörig.

Tänk på att du prioriterar rätt när du gör din anmälan på antagning.se, för att undvika att bli struken i antagningsprocessen.

OBS! Intresseanmälan sänds till högskolan men kompletteringar, betyg, intyg och meriter sänds till PostNord Strålfors AB, Att: Antagningsservice, R 312, 190 81 Rosersberg.
Ansökan om reell kompetens måste även kompletteras med Intresseanmälan märkt ”Alternativt urval” här på hemsidan. Besked om antagning förmedlas av UHR.

Om du får status Antagen efter urval från UHR, glöm inte att tacka JA för att behålla din plats. Det gör du på dina sidor på Antagning.se.

För mer information om ansökan, ansökningsprocessen, betyg, behörighet och reell kompetens samt utländsk förutbildning hittar du på https://www.antagning.se/sv/.


Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 210
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 100%
Utbildningsstart: HT22
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 16 mars 2022
Sista ansökningsdag: 15 april 2022

Ansökan och antagning

Antagning sker via UHRs sajt Antagning.se. Där finns också information om förkunskaper och grundläggande behörighet.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är den 15 april. Se viktiga datum härSe terminstiderna här.


Kontakt

Handläggarna på Utbildningsstöd

Sari Nurminen (Informativ studie-vägledning och alternativt urval/intervjukvot)

Anna Whitaker (Studierektor)

Björn Åkerblom
(Studiehandläggare/registrering)

Studiesocialt stöd

Studentwebben

Information inför terminsstart T1 Socionomprogrammet HT2021 , 228 kB.

Hör en av våra tidigare studenter berätta om utbildningen

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade