Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hand på anteckningsblock

Forskarutbildningskurser

Följande kurser är Exempel på Valbara iNom forskarutbildningen

H18: Palliativ vård - mångdimensionell smärta, 7,5 hp

Första ansökningsdag: 15 juni
Sista ansökningsdag: 15 september

Kursen genomförs på halvfart med fem campusförlagda dagar samt träffar via nätbaserat stöd.

De områden som behandlas i kursen är:

 • döden i samhället, jämlikhet och ojämlikhet
 • den mångdimensionella smärtan
 • hälsofrämjande palliativ vård
 • sorg, tröst och mening
 • patient, familj och närstående
 • kommunikation och samtal

Kursens områden förankras i teorier och vetenskapliga metoder inom palliativ vård. Kunskapen avser att ligga till grund för analys och syntes av forskningsresultat för utveckling av palliativ vård utifrån ett forskningsetiskt och samhälleligt perspektiv.

För mer information se kursplan och informationsblad.

Kursplan
Informationsblad

Ansökan skickas till
Anna Lögdberg, anna.logdberg@esh.se
Ansökningsblankett

VT19: Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget - betydelsen av Merleau-Pontys filosofi för vårdvetenskap, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning Människan i välfärdssamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

De områden som behandlas i kursen är:

 • kunskapssyn inom fenomenologi
 • Merleau-Pontys fenomenologi, i synnerhet kroppens fenomenologi

För mer information se kursplan och annons.

Kursstart: Våren 2019

Vid frågor kontakta:
Jennifer Bullington, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola,
E-post: jennifer.bullington@esh.se
Elisabeth Lindberg, lektor vid Högskolan i Borås
E-post: elisabeth.lindberg@hb.se
Ulrica Hörberg, docent vid Linnéuniversitetet
E-post: ulrica.horberg@lnu.se

Kursplan

Annons

Ansökningsblankett

V18: Makt, social ojämlikhet och motstånd, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Syftet med kursen är att presentera ett urval av teorier som kan användas vid analys av centrala teman inom området social välfärd, såsom olika sätt att förstå och förklara maktrelationer, marginaliserings- och exkluderingsprocesser, social ojämlikhet, främlingskap och motstånd. Fyra teman står i fokus:

 • dominans och ojämlikhet,
 • avvikelse och kontroll,
 • främlingskap och exkludering och
 • mikrointeraktion, klient/patientskapande och funktionalitet

För mer information se kursplan.

Kursplan

V18: Medborgarskap och civilsamhälle, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Områden som behandlas i kursen är:

 • grundläggande medborgarskapsteoretiska perspektiv
 • relationen mellan civilsamhälle och medborgarskap från olika teoretiska perspektiv
  relationer mellan ideellt engagemang och medborgarskap med fokus på ”aktivt” medborgarskap

För mer information se kursplan.

Kursplan

V18: Organisationsteoretiska perspektiv och studier av det civila samhällets organisationer , 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursens huvudsakliga mål är att ge forskarstuderande fördjupad kunskap om och förståelse för vissa grundläggande teoretiska perspektiv gällande både organisationer generellt och det civila samhällets organisationer mer specifikt.

De områden som behandlas i kursen är:

 • vissa grundläggande teoretiska perspektiv i förhållande till olika typer av organisationer och kontexter
 • kollektivt handlande, makt och organisation
 • resursmobilisering och sociala rörelser
 • nyinstitutionell organisationsteori
 • feministisk organisering och non-profit-organisationer
 • användandet av organisationsteoretiska perspektiv i studier av det civila samhällets organisationer

För mer information se kursplan.

Kursplan

H17: Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Sökande ska vara antagen som doktorand inom ett socialvetenskapligt ämne eller motsvarande.

De områden som behandlas i kursen är:

 • grundläggande teorier och forskningen om välfärdsstat och välfärdssamhälle i ett internationellt perspektiv
 • den svenska socialpolitiska modellens uppbyggnad kring socialförsäkringar, formella och informella relationer mellan olika samhällsintressen och grupper
 • olika perspektiv på det offentliga, marknaden, familjen och civilsamhället som sociala välfärdsaktörer
 • egenorganiseringens och anhörigskapets betydelse i välfärden
 • professions- respektive organisationsstyrning i välfärdens utförande
 • förändringar i statens roll och styrning gällande välfärdsarbete

För mer information se kursplan.

Kursplan


Vid frågor kontakta: Lars Svedberg 076-893 10 53, lars.svedberg@esh.se eller Lars Oscarsson 076-893 10 54, lars.oscarsson@esh.se

 

Dessa kurser är obligatoriska i forskarutbildningen.

H18: Att vara doktorand, 3,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2018-04-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • Styrdokument för forskarutbildning och forskning; högskolelagen, högskoleförordningen, allmän studieplan (ASP) och individuell studieplan (ISP), förvaring och dokumentation av forskning
 • Forskningstraditioner
 • Innehåll i forskarutbildningen; definition av forskarutbildningsområde och ämnen, handledning, obligatoriska och valbara kurser, projektplaneseminarium, mittseminarium, slutseminarium, disputationsprocessen och karriärplanering
 • General data protection regulation (GDPR)
 • Skriva ansökan om forskningsmedel
 • Bibliotekskunskap; publiceringsfrågor, open-access och databassökning
 • Doktorand och blivande forskare/ forskaren som samhällsvarelse; forskares och forskarsamhällets ansvar, övergripande forskningsetiska frågor

Kursplan

H18: Människan i välfärdssamhället, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2018-04-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • Människan i välfärdssamhället som forskningsområde i ett jämförande historiskt perspektiv på välfärdsstatens framväxt.
 • Forskningsområdet sett till aktuella demografiska trender och en ökad ojämlikhet mellan grupper i samhället
 • Forskningsområdet ur ett välfärdsrättsligt perspektiv nationellt och internationellt
 • Begreppen människan och välfärdssamhället i ett jämförande teoretiskt och idéhistoriskt perspektiv med betoning på svensk och nordisk forskning
 • Familjen och närstående i välfärdssamhället
 • Professionernas roll i välfärdssamhället

Kursplan

H18: Forskar- och forskningsetik, 2,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2018-04-14 i utbildning på forskarnivå Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • grundläggande forskningsetiska frågor
 • forskaretik
 • centrala forskningsetiska dilemman.

Kursplan

V19: Etik med livsåskådningsvetenskap, 6,5 hp

Information om kursen kommer.

V19: Palliativ vård som forsknings- och kunskapsområde, 4 hp

Information om kursen kommer.

V19: Social välfärd med inriktning mot civilsamhället som forsknings- och kunskapsområde, 4 hp

Information om kursen kommer.

V19-H19 Forskningsmetoder, 15 hp

Information om kursen kommer.

Senast uppdaterad: 2018-10-15.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade