Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Exempel på uppdragsutbildningar som kan anordnas på plats hos er eller på campus


Kontakta oss om du är intresserad av nedanstående utbildningar

Akutgeriatrik, diabetes och sårbehandling, 7,5 högskolepoäng

Kursen ger kursdeltagare kunskaper om patofysiologi, symtom, diagnostik samt behandling av geriatriska sjukdomar i relation till den åldrande människan. Utbildningen behandlar även sår och sårvård samt läkemedelsbehandling av äldre.

Att leda reflektionsgrupp inom vård och omsorg

Utbildningen syftar till att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter för att kunna starta och leda en reflektionsgrupper. Kursen behandlar reflektionsprocessen och handledningsmodeller samt ger kunskap om grupprocesser samt verktyg och metoder för att kunna leda en reflektionsgrupp. Deltagarna får praktiskt prova på att ingå i en reflektionsgrupp samt även öva sig i att leda en sådan grupp.


Vårdande vid komplexa sjukdomstillstånd 7,5 hp, avancerad nivå

Kursen ger fördjupande kunskaper inom gerontologi och geriatrik samt belyser multifarmaci och läkemedelsbehandlingens påverkan hos den åldrande människan. Utbildningen fokuserar också på att kursdeltagarna ska få fördjupade kunskaper om den äldre människans individuella behov ur ett värdighetsbefrämjande omvårdnadsperspektiv med ett salutogent arbetssätt.

Stöd för anhöriga till barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa 7,5 hp

Utbildningen belyser anhörigas situation då ett barn, ungdom eller vuxen närstående lider av psykisk ohälsa, samt de behov av hjälp och stöd som kan finnas för anhöriga. Kursen syftar till att kunna medverka i förändrings- och utvecklingsarbete inom landsting, kommun och/eller intresseorganisationer. Läs artikel om tidigare kurs här.

Åldrande och psykisk ohälsa 7,5 hp – en tvärprofessionell utbildning

Kursen behandlar åldrandets normala livskriser, vanligt förekommande psykiatriska sjukdomar som drabbar äldre och hur det kan vara att åldras med psykisk sjukdom. Utbildningen lyfter fram vikten av tvärprofessionell samverkan i mötet med äldre och deras närstående.

Anhörigstöd i ett helhetsperspektiv, 7,5 högskolepoäng

... ger deltagarna grundläggande kunskaper om anhörigas omsorgsfunktion i relation till samhällets stödsystem, belyst ur ett politiskt och historiskt perspektiv. Ger också konkreta metoder för förändrings- och valitetsutvecklingsarbete utifrån evidensbaserad kunskap.

Läkemedel och äldre, 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till sjuksköterskor i sjukvård och äldreomsorg som vill fördjupa sina kunskaper kring äldre personer och läkemedelsanvändning.

Bemötande i arbetet med äldre, 4 högskolepoäng

... en kurs som ger möjlighet att identifiera egna attityder och värderingar samt reflektera över eget bemötande och förhållningssätt i det professionella samtalet och mötet med äldre, anhöriga och andra vård- och omsorgsgivare. I fokus är deltagarnas yrkesroll, utvecklandet av ett etiskt förhållningssätt både som individ och som ett arbetslag samt teorier som förklarar det sociala och salutogena synsättets grunder.

Vårdetik, 7,5 högskolepoäng

... för sjuksköterskor som vill tillägna sig ökade kunskaper inom vårdetikens grunder; teoretiska inriktningar och begreppsapparat. Moraliska frågor och etiska dilemman i vårdens vardag behandlas under kursen. Ersta Sköndal Bräcke högskola är ledande inom området vårdetik.

Värdighet i omvårdnad, 7,5 högskolepoäng

... för klinisk verksamma sjuksköterskor som vill fördjupa sina kunskaper om hur olika personalkategorier inom vård och omsorg kan främja en värdig vård. Fokus ligger på värdegrundsarbete, centrala etiska begrepp, förhållningssätt och bemötande, fördomar och diskriminering samt sköra och döende äldre personer samt närståendes roll inom vården och omsorgen.

Yrkesmässig handledning i omvårdnad, 30 högskolepoäng

... utbildningen utvecklar professionell och personlig kompetens för att kunna ge yrkesmässig handledning individuellt och i grupp. Utbildningen innehåller teori och tillämpning av handledningsmodeller och metoder, kommunikation, etik, grupprocesser och ledarskapsteorier. Kursdeltagarna får handledning i grupp på sitt arbete som sjuksköterskor samt får genomföra handledning av egen handlednings¬grupp med uppföljande handledning på handledning.

Palliativ vård, 7,5 högskolepoäng

... ger ökad kunskap om svårt sjuka och äldre, döende människors värdighet samt kunskap om lindrande av olika symtom som t.ex. smärta och illamående. Vidare presenteras och diskuteras vad en god kroppslig omvårdnad kan innebära samt etiska konflikter vid livets slut. Ersta Sköndal Bräcke högskola har en unik kompetens inom området med en särskild forskningsenhet för forskning om vård i livets slutskede.

Juridisk kompetensutveckling för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, 15 högskolepoäng

... distansutbildning som innehåller bland annat rättssystemets uppbyggnad, personrätt, avtalsrätt, upphandling, förvaltningsrätt (särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn), regler om allmän handling och sekretess, förutsättningarna för skadeståndsansvar och andra påföljder (såväl vid kontraktsbrott som vid t ex behandlingsskador).

Äldre och missbruksproblematik, 7,5 högskolepoäng

... ger kunskap kring orsaker till missbruk bland äldre och dess konsekvenser samt fakta kring alkohol och andra droger. Vidare belyses olika förhållningssätt, olika behandlingsstrategier för att minska/förhindra missbruket samt juridiska skyldigheter och möjligheter för den som missbrukar och dess anhöriga.

Specifik omvårdnad vid demenssjukdom, 7,5 högskolepoäng

En kurs för sjuksköterskor som ger fördjupad kunskap utifrån olika teman; tidiga symtom samt särskiljning från andra sjukdomar; anhörigas viktiga roll, kunskap och förståelse för vad en individanpassad vård och omsorg är samt de speciella kunskaper som behövs vid myndighetsutövning. I kursen ingår även validation och reminiscens.

Socialrätt för arbetsledare, 7,5 högskolepoäng (nätbaserad kurs) - rättsäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Kursen ger kunskap och stöd i uppdraget som arbetsledare. I kursen behandlas den juridiska processen från ansökan och beslut till genomförande. Kopplingar görs också till socialt synsätt, förhållningssätt, värdegrund och bemötande, kvalitetsaspekter och till grundläggande etiska frågor.

Högskoleutbildning i LSS, 7,5 högskolepoäng

Sedan 2011 krävs tillstånd av Socialstyrelsen för bolag, stiftelser och andra privata aktörer som driver enskild verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utbildningen skapar meriterande kunskap inför Socialstyrelsens tillståndsprövning, samtidigt som den erbjuder aktuell kunskap för redan yrkesverksamma.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, 7,5 högskolepoäng

... utöver att öka kompetensen om ämnesområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på ett teoretiskt plan, ges också inom kursens ramar ge konkreta redskap för bemötande och bearbetning av våldet. Utbildningen är processinriktad och egen reflektion blir central.

Samarbetssamtal, 15 högskolepoäng

... en utbildning på två terminer kring samarbetssamtal, som hanterar samtalsledarens möjlighet till förhandling, konfliktlösning, förberedning, genomförande och återföring av barnsamtal m m. Kursen omfattar fyra delar: Bakgrund och lagstiftning, samtalsprocessen, barnet och fördjupning (samtal med speciella utmaningar, såsom våld, maktobalans, kulturella skillnader, barn med särskilda behov etc).

Samtal och möten inom funktionshinderomsorgen, 7,5 högskolepoäng

... ge kunskap om kommunikation och samtalsmetodik i arbetet med vuxna personer som har en funktionsnedsättning. Kursen behandlar också frågor om professionellt förhållningssätt, etik och
bemötande samt samtal och samarbete med grupper och nätverk.

Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 30 högskolepoäng

... utgår från ett tvärvetenskapligt helhetsperspektiv där grundläggande modeller, teorier och arbetssätt för grupphandledning inom olika verksamheter presenteras. Teorier om handledning, grupputveckling, organisatoriskt perspektiv, samhällsutveckling, kunskapssyn, vuxenpedagogik och lärande är delar av kursinnehållet. Utbildningen pågår under 3 terminer.

Tillämpad neuropsykiatri, 7,5 högskolepoäng

... ger en genomgång av diagnoskriterier, diagnostikens olika moment, behandling, aktuell medicinering, pedagogiskt arbete, grunder i ART (Aggression Replacement Training), olika samhällsresurser. För personal inom socialpsykiatri, socialtjänst, kriminalvårdens anstalts- och frivård.

Värdebaserat ledarskap, 7,5 högskolepoäng

... ger perspektiv på verksamhetsutveckling och ger redskap för analys och inblick i den egna verksamhetens styrning, samt grunderna i personligt, anpassat och coachande ledarskap. Kursdeltagarna får grundläggande kunskaper om beteendepsykologi och om individers tanke- och värderingsmönster. Utifrån detta får de verktyg för att t.ex. analysera medarbetares kompetens och utvecklingsfaser och samt för att integrera olika coachingstilar med det egna personliga ledarskapet.

Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer – arbetsmodellen Trappan, 7,5 högskolepoäng

... kursen ger teoretisk kunskap, praktisk övning och handledning för att ge barn som upplevt våld i nära relationer en krisbearbetning. Deltagarna genomför krisinterventionen Trappan med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden.

Stöd för barn och unga i sorg, 7,5 högskolepoäng

... presenterar aktuella teorier och ger kunskap om barns sorg, reaktioner och strategier för att bearbeta sorg. Föreläsningar i kombination med seminarier ges under åtta dagar. Seminarierna syftar till erfarenhetsutbyte och praktiskt arbete med att leda stödgrupper, teman, lekar och övningar.

Religionsaspekter i palliativ vård 7,5 högskolepoäng

...behandlar olika religioners syn på livets slut, vård och omsorgsaspekter samt innehåller erfarenhetsutbyte, tid för reflektion samt personliga möten med företrädare för flera religioner. Kursen ges på grundläggande nivå och planeras starta våren 2014.

Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

... ger grundläggande teoretiska kunskaper i klinisk sexologi samt initierar och utvecklar metoder för att möta och arbeta med sexuella frågor och problem. Kursen har sin utgångspunkt i det kliniska arbetet. Det analytiska psykoterapeutiska arbetet ligger som grund, men då det sexologiska fältet är komplext innefattar ch avspeglar kursen även andra synsätt som t ex medicinska och kulturella perspektiv.

Andrologi om mannen och hans sexualitet, 7,5 högskolepoäng

... ger en grundläggande kunskap om mannen och hans sexualitet samt belyser bl a basal andrologi, sexualfysiologi, sexologi och metodik, d v s hur man möter och behandlar mäns frågor och problem. Kursen syftar till att ge kunskaper om mannen såväl teoretiskt som kliniskt, ur både ett medicinskt och psykologiskt perspektiv.

 

Senast uppdaterad: 2019-04-10.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade