Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Många fötter

Likabehandling

Vision

Ersta Sköndal Bräcke högskola ska värna och respektera alla medarbetares och studenters lika värde och rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ersta Sköndal Bräcke högskola ska vara en miljö där man förebygger, förhindrar och agerar mot trakasserier och diskriminering. Arbetet med likabehandling ska integreras i det dagliga arbetet där alla ledare, medarbetare och studenter, gemensamt bidrar till att förverkliga visionen.

Likabehandlingsrådet

Ersta Sköndal Bräcke högskola har ett likabehandlingsråd som leder och samordnar likabehandlingsarbetet på högskolan för både studenter och anställda. Likabehandlingsrådet består av en ordförande, tre prefekter, en facklig representant, två studentrepresentanter och en representant från biblioteket. En representant från akademiskt kollegium och en representant från pedagogiskt kollegium är adjungerade till rådet samt en sammankallande sekreterare och administrativ resurs från rektorskansliet.

Om du blir utsatt för trakasserier

Om du som student upplever att du blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier ska du i första hand vända dig till din undervisande lärare/kursansvarig för den aktuella utbildningen. för dialog kring de problem som uppstått. Mer information finns på Studentwebben.

Om du bedömer att situationen inte kan lösas i samråd med undervisande lärare/kursansvarig, eller om samråd med undervisande lärare/kursansvarig inte leder till förändring, kan du vända dig till prefekten för den institution där du bedriver dina studier med ditt ärende, skriftligt eller muntligt.

Du kan också vända dig till högskolans kontaktombud (se rutan här bredvid) för att få mer information och stöd.

Vid högskolan finns Rutiner för ärendehantering vid trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling av personal och studenter som beskriver vem som har ansvar och skyldighet att agera vid kännedom om uppgivna trakasserier, hur processen att utreda och vidta åtgärder ska gå till samt stöd till dig som är utsatt.

Senast uppdaterad: 2020-07-03.

Kontaktombud vid trakasserier

Annette Falk Jonsson
Tfn: 076-636 50 39
E-post: annette.falk-jonsson@esh.se

Ragnar Eneström
Tfn: 08-555 050 14 
E-post: Ragnar.Enestrom@esh.se

Anette Krengel
Tfn: 076-636 50 19
E-post: anette.krengel@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade