Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Anne-Lie vainik

Pressbild Anne-Lie Vainik
Fotograf: Markus Crépin Sundström

Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Anne-Lie Vainik

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Lektor och studierektor för avancerad nivå, fil dr

Telefon:

076-893 10 10 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Forsknings- och undervisningsområden

Anne-Lie Vainik är socionom och disputerad i socialt arbete vid Linnéuniversitet i Växjö och verksam vid Ersta Sköndal Bräcke högskola som biträdande prefekt och forskare vid institutionen för socialvetenskap. Sedan 1997 har hon ägnat sig åt det sociala arbetets praktik med unga lagöverträdare och unga brottsoffer. På Institutionen för socialvetenskap har Anne-Lie arbetat som adjunkt, amanuens, studiekonsulent, forskningsassistent, studierektor och biträdande prefekt, samt haft kursansvar för praktik- och juridikkurserna på socionomprogrammet. Anne-Lie har även varit verksam vid högskolans uppdragsutbildningsenhet och utvecklat enhetens FoU-verksamhet. För uppdragsutbildningsenheten har Anne-Lie ett uppdrag som forskarprocesshandledare inom Stockholms stad.

Anne-Lie undervisar i juridik med fokus på relationen mellan straffrätt och socialrätt inom påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Utöver det undervisar hon vetenskapsteori och vetenskapliga forskningsmetoder. Som forskningsassistent har Anne-Lie ur ett organisationsteoretiskt perspektiv studerat samverkan mellan socialtjänst, polis och skola när barn riskerar att fara illa. Hon har även studerat nationella och internationella bedömningsinstrument för arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd, samt social utsatthet med fokus på kommuners arbete och förhållningssätt till hemlöshet och bostadslöshet.

Aktuell forskning

Anne-Lies forskning har fokus på barn och våld. Anne-Lie disputerade 2017 med sammanläggningsavhandlingen ”Polisanmälningar i grundskolan”. Avhandlingen fokuserar skolrelaterade polisanmälningar med utgångspunkt från anmälningar som rör barn som inte uppnått straffbarhetsåldern 15 år. De anmälda brott som ingår i studien är misshandel, olaga hot, ofredande och förolämpning. Med utgångspunkt från den moderna grundskolans sociala och fostrande uppdrag beskriver och analyserar Anne-Lie skolrelaterade polisanmälningar med målet att förstå hur och varför polisanmälningarna görs. Det empiriska materialet består av skolrelaterade polisanmälningar, analys av skollagstiftning, förarbeten och läroplaner för åren 1962 till och med 2010 samt intervjuer med rektorer. Anne-Lie har sett att det finns stora lokala skillnader i hur rektorer bedömer om en handling ska polisanmälas. Trots stora skillnader i anmälningspraktiken visar avhandlingen även på mönster. De flesta polisanmälningar har gjorts i så kallade resursskolor/resursenheter som vanligen har ett nära samarbete med socialtjänsten och är särskilt anpassade för barn med olika beteendeproblem. Skolor med lägre meritvärden har fler polisanmälningar per barn än skolor med högre meritvärden.

Med start i december 2019 är Anne-Lie en av forskarna på institutionens sexåriga, Fortefinansierade, forskningsprogram som handlar om samordnade interventioner – våld i nära relationer med fokus på barn som bevittnat våld.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade