Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Charlotte Engel

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Titel:

Teol. dr

Telefon:

08-555 050 60 

MOBIL: 076-895 44 37

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

forskningsinriktning

Charlotte Engel är Teologie doktor och disputerade i religionssociologi vid Uppsala universitet år 2006.

Charlotte Engel har som ett huvudsakligt forskningsintresse socialt inriktade organisationer inom det civila samhället, bland annat hur företrädare för organisationerna i policydokument, projektansökningar och annat å ena sidan beskriver verksamheter, projekt och insatser riktade mot framför allt utsatta grupper i samhället, och hur sådana ansatser, syften och mål å den andra realiseras – eller inte realiseras i organisationernas praktiska arbete.

Charlotte Engel har exempelvis i sin avhandling studerat relationen mellan en kyrklig retorik på nationell nivå och diakonal praktik i lokala församlingar. Medan retoriken på nationell nivå beskriver Svenska kyrkans diakonala uppdrag i termer av ett radikalt socialt uppdrag som såväl i ord som i handling står på de i samhället mest utsatta och marginaliserade människornas sida, riktas församlingarnas fokus mot andra, och mer resursstarka grupper i samhället. Charlotte Engel förklarar detta glapp men också vilka effekter det kan få för Svenska kyrkan i framtiden, bland annat mot bakgrund av en religionssociologisk analys som knyter an till José Casanovas teorier om "private" och "public religion".

Övrigt

Charlotte Engel har varit verksam vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan år 2000. Mellan åren 2000 och 2012 arbetade hon som forskare vid Avdelningen för forskning om det civila samhället och är därefter anställd vid Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi. Charlotte Engel har genomfört ett stort antal studier.

Nämnas kan studier som berör Svenska kyrkans diakonala arbete;
Öppen diakonal verksamhet inom Uppsala stadsmission (2014)
Utredningar om de diakonala behoven inom Svenska utlandskyrkan (2011, 2013)
Longitudinell studie av den diakonala utvecklingen i Farsta församling (2000, 2012)
Inventering av diakonin inom Svenska kyrkan (Bromander, Engel & Linde, 2001)
Diakonala inventeringar av församlingsdiakonal verksamhet (1997-2003)
Socialtjänstens förväntningar på den diakonala verksamheten i sex pastorat inom tre stift (1997)

Utöver genomförda studier har Charlotte Engel även varit medförfattare i olika antologier (1999, 2003, 2006, 2012).
Hon har skrivit en licentiatsavhandling om Svenska kyrkans diakonala arbete (2002) och en avhandling i religionssociologi om Svenska kyrkans diakonala arbete (2006) samt en metodbok för diakonala inventeringar (2002).

Nämnas kan också studier som berör frågor om hemlöshet;
Pelarbackens verksamhet för hemlösa, en utvärdering av samlokalisering, samverkan och samtidighet mellan Enheten för hemlösa, Uppsökarenheten och Ersta sjukvårdsmottagning (Engel & Nordfeldt, 2014)
Stockholms Stadsmission och reparativ rättvisa som en metod i organisationens arbete med hemlösa (2009)
Hemlöshet - många ansikten mångas ansvar? En uppföljande studie av ansökningar om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden (2009)
Erstabacken, ett medicinska boende för svårt sjuka och döende hemlösa (2008)
Stockholms Stadsmissions projekt för skuld och budgetrådgivning (2001)

Nämnas kan även studier som berör ungas situation;
Medredaktör forskningsantologi om Fryshuset (under utgivning)
Samverkan offentlig – ideell sektor runt ungas fria tid (2012)
Studier av Fryshuset (2008, 2009)
Studier av Berghagagården HVB – hem för flickor (2000, 2001, 2002)

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Charlotte Engel, Elisabeth Christiansson (2017). Diakonins strukturer: En presentation av tre empiriska studier av den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift 2016/2017 [Fulltext]
Charlotte Engel, Marie Nordfeldt (2015). Med blick för utsatthet: en kritisk samhällsforskare i fyra decennier
Charlotte Engel (2015). Spread out to thin?: En diakonal utredning i Nyköpings församling 2014 - 2015
Charlotte Engel, Marie Nordfeldt (2014). Pelarbackens verksamhet för hemlösa: En utvärdering av samlokalisering, samverkan och samtidighet mellan Enheten för hemlösa, Uppsökarenheten och Ersta sjukvårdsmottagning [Fulltext]
Charlotte Engel (2014). (Återvänds) Gränden? En diakonal anakronism: Studie av en verksamhet inom Uppsala Stadsmission
Charlotte Engel (2013). Allt annat än som hemma. När drömmen om paradiset går i kras.: En utredning om de diakonala behoven i den svenska utlandskyrkan i Thailand [Fulltext]
Charlotte Engel (2013). Borta bra – men hemma bäst. Farsta församling revisted 2000 – 2012. [Fulltext]
Charlotte Engel (2012). Diakoni + unga svenskar + Barcelona = en utmaning för Svenska utlandskyrkans självförståelse [Fulltext]
Charlotte Engel (2012). Diakonins dilemman: En personligt reflexion
Charlotte Engel (2012). Samverkan runt ungas fria tid. Ett erfarenhetsutbyte mellan bibliotek, öppen fritidsverksamheter, musik och kulturskolor samt föreningsaktiva runt ungas fritid.: Utvärdering av projektet 1+3 på uppdrag av Sektor 3, tankesmedja för civila samhället
Charlotte Engel (2011). Ledare i Svensk kyrkotidning 2011 18: Mind the gap!
Charlotte Engel (2011). Ledare i Svensk kyrkotidning 2011 9: Reformivrande diakoni?
Charlotte Engel (2010). Ledare i Svensk kyrkotidning 2010 18: Myten om den radikala diakonen
Charlotte Engel (2010). Ledare i Svensk kyrkotidning 2010 3: Låt skammen säga sitt
Karin Gavelin, Anders Kassman, Charlotte Engel (2010). Om idéburna organisationers särart och mervärde: en forskningskartläggning [Fulltext]
Charlotte Engel (2009). Ett halleluja-moment?: en empirisk studie av förväntningar inför Fryshusandans spridning på tre orter [Fulltext]
Charlotte Engel (2009). Från utopi till praktisk handling: en studie av reparativ rättvisa i arbetet med hemlösa på Bostället [Fulltext]
Charlotte Engel (2009). Hemlöshet - många ansikten mångas ansvar?: en uppföljande studie av ansökningar om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden [Fulltext]
Charlotte Engel (2009). Ledare i Svensk kyrkotidning 2009 25-26: Den ojämlika vigningstjänsten
Charlotte Engel (2009). Ledare Svensk kyrkotidning 2009 43 - 44: Ekonomiskt bistånd missar målet
Charlotte Engel (2009). Ledare Svensk kyrkotidning 2009 5 - 6: LIdandet övergår Guds förstånd
Charlotte Engel, Anders Kassman (2009). Mer av värde?: konsulenternas betydelse för det frivilliga arbetet inom Svenska Röda korset [Fulltext]
Charlotte Engel (2008). Diakoni - för vilka och varför?: ett kyrkans dilemma
Charlotte Engel (2008). Erstabacken: en studie av ett medicinskt boende för svårt sjuka hemlösa [Fulltext]
Charlotte Engel (2008). Ledare i Svensk kyrkotidning 2008 10: Lite mer av det fula och svåra, och mindre av det fina!
Charlotte Engel (2008). Ledare i Svensk kyrkotidning 2008 10: Vigningstjänstens varför och hur
Charlotte Engel (2008). Ledare i Svensk kyrkotidning 2008 17-18: Rätt att hämnas? Om makt och moral
Charlotte Engel (2008). Ledare i Svensk kyrkotidning 2008 3: Lämplighetens gränser
Charlotte Engel (2008). Ledare i Svensk kyrkotidning 2008 44 - 45: Det tysta godkännandet ...
Charlotte Engel (2008). Mind the gap!: en empirisk studie av Lugna gatan i Göteborg och Malmö samt United Sisters i Uppsala [Fulltext]
Charlotte Engel (2007). Ledare i Svensk kyrkotidning 2007 44-45: Anspråk och rädsla
Charlotte Engel (2007). Ledare i Svensk kyrkotidning: Med diakoner och präster i ett kritiskt fokus
Charlotte Engel (2007). Ledare i Svensk kyrkotidning nr 19-20 2007: I diakonens svarta låda - förbjudna känslor?
Charlotte Engel (2007). Tema diakoni i Svensk kyrkotidning
Charlotte Engel (2007). Vidgade cirklar: en kritisk granskning av arbetsmarknadsprojektet Skapa goda cirklar [Fulltext]
Charlotte Engel (2006). Reflektion: diakonala dilemman
array Charlotte Engel (2006). Svenska kyrkans sociala arbete - för vem och varför? [Fulltext]
Charlotte Engel (2003). Fri eller förankrad?: en empirisk studie av volontärverksamhet och ideella insatser inom Stiftelsen Stora Sköndal [Fulltext]
Charlotte Engel (2003). Gå ut?: Diakonal inventering i Sura församling
Charlotte Engel (2003). Möte med människor - mitt i livet...
Charlotte Engel (2003). Volontärer - för vem och för vad?: kritisk granskning av en verksamhet inom Stiftelsen Stora Sköndal [Fulltext]
Charlotte Engel (2002). Brevet till Berghaga - från en värld till en annan: en utvärdering av Berghagagården hvb–hem för flickor [Fulltext]
Charlotte Engel (2002). För en ny tid?: förskjutning eller förnyelse - en inventering av diakonins dilemma
Charlotte Engel (2002). Se det som är: diakonal inventering i brytningstid
Charlotte Engel (2002). Social diakoni - möjlig att mista?
Charlotte Engel (2001). Diakoni allt [eller] inget: diakonin i Österåker, Östra Ryds församling
Charlotte Engel (2001). Familjer, föräldrar och familjearbetare: utvärdering av Berghagagården hvb-hem för flickor [Fulltext]
Charlotte Engel, Jonas Bromander, Stig Linde (2001). Församlingsdiakoni: Inventering av diakonin inom Svenska kyrkan
Charlotte Engel (2001). "Återerövra makten över dina pengar och ditt liv": En utvärdering av Stockholms stadsmissions skuldrådgivningsprojekt
Charlotte Engel (2000). Medan tid är: en diakonal inventering i Farsta församling
Charlotte Engel (2000). På väg: en utvärdering av Berghagagården hvb–hem för flickor [Fulltext]
Charlotte Engel (2000). Under ytan: en diakonal inventering i Carl Johans församling
Charlotte Engel (1999). Risk & möjlighet: diakonal inventering i Brännkyrka församling
Charlotte Engel (1999). Samverkan - den dubbla utmaningen
Charlotte Engel (1999). Sankt [kontrast] Matteus: en diakonal inventering
Charlotte Engel (1998). Uppbrott och förvandling?: en diakonal inventering i Adolf Fredriks församling
Charlotte Engel (1998). Vid repets ände...: diakonin i S:ta Clara kyrka
Charlotte Engel, Anders Bäckström (1997). Identiteter och förväntningar
Charlotte Engel (1997). Socialtjänstens förväntan på Svenska kyrkans sociala diakonala arbete: En delstudie inom projektet Diakoni mellan kyrka och samhälle
Charlotte Engel (1987). Bäckström, A. & C. Engel (1997). Diakonie zwischen Kirche und Gesellshaft. Das                       Diakonieforschungsprogramm des "samariterhems" in Uppsala/Schweden.
Charlotte Engel (1987). Livets ord, livets ordare
Charlotte Engel (1986). Livets Ord, Livets Ordare ...: En rapport om Stiftelsen Livets Ord, dess församlingsmedlemmar och bibelskoleelever
Charlotte Engel (1985). Kulter och familjer.: Ett referat av "Cults and the Family"

Senast uppdaterad: 2018-12-12.

Pressbild

Charlotte Engel

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade