Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Lars Svedberg

Lars Svedberg

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel:

Seniorprofessor

Telefon:

076-893 10 53 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N

Arbetsområden

Verksam som socialarbetare och skribent 1969-1978, som utredare i Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Svenska kommunförbundet (SKL) och Socialstyrelsen 1978-1988 , varvat med heltid tjänstledighet under sammanlagt fem år för vård av barn 1980-1992. Från och med 1988 verksam i högskolevärlden.

Utbildning

Socionomexamen 1973
1994, fil dr, Socialt arbete, Stockholms Universitet

Avhandling

On Marginality. A Client group´s relationship to work

Akademisk arbetslivserfarenhet

Doktorandtjänst 1988-1992
Lektor, Stockholms Universitet 1992-2001
Forskningsföreståndare, Ersta Sköndal Bräcke högskola 1992-2011
Forskningsledare, Ersta Sköndal Bräcke högskola 2011-2015
Docent, Stockholms Universitet 1999
Professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola 2003-2017
Ställföreträdande prefekt 1996-2006
Vice rektor 2003-2004
Medlem i ledningsgrupp 1998-2012
Seniorprofessor 2017-

Erhållna forskningsmedel

Erhållna forskningsstöd (2009-2020)

Social trust in Sweden
Finansierad av: Riksbankens Jubileumsfond (2006) och Länsförsäkringar 2006-2011.

Medborgarskapets gestaltningar – Nationella och internationella befolkningsstudier.
Finansierad av: Regeringskansliet, Folkbildningsrådet, Riksidrottsförbundet och Svenska
Röda Korset 2009-2019.

Lost and Found in Translation. Two Case Studies of Organizational Change in Nicaragua
Finansierad av: SIDA/Enheten för forskning (SAREC). 2007-2010.

Studieförbund och civilsamhälle
Finansierad av: Vetenskapsrådet. 2008-2011.

Tilliten i ett lokalt perspektiv.
Finansierad av: Vetenskapsrådet. 2008-2009.

Fryshuset från norr till söder – Samhällsentreprenörskap inom och bortom det civila samhället.
Finansierad av: KK-stiftelsen. 2009-2011.

European Values Study
Finansierad av: Riksbankens Jubileumsfond. 2009.

Valfri välfärd - En socialvetenskaplig studie av olika medborgargruppers erfarenheter.
Finansierad av: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). 2010-2012.

Svenskarnas medborgerliga engagemang - en studie av förändring och kontinuitet.
Finansieras av: Vetenskapsrådet. 2012-2016.

Rum för engagemang
Finansierat av: Riksbyggen. 2015-2016.

Folkhögskoledeltagarna och deras medborgerliga engagemang
Finansieras av: Folkbildningsrådet. 2019-2020.

Stadsmissionerna i fattigvård, välfärdsstat och välfärdssamhälle
Finansieras av: Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. 2018-2020.

Övriga akademiska meriter

Grundare av och föreståndare för Avdelningen för forskning om det civila samhället, Ersta Sköndal Bräcke högskola 1992-2015

Handledare för sju doktorander 2001- varav alla disputerat

Opponent i de tre skandinaviska länderna och medlem av betygsnämnder vid ett 20-tal disputationer. 2004-

Sakkunnig för svenska vetenskapliga råd, samt vid bedömningar av texter för internationella tidskrifter och internationella bokförlag 2004-

Sakkunnig för bedömning av utlysta akademiska tjänster vid 15-tal tillfällen, däribland av professurer i de tre skandianviska länderna 2004–

Medlem av initiativgruppen för forskning om det civila samhället vid Riksbankens jubileumsfond, 2004 – 2010

Visiting professor vid University of Canterbury, New Zeeland, 2001 - 2002

Vetenskapligt råd i Socialstyrelsen 2002- 2016

Expert vid Folkbildningsrådet 2012-2016

Redaktör för tidskriften Nordiskt socialt arbete. 1986-1988.

Anlitad som föreläsare, samtalsledare och moderator utanför akademi och högskola cirka 350 gånger. 1977-

Uppdrag från tre parlamentariska utredningar, ansvarig för en SOU samt sakkunnig/expert i ett flertal statliga utredningar. 1992-

Huvudansvarig för ett 10-tal nationella och nordiska forskningskonferenser samt för en internationell – det internationella forskarmötet för civilsamhällesforskning

För närvarande styrelseledamot i Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Allmänna Barnhuset i Stockholm AB, Sätra Bruk AB, medlem av styrgruppen för CORS (Comparative Research Center Sweden) samt juryordförande för att utse bästa akademiska uppsats med civilsamhällestema

TExter och läromedel

Ett hundratal publikationer, varav en del finns förtecknade under rubriken ”Publikationer” nedan. Ett 10-tal böcker och andra texter har använts i undervisning på universitet och högskolor.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Erik Sjöstrand, Lars Svedberg (2021). Ett engagerande mikrokosmos: folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang [Fulltext]
Johan von Essen, Lars Svedberg (2020). Avslutning [Fulltext]
Johan von Essen, Lars Svedberg (2020). Förord [Fulltext]
Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm (2020). Inledning [Fulltext]
Johan von Essen, Lars Svedberg (2020). Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2019 [Fulltext]
Lars Svedberg (2020). Vilka är medborgarna som inte gör ideella insatser? [Fulltext]
Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnes, Lars Svedberg (2019). Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden
Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnäs, Lars Svedberg (2019). Comparative and Theoretical Lessons from the Scandinavian Case
Per Selle, Kristin Strømsnäs, Lars Svedberg, Bjarne Ibsen, Lars Skov Henriksen (2019). The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different
Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnäs, Lars Svedberg (2019). Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context
Johan von Essen, Lars Svedberg (2018). Folkbildningen: en medborgaraktivitet bland andra
Johan von Essen, Lars Svedberg (2016). Folkbildningen: en medborgaraktivitet bland andra
Lars Svedberg, Susanne Wallman Lundåsen, Johan von Essen, Rebecka Andersen (2016). Rum för engagemang: om Riksbyggen i historia och samtid
David H. Smith, Brent Never, Lars Torpe, Samir Abu-Raman, Amer K. Afaq, Steffen Bethmann, Karin Gavelin, Jan H. Heitman, Trishna Jaishi, Ambalika D. Kutty, Jacob Mwathi Mati, Yevgenya J. Paturyan, Rumen G. Petrov, Tereza Pospíšilová, Lars Svedberg (2016). Scope and Trends of Volunteering and Associations
Johan von Essen, Magnus Jegermalm, Lars Svedberg (2015). Folk i rörelse: medborgerligt engagemang 1992-2014 [Fulltext]
Lars Svedberg, Johan von Essen (2015). Mer engagemang?: folkbildningen i det svenska civilsamhället [Fulltext]
Lars Svedberg, Filip Wollter (2013). Att benämna de socialt utsatta: från fattigdom till utanförskap
Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk, Lars Svedberg (2013). Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar
Lars Trägårdh, Lars Svedberg (2013). The iron law of rights: citizenship and individual empowerment in modern Sweden
Lars Svedberg (2013). Välgörenhet, paternalism och jämlikhet
Lars Svedberg, Johan von Essen (2012). Ideellt arbete i Sverige: en introduktion
Karin Gavelin, Lars Svedberg, Victor Pestoff (2011). Estimating the Scope and Magnitude of Volunteerism Worldwide: A review of multinational data on volunteering
Lars Svedberg, Lars-Erik Olsson (2010). Civil society and welfare provision in Sweden - is there such a thing?
Johan von Essen, Susanne Lundåsen, Lars Svedberg, Lars Trägårdh (2010). Det svenska civilsamhället: en introduktion
Johan von Essen, Lars Svedberg (2010). Organisationer och engagemang i det svenska civilsamhället
Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm (2010). Svenskarnas engagemang är större än någonsin: insatser i och utanför föreningslivet [Fulltext]
Lars Henriksen Skov, Lars Svedberg (2010). Volunteering and Social Activism:: Moving beyond the Traditional Divide
Lars Svedberg, Johan von Essen (2009). Om självförverkligande och samhällsnytta - forskning kring det ideella arbetet
Lars Svedberg, Lars-Erik Olsson (2009). The case of Sweden
Lars Svedberg, Lars Trägårdh (2008). Det civila samhället, ungdomarna och välfärden [Fulltext]
Eva Jeppsson Grassman, Lars Svedberg (2007). Civic participation in a Scandinavian welfare state: patterns in contemporary Sweden
Lars Svedberg, Lars Trägårdh (2007). Unga, civilsamhälle och välfärd
Lars Svedberg, Lars Trägårdh (2007). Ungdomar, civilsamhälle och välfärd
Bengt Börjeson, Martin Börjeson, Lars Svedberg (2006). Att utveckla kunskapen i socialt arbete genom att återigen sätta praktiken i centrum
Lars Svedberg, Lars Trägårdh (2006). Det civila samhället som forskningsfält: nya avhandlingar i ett nytt sekel
Lars Svedberg, Lars-Erik Olsson (2006). Det ideella engagemanget i Sverige
Lars Svedberg, Lars Trägårdh (2006). Introduktion
Lars Svedberg (2006). Mer omfattande insatser än någonsin
Lars Svedberg, Johan Vamstad (2006). Swedish civil society and the provision of welfare: ideological visions and social realities
Lars Svedberg, Johan Vamstad (2006). Swedish civil society and the provision of welfare: ideological visions and social realities
Lars Svedberg (2005). Det civila samhället och välfärden: ideologiska önskedrömmar och sociala realiteter
Lars Svedberg, Lars-Erik Olsson, Eva Jeppsson Grassman (2005). Medborgarnas insatser och engagemang i civilsamhället [Fulltext]
Lars Svedberg (2005). Några karaktäristika och utvecklingsdrag för frivilligt socialt arbete [Fulltext]
Lars Svedberg (2003). Att vara sårbar och få en marginell ställning
Lars Svedberg, Tommy Lundström (2003). The Voluntary Sector in a Social Democratic Welfare State – The Case of Sweden
Tommy Lundström, Lars Svedberg (2003). The Voluntary Sector in a Social Democratic Welfare State: The Case of Sweden
Lars Svedberg, Eva Jeppsson Grassman (2001). Frivilliga insatser i svensk välfärd - med utblickar i de nordiska grannländerna
Lars Svedberg (2001). Spelar ideella och informella insatser någon roll för svensk välfärd?
Lars Svedberg (2001). Spelar ideella och informella insatser någon roll för svensk välfärd?
Lars Svedberg (2000). A scandinavian voluntary tradition in transformation - the case of Sweden
Erik Amnå, Tommy Lundström, Lars Svedberg (2000). Three essays on volunteerism and voluntary organisations
Eva Jeppsson Grassman, Lars Svedberg (1999). Medborgarskapets gestaltningar: insatser i och utanför föreningslivet
Eva Jeppsson-Grassman, Lars Svedberg (1999). Medborgarskapets gestaltningar: insatser i och utanför föreningslivet [Fulltext]
Tommy Lundström, Lars Svedberg (1999). Svensk frivillighet i internationell belysning: en inledning
Eva Jeppsson Grassman, Lars Svedberg (1999). Voluntary action in a scandinavian welfare context: the case of Sweden
Lars Svedberg (1998). Marginella positioner: kritisk diskussion om begrepp, teori och empiri
Tommy Lundström, Lars Svedberg (1998). Svensk frivillighet i internationell belysning: en inledning
Lars Svedberg (1996). Frivillighet som ideologiskt slagträ och faktisk verksamhet
Lars Svedberg (1996). Frivillighet som ideologiskt slagträ och faktisk verksamhet
Lars Svedberg, Erik Blennberger (1996). Frivilligt socialt arbete i Sverige - en inledning
Lars Svedberg, Eva Jeppsson Grassman (1996). Voluntary Action in a Scandinavian Welfare Context: The Case of Sweden
Eva Jeppsson Grassman, Lars Svedberg (1995). Frivilligt socialt arbete: Både mer och mindre
Eva Jeppsson Grassman, Lars Svedberg (1995). Frivilligt socialt arbete i Sverige: både mer och mindre
Lars Svedberg (1995). Marginalitet: Ett socialt dilemma
Lars Svedberg (1994). On Marginality: A clientgroup´s relationship to work
Eva Jeppsson Grassman, Lars Svedberg (1993). Frivillig verksamhet på fältet: En närstudie av sju organisationer [Fulltext]
Lars Svedberg (1993). Presentation and Evaluation of a Course of Further Education for Heads of Social Services from the Baltic States.
Lars Svedberg (1993). Socialt inriktade frivilligorganisationer: några grundläggande karaktäristika [Fulltext]
Lars Svedberg, Kerstin Isaksson, Rolf Stål (1993). Utan jobb och utan pengar
Lars Svedberg (1993). Utblick mot Danmark [Fulltext]
Lars Svedberg (1993). Voluntary Work in Sweden.: An Introduction
Kerstin Isaksson, Lars Svedberg (1989). Permanent tillfällighet: om arbete och socialbidragstagande i en klientgrupp
Kerstin Isaksson, Lars Svedberg (1987). Klienterna, arbetet och arbetslösheten
Nina Dahl, Lars Svedberg (1980). Att se och bli sedd: om familjebehandling inom socialvården
Lennart Jonasson, Lars Svedberg (1979). Vart tar "gubbarna" vägen?: rapport om grupparbete bland alkoholmissbrukare
Kerstin Isaksson, Johan Norman, Lars Svedberg (1978). Överlevnadsstrategier bland hemlösa och socialt utslagna
Else-Britt Kjellquist, Eva Grape, Lars Svedberg (1977). Vård eller solidaritet?: om hemma hos arbete i familjen

Senast uppdaterad: .

Pressbild

Lars Svedberg 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade