Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anna Whitaker

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Studierektor, lektor och docent i socialt arbete

Telefon:

08-555 05 112

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Anna Whitaker är socionom, lektor och docent i socialt arbete och har sedan 1997 huvudsakligen varit verksam vid Ersta Sköndal Bräcke högskola inom forskning och undervisning. Mellan åren 2004 och 2009 var hon anställd som forskare vid Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande, Linköpings universitet. Hon har framför allt intresserat sig för forskningsfrågor som rör döende och död, vård i livets slutskede, äldrevård, äldres institutionella boende samt frågor kring anhörigskap och anhörigomsorg i relation till socialt arbete. 2004 disputerade hon vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, på en avhandling som berör frågor kring anhörigskap, åldrande och död på sjukhem. Ett näraliggande forskningsområde har handlat om Svenska Kyrkans roll i relation till frågor om livets slutskede och sorg. En annan forskningsinriktning som Anna Whitaker ägnat sig åt under senare år behandlar frågor om funktionshinder, anhörigskap och åldrande. Teoretiskt är olika samhällsvetenskapliga perspektiv kring livslopp, tid, rum samt kropp av centralt intresse i Anna Whitakers forskning.

Anna Whitaker är sedan 2015 studierektor för socionomprogrammet på halvtid. Under den andra halvtiden undervisar hon främst på kurser inom socionomprogrammet som behandlar socialt arbete som ämne, samhälls- och beteendevetenskap, socialgerontologi, etik i socialt arbete samt kvalitativa metoder. Hon handleder och examinerar examensarbeten på grund och avancerad nivå och är även biträdande handledare på forskarutbildningen. Hon har varit ledamot i Pedagogiskt kollegium (2016-2019) och är engagerad i högskolans Kvalitetsråd.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Anna Whitaker (2015). "Det där kan du ju inte studera!": när ideologi påverkar forskning om anhörigskap, funktionshinder och omsorg
Eva Jeppsson-Grassman, Anna Whitaker (2013). Ageing with disability: a lifecourse perspective
Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker (2013). Ageing with disability: an introduction
Anna Whitaker (2013). Death and dying in the Nordic countries
Anna Whitaker (2013). In the shade of disability reforms and policy: parenthood, ageing and lifelong care
Anna Whitaker, Eva Jeppsson Grassman (2013). Living and ageing with disability: summary and conclusion
Eva Jeppsson Grassman, Lotta Holme, Annika Taghizadeh Larsson, Anna Whitaker (2012). A long life with a particular signature: life course and aging for people with disabilities.
Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker (2012). Existentiell omsorg i församlingens hägn: Svenska kyrkans roll i livets slutskede
Anna Whitaker (2012). I skyggen av handikappolitikk og reformer: foreldreskap og omsorg gjennom et langt liv
Anna Whitaker, Els-Marie Anbäcken (2012). Omsorgens existentiella innebörder i livets sista tid: från de äldstas horisont
Eva Jeppsson-Grassman, Anna Whitaker (2012). Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv
Eva Jeppsson Grassman, Lotta Holme, Annika Taghizadeh Larsson, Anna Whitaker (2011). Ett långt liv med särskilda förtecken: Livslopp och åldrande hos människor med funktionsnedsättningar [Fulltext]
Anna Whitaker (2010). Det är illa att inte längre kunna se allt vackert
Anna Whitaker (2010). The body as existential midpoint—the aging and dying body of nursing home residents
Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker (2009). Divergent Logics of Spiritual Care: End of Life and the Role of the Church of Sweden
Anna Whitaker (2009). Family involvement in the institutional eldercare context: towards a new understanding
Anna Whitaker (2009). Åldrande, död och anhörigskap
Anna Whitaker (2008). Anhörigskap och anhörigstöd i särskilt boende [Fulltext]
Anna Whitaker (2008). Ett liv aldrig mer som andras: föräldraskap, funktionshinder och åldrande
Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker (2007). End of life and dimensions of civil society: the Church of Sweden in a new geography of death
Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker (2007). Med olika språk och omfattning: Svenska kyrkans stöd under livets sista tid
Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker (2006). With or without faith: spiritual care in the church of Sweden at a time of transition
Anna Whitaker (2004). Livets sista boning: anhörigskap, åldrande och död på sjukhem
Anna Whitaker (2003). Anhörigskap på sjukhem
Anna Whitaker (2002). Att dela den gamlas sista tid: En studie av anhöriga på sjukhem
Anna Whitaker (2002). Att dela den gamlas sista tid: en studie av anhöriga på sjukhem [Fulltext]
Jan-Håkan Hansson, Magnus Jegermalm, Anna Whitaker (2000). Att ge och ta emot hjälp:  anhöriginsatser för äldre och anhörigstöd - en kunskapsöversikt
Magnus Jegermalm, Anna Whitaker (2000). Upptäckten av anhöriga?: kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga i Stockholms län
Anna Whitaker (1999). Frivilligmedverkan i vården

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade