Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola pågår ett forskningsprogram om sällskapsdjurens betydelse för människors hälsa. Bakgrunden är att djur, inte minst häst och hund, i allt större utsträckning kommit att användas inom vård, socialt behandlingsarbete och rehabilitering. Det har visats att dessa djur i både fysiskt och mentalt avseende kan ha läkande och hälsofrämjande effekter. Olika studier påvisar positiva resultat när det gäller hästens och hundens inverkan på människors välbefinnande och livskvalitet. Det är dock ett i stort sett outforskat fält.

Forskningsprogrammet har som övergripande mål att bidra till allsidig kunskap om hästens och hundens terapeutiska funktion och betydelse i olika delar av människovården. Det är tvärvetenskapligt och genomförs i samverkan med företrädare för biologi, filosofi, folkhälsovetenskap, socialt arbete vårdetik, vårdvetenskap och behandlande professioner. I programmet växelverkar filosofisk-etisk begreppsanalys med empiriska studier. Resultaten presenteras löpande i högskoleundervisning, forskarseminarier och externa föreläsningar. De kommer att publiceras i form av vetenskapliga artiklar, en antologi samt två doktorsavhandlingar.

Forskningsprogrammet ”Hästen, hunden och den mänskliga hälsan” är tvärvetenskapligt och genomförs i samverkan med företrädare för biologi, filosofi, folkhälsovetenskap, idéhistoria, socialt arbete vårdetik, vårdvetenskap, och behandlande professioner. I programmet växelverkar filosofisk-etisk begreppsanalys med empiriska studier. Resultaten presenteras löpande i högskoleundervisning, forskarseminarier och externa föreläsningar. De kommer att publiceras i form av vetenskapliga artiklar, en antologi samt två doktorsavhandlingar

Programmet inrymmer 7 olika projekt, vart och ett med specifika syften

1. Hästen i den mänskliga hälsans tjänst

Ett HVB-hem, där en i samhället förbisedd målgrupp tas emot, flickor som varit utsatta för sexuella övergrepp, står i fokus. Här används en ny och unik behandlingsmetod, i vilken hästen lämnar ett specifikt bidrag till de unga flickornas rehabilitering. Projektets syfte är att undersöka hästens terapeutiska roll i behandlingsarbete med flickor med svår psykosocial problematik och att bidra till teoribildningen om vad hästen gör för människans hälsa, självförståelse och etiska utveckling.
Projektledare: professorerna Gunilla Silfverberg och Lennart Nordenfelt.
Medarbetare i projektet: doktorand Liv Berglund.

2. Vårdhund i demensvården

I projektet studeras bland annat hur äldre personer med demens upplever kontakt med vårdhund samt hur vårdare och hundförare upplever eventuella förändringar hos de äldre demenssjuka personerna.
Projektledare: professor Ingegerd Fagerberg.
Medarbetare i projektet: doktorand Anna Swall.

3. Hästens roller

Projektet syftar till att klargöra de skilda roller hästen kan ha i olika former av vård, socialt och socialpedagogiskt behandlingsarbete samt rehabilitering. Vilka benämningar kan vara adekvata för de komponenter berör hästens medverkan? Är hästen medterapeut, coach, vän eller anknytningsobjekt?
Projektledare: Fil. dr Henrik Lerner

4. Hästunderstödd terapi för barn med autismdiagnos

För barn med en autismspektrumdiagnos finns enligt beprövad erfarenhet och forskning flera fördelar med hästunderstödd terapi. Det unika är att det kan vara en fritidsaktivitet med terapeutiskt innehåll som förstärker meningsfullheten för dessa barn. I detta projekt, som befinner sig i planeringsstadiet, skall förutsättningarna för barnens lärande genom hästen och hästmiljön undersökas.
Kontaktperson: Gunilla Silfverberg


Tre av programmets projekt har redan slutförts:

5. Ridterapi - fakta och framtid

I projektet har möjligheter och hinder att få ridterapi för personer med neurologisk skada eller sjukdom analyserats. Slutrapporten kan läsas här. En utförligare rapport finns även i Gunilla Silfverberg och Pia Tillberg, Ridterapi – fakta och framtid. Ersta Sköndal Bräcke högskola Arbetsrapportserie 75.

6. Hästen som terapeutiskt verktyg - om ridterapi, välbefinnande och livskvalitet

I projektet har ridterapins betydelse för personer som i vuxen ålder drabbats av stroke undersökts. Slutrapporten kan läsas här. En populärvetenskaplig version finns i kapitlet ”Hästen i rehabiliteringen” i antologin Rehabilitering - en etisk utmaning för vården (red. G. Silfverberg), Stockholm 2008: Ersta Sköndal Bräcke högskola Förlag

7. Hästens och hundens roll i rehabilitering och förebyggande hälsoarbete

En översikt av det forskningsbaserade kunskapsläget.
Läs mer om projektet här

Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Nypublicerad antologi

Hästen, hunden och den mänskliga hälsan: vård, behandling och terapi

mer information ges av programmets koordinator

Gunilla Silfverberg

Finansiärer

Programmet finansieras av Sparbankernas stiftelse för ekonomisk forskning, Stiftelsen Hästforskning, Stiftelsen Axel Tielmans minnesfond, Agrias forskningsfond samt interna forskningsmedel för Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade