Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Avdelningen för forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs forskning i socialt arbete. Forskningen berör huvudsakligen två teman, där ett av dem är Utvärdering, metod- och kvalitetsutveckling i ett evidensbaserat socialt arbete. Här studeras dels samhällsfaktorer bakom dagens fokus på transparens, kvalitetssäkring och evidensbasering av det sociala arbetet, dels implementering av ett evidensbaserat arbetssätt, och hur forskning och metodutveckling kan utveckla socialt arbete i olika kontext.

Det andra  är Professionella gränser, brukarperspektiv och anhörigas roll inom socialt arbete, vård och omsorg. Här studeras relationen mellan det offentliga och det privata i samhällets ambitioner att tillgodose behov inom olika klient- och brukargrupper; och olika gruppers behov och efterfrågan av samhällets insatser. Ett fokus är de professionellas möjligheter att motsvara dessa behov; ett annat medborgarnas möjligheter att, ibland i samspel med de professionella, själva påverka den egna eller närståendes livssituation.

Forskningen bedrivs både genom enstaka projekt och genom ett forskningsprogram för perioden 2018-2022: Socialt arbete med barn, unga och familjer: Arbetssätt, metoder och välfärdsrättsliga förutsättningar. Programmet har fyra särskilda fokusområden, ”Förebyggande och tidig intervention”, ”Våld i nära relationer”, ”Barn och unga i samhällsvård” och ”Välfärdsrättsliga verktyg”, med projekt inom respektive område.

Forskningsledare är professor Maria Eriksson.

Senast uppdaterad: 2018-11-26.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade