Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Nedan presenteras programmets 13 olika arbetspaket (forskningsprojekt). I programmets första period 2020-2022 pågår totalt nio arbetspaket och i programmets andra period 2023-2026 pågår sex arbetspaket. I anslutning till varje kort presentation presenteras ansvariga forskare.

Vill du veta mer om något specifikt arbetspaket? Ta gärna kontakt med ansvariga forskare, det finns länkar till deras mailadresser i presentationerna av arbetspaketen och även lite mer detaljerad information om några av våra arbetspaket.


ARBETSPAKET 1

(2020-2026)
Socialtjänstens interventioner mot våld utifrån ett barndomsperspektiv – en longitudinell studie

Projektets syfte är att undersöka vad socialtjänstens interventioner mot våld betyder för utsatta barn över tid. Under en tidsperiod av 5 år kommer barn i åldern 7-12 år följas och intervjuas vid ett antal tillfällen om deras upplevelser av mötet med socialtjänsten och andra aktörer och hur de uppfattar stödet de får.
Ansvariga forskare är Anders Kassman och Anne-Lie Vainik.


AKassman

Anders Kassman

AVainik

Anne-Lie Vainik

ARBETSPAKET 2

(2020-2026)
När sociala skydds- och stödinterventioner upplevs som tvång av barn som utsatts för våld

Projektets syfte är att undersöka barns upplevelse av sociala skydds- och stödinterventioner för att främja utvecklingen av interventionssystem som har barnets eget perspektiv i centrum. Projektet är ett doktorandprojekt där retrospektiva intervjuer med idag vuxna som upplevt våld i nära relation intervjuas om upplevelser av bland annat sociala barnavårdsinsatser, vårdnadstvister och umgänge. Ansvariga forskare Åsa Landberg, samt Maria Eriksson, Linda Jonsson och Anna Kaldal


ÅLandberg

Åsa Landberg

ARBETSPAKET 3

(2023-2026)
Barn som brukare av koordinerade interventioner – ett post doc projekt

Ovanstående post-doc projekt syftar till att lyfta barns röst som brukare av interventioner som rör våld i nära relation. Tjänsten som post-doc kommer utlysas inför programmets andra period 2023-2026.


ARBETSPAKET 4

(2020-2026)

Tillgänglig forskning och kunskapsbaserade metoder

Projektets syfte är att tillgängligagöra forskningsresultat från projektet och föra ut kunskap om forskningsbaserade metoder till praktiker, forskare och allmänhet. I arbetet ingår skapandet av denna webbplats och att under programmets 6 år genomföra två konferenser. Huvudansvarig för arbetspaket 4 samt kommunikatör för Sivin-Barn är Hélène Lagerlöf.

Mer information om arbetspaket 4 
HLagerlöf

Hélène Lagerlöf

ARBETSPAKET 5

(2020-2023)

Specialiserade team för att arbeta med våld i nära relation

Projektets syfte är att utforska organisatoriska, rättsliga, institutionella och professionella aspekter i samband med med introduktionen av specialiserade våldsteam inom socialtjänsten. Projektet studerar specifikt Relationsvåldscentrum (RVC) och VINR (Våld i nära relation) som bildats i kommunerna på Södertörn. Ansvariga forskare är Ann-Sofie Bergman, Maria Eriksson, Martin Börjeson och Johanna SchiratzkiMBörjeson

Martin Börjeson

JSchiratzki

Johanna Schiratzki

ARBETSPAKET 6

(2020-2023)
Skyddade boenden och kvalité- mötet mellan lokal socialtjänst, civilsamhälle och vinstdrivande organisationer

Projektet handlar om skyddat boende och konstruktionen av kvalitet i gränslandet mellan socialtjänst, ideell sektor och näringsliv. Ansvariga forskare är Veronica Ekström och Johan Hvenmark.

Mer information om arbetspaket 6
JHvenmark

Johan Hvenmark

VEkström

Veronica Ekström

ARBETSPAKET 7

(2019-2021)
BRA-samtal för barn i osäkra boendeförhållanden: En rättighetsbaserad och deltagarfokuserad metod för att prata med barn om deras behov av information och stöd

Sedan 2011 har Allmänna Barnhuset utvecklat en samtalsmodell för barn i svåra livssituationer. Modellen syftar till att öka barns delaktighet i frågor som rör dem själva. Arbetspaket 7 utvärderar BRA-samtalmodellen för barn i osäkra boendeförhållanden (som t.ex skyddade boenden). Projektet sker i samarbete med Allmänna Barnhuset och Rädda Barnen. Ansvariga forskare är Maria Eriksson och Hélène Lagerlöf


MEriksson

Maria Eriksson

ARBETSPAKET 8

(2020-2023)
Implementering av krisinsatser efter polisanmälan eller orosanmälan till socialtjänsten

Projektets syfte är att utforska genomförbarheten av en familjeorienterad krisinterventionsmodell i Socialtjänstens arbete i samband med polisanmälan eller orosanmälan till Socialtjänsten rörande barn som upplevt våld. Ansvariga forskare är Linda Jonsson och Hanna LinellHLinell

Hanna Linell

ARBETSPAKET 9

(2020-2023)
Genomförbarhet för socialtjänsten av en strukturerad metod för risk- och skyddsbedömning för barn som utsätts för våld i nära relation (iRiSk)

I projektet testat en modell vid namn iRiSk . Modellen syftar till att ge stöd i den sociala barnavården i arbetet med risk- och skyddsbedömningar. I projektet intervjuas barn, föräldrar och socialarbetare. Ansvariga forskare är Ulf Axberg, Maria Eriksson, Ole Hultmann och Clara Iversen. Projektet pågår och sker i samarbete med universiteten i Göteborg och Uppsala.

ARBETSPAKET 10

(2020-2023)
Samtal med våldsutövande föräldrar: en semi-strukturerad intervju

Arbetspaket 10 är sammanlänkat med arbetspaket 9. I detta pågående projekt som är ett samarbete mellan ESBH, GU och UU utvecklas ytterligare en strukturerad intervju som används i samtal med våldsutövande föräldrar i samband med barnavårdsutredningar. Ansvariga forskare är Ole Hultmann, Ulf Axberg, Maria Eriksson och Clara Iversen.


ARBETSPAKET 11

(2023-2026)
Åtgärder och stöd till våldsutsatta barn som placeras i vård utanför hemmet

Syftet med projektet är att utveckla och testa metoder för att stödja våldsutsatta barn och ungdomar som placerats i vård utanför hemmet. Projektet är sammanlänkat med och drar lärdomar från arbetspaket 7 och 8, där barns rättigheter och delaktighet står i centrum. Projektet sker i samarbete med Rädda Barnen och fem lokala socialtjänster. Ansvariga forskare är Hélène Lagerlöf, Linda Jonsson och Hanna Linell.


ARBETSPAKET 12

(2023-2026)
Implementering av koordinerade interventionssystem

Arbetspaket 12 syftar till att utveckla och testa en modell för koordinerade interventionssystem i den lokala kontexten. Arbetspaketet bygger på programmets övriga arbetspaket och tidigare forskning på området för att stödja samarbete och utveckla en god kunskapsbas om interventioner för barn som upplevt våld. Projektet är en fallstudie. Ansvariga forskare är Maria Eriksson, Ann-Sofie Bergman, Veronica Ekström och Johanna Schiratzki

ARBETSPAKET 13

(2023-2026)
Ungas våld i det offentliga och våld i nära relationer- samordning av insatser från skola, socialtjänst och polis

Projektets syfte är att utveckla modeller för koordinerade insatser för unga som upplevt våld i nära relation och på grund av sina upplevelser utvecklat egen beteende- och/eller våldsproblematik. Projektet sker i samarbete med tre till fem lokala socialtjänster. Ansvariga forskare är Anne-Lie Vainik och Anders Kassman


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade