Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Call for abstracts banner

Vill du hålla en muntlig presentation eller lägga fram ett paper vid vår nationella konferens med fokus på arbetssätt och metoder inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer 4 oktober 2021?

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för denna nationella konferens i socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd vid barnmisshandel och för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer, samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

Genom plenarsessioner och seminarier uppmärksammas särskilt våldsutsatta som brukare, frågor om organisering och samverkan, forskningsbaserade metoder och kunskapsanvändning i den professionella vardagen. Med detta inbjuder vi att inkomma med förslag på medverkan med muntlig presentation eller framläggande av ett vetenskapligt paper i ett seminarium under konferensen. Det kan röra sig om presentation av aktuella forskningsresultat med relevans för konferensens tema, men även om erfarenheter från verksamhetsutvecklingsprojekt och/eller resultat från lokala verksamheter i kommuner och organisationer. I år välkomnar vi särskilt presentationer som handlar om arbetssätt och metoder.

Konferensen arrangeras av Sivin-Barn vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Den sänds digitalt, består av två delar och är kostnadsfri.

När: Måndagen den 4 oktober kl 9.00-16.00 (avbrott för lunch 12.00-13.15)
Var: Konferensen är digital och sker i mötesverktyget Teams (länk skickas inför konferensen till anmälda deltagare)
För vem: Praktiker och forskare som arbetar med frågor som rör socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer
Konferensspråk: Svenska

ANMÄLAN TILL KONFERENSEN FÖR DELTAGANDE ÖPPNAR 1 JUNI. När anmälan är öppen skickas ett nytt mail ut.

ABSTRACT FÖR MUNTLIG PRESENTATION

Beskriv inledningsvis vilka problem/frågeställningar som ni avser behandla. Redogör kort för hur dessa förhåller sig till rådande kunskapsläge. (Handlar det om problem/frågeställningar som tidigare ägnats betydande forskningsinsatser, eller om att man i en verksamhet prövar nya arbetssätt/metoder?) Fokus i redovisningen bör ligga på resultat från studien/verksamheten, och på dess relevans för området i stort. Erfarenheter från barn/vuxna och/eller professionellt verksamma är i detta sammanhang högst relevanta. Redogörelse för metod och tillvägagångssätt bör finnas med, men ska ges begränsat utrymme. Abstractet ska också innehålla namn på den/de som vill presentera. Abstractet bör inte omfatta mer än 2 000 tecken (inkl. blanksteg) och ska vara inlämnade via denna hemsida senast 2021-08-15.

Frågor sänds till: konferens.sivinbarn@esh.se

Besked om abstracten meddelas senast 2021-09-15.

ABSTRACT FÖR PAPER-SESSION

Vid årets konferens erbjuder vi utöver möjligheten att göra en muntlig presentation (se ovan) en så kallad paper-session där det finns en möjlighet att få kommentarer på ett artikelutkast till en vetenskaplig publikation. Förutsättningen för att delta i paper-sessionen är att man i förväg läser och kommenterar ett par andra texter vid seminariet. Texten kan vara på engelska eller svenska men seminariespråket är svenska.

ABSTRACTEN TILL PAPER-SESSION SKA UTFORMAS PÅ FÖLJANDE SÄTT: Abstractet ska innehålla syfte och frågeställningar för texten, kortfattad bakgrund/problembeskrivning, metod samt huvudsakliga resultat och slutsatser. Abstractet ska också innehålla författarens/ författarnas namn. Abstractet bör inte omfatta mer än 2 000 tecken (inkl. blanksteg) och ska vara inlämnade via denna hemsida senast 2021-08-15.

Besked om abstracten till paper-session meddelas senast 2021-09-01 och texten ska sedan lämnas in senast 2021-09-20.

Frågor sänds till: konferens.sivinbarn@esh.se
Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade