Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Tillämpad etik

Vad är tillämpad etik?

Det är vanligt att skilja mellan tre olika arbetssätt inom etiken/moralfilosofin. Det är deskriptiv, analytisk och normativ etik. Med ett deskriptivt sätt att behandla etiska övertygelser kan vi beskriva vilka moraliska idéer som dominerar hos en viss person, i en viss miljö eller i en viss tidsepok. Vi kan precisera vilka moraliska värderingar som står på spel i en specifik fråga. Vidare kan vi undersöka och resonera om varför dessa övertygelser får en stark ställning och hur de sprids. Det sättet att handskas med etiken kommer till uttryck i moralpsykologi och moralsociologi. Med ett deskriptivt förhållningssätt tar vi inte direkt ställning till de idéer vi behandlar.

En andra uppgift för moralfilosofin betecknas som analytisk etik eller metaetik. Det handlar om att analysera och precisera etiska begrepp och klargöra hur det etiska språket fungerar. Vad menar vi till exempel med uttryck som handling, fri vilja, ansvar, skuld, dygd och värde?

En tredje uppgift för etik/moralfilosofi är normativ etik. Då arbetar vi direkt med frågor om vilka bedömningar och handlingar vi bör göra – och vilka karaktärsegenskaper vi bör ha. Inom normativ etik utvecklas normativa teorier – teorier om till exempel människans värde, rättvisa, värdighet-integritet, självbestämmande-autonomi, humanitet, solidaritet, mänskliga rättigheter, konsekvensbedömningars betydelse samt innebörden i livskvalitet och ett gott liv. Sådana teorier utvecklas i samspel med vår moraliska intuition (empati, samvete) och förutsätter en engagerad grundhållning till det mänskliga livet.

Utöver att arbeta på ett mer övergripande plan med etiska teorier kan normativ etik handla om att utforma en direkt tillämpad etik för ett visst samhällsområde eller en viss verksamhet. När normativa teorier relateras till ett visst samhällsområde och dess värderingsval – exempelvis till näringslivet, till offentlig förvaltning och till politik samt till agerande av intresseorganisationer och medborgarsammanslutningar – formas en tillämpad etik för det aktuella området. Tillämpad etik bygger vidare på andra insatser inom etiken, främst arbetet med begrepp och normativa teorier. Utvecklingen av en tillämpad etik förutsätter empatisk förmåga och analytiskt tänkande samt en personlig förtrogenhet med tillämpningsområdets förhållanden och villkor.

De två arbetssätt inom etiken som benämns metaetik/analytisk etik och normativ etik kan också gemensamt kallas för konstruktiv etik.

Prövande eller definitiva bedömningar

Normativ etik och dess specialisering i en tillämpad etik för olika områden kan ha olika karaktär med avseende på hur offensiv och definitiv den är. En tillämpad etik kan driva ståndpunkter och tankelinjer på ett offensivt sätt i avsikt att den egna bedömningen ska delas av alla. Men en normativ och tillämpad etik kan också ha en mer tentativ och prövande karaktär. Ansatsen blir att visa olika ståndpunkter och tankelinjer, att redovisa och problematisera argumentläget för olika positioner och ge antydande förslag på ståndpunkter som verkar mest rimliga.

Tillämpad etik – en arbetsmodell

De olika typer av granskningar, analyser och överväganden som ingår i arbetet med tillämpad etik kan översiktligt beskrivas som fyra typer av frågor. Denna översikt ska inte uppfattas som en lista med frågor som alla måste hanteras i en viss studie. Översikten visar snarare en provkarta på viktiga frågeställningar som kan få varierande vikt i olika studier.

1 Tillämpningsområdets problem?

Hur ser tillämpningsområdet ut – vilka förhållanden, aktörer, organisationer, institutioner, verksamheter, valsituationer, handlingar, regler och strukturer är det som ska bedömas?
- Vilka är de signifikanta etiska problemen på olika nivåer?
- Hur kan dessa problem erfaras av olika direkt berörda personer?
- Vilket eller vilka kärnproblem är det särskilt som ska bearbetas i den aktuella studien.

2 Möjliga etiska teorier, värden och normer?

- Vilken etik kan tillämpas – vilka etiska teorier, värden och normer är särskilt aktuella för området och hur kan man argumentera för sådana teorier och normer?
- Vilka etiska positioner är företrädda respektive är dominerande bland aktörer och intressenter inom området?
- Hur ser argumentläget ut – vilka konflikter finns mellan olika etiska positioner och vilka ståndpunkter kan kombineras?

3 Önskvärda/rimliga etiska värden och normer?

- Vilken (eller vilka) teorier, värden och normer bör vi hävda som etiskt giltig(a) generellt eller för det aktuella området?
- Vilka argument bör vi använda för just dessa teorier, värden och normer?

4 Förslag till bedömning och handling?

- Vilka ståndpunkter, handlingsförslag och artikulerade dilemman leder den etiska prövningen fram till?
- Vilka konkreta etiska bedömningar bör hävdas för det aktuella området eller för den aktuella problemställningen?

Litteraturförslag om tillämpad etik

Blennberger Erik 2005: Etik i socialpolitik och socialt arbete. Studentlitteratur, Lund.
Brytting Tomas 2001: Att vara som Gud? Moralisk kompetens i arbetslivet. Liber, Stockholm.
Brytting Tomas 2005 (1998): Företagsetik. Liber, Stockholm.
Chadwick Ruth (red) 1997: Encyclopedia of Applied Ethics, Academic Press, Orlando.
Kagan Shelly 1998: Normative Ethics, Westview, Boulder, Colo.
Rachels James 1999: The Elements of Moral Philosophy, McGraw-Hill, New York.
Tersman Folke 2004: Hur bör du leva? Moralfilosofi från då till nu. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
Tännsjö Torbjörn 2005: Grundbok i normativ etik. Thales, Stockholm.

Senast uppdaterad: 2014-09-08.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade