Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Publicerat

Publicerat av medarbetare vid IOA från 2007

Tomas Brytting & Erik Blennberger (red.): "Chef i omsorgen. Vardag, forskning, etik", Gothia fortbildning 2015

Beställ boken direkt från Gothia Fortbildning

Om boken

Chefer inom omsorgen har ett viktigt och komplicerat uppdrag. I centrum står människor i en skör och utsatt fas i livet. Behov och budgetkrav ska mötas, arbetsgruppen och personalomsättningen är ofta stor och från många håll riktas kritiskt granskande blickar.

I den här boken kompletteras intervjuer och vardagsbilder med bidrag från forskningen och etiska resonemang. Läsaren möter flera olika – ibland motsatta – beskrivningar av chefsrollens villkor. Boken stimulerar på det sättet till egen reflektion, ger en ökad självförståelse och visar på olika utvecklingsmöjligheter.

Boken Chef i omsorgen - Vardag, forskning, etik vänder sig till chefer inom äldreomsorgen, men passar också för andra delar av omsorgen. Boken vänder sig även till studerande inom ämnet.

Om författarna

Redaktörer för antologin är Erik Blennberger och Tomas Brytting, båda professorer vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Övriga författare är Christer Bjälke, Karin Brunsson, Carl Reinhold Bråkenhielm, Malin Dixman Novakovic, Anette Mimer Sjöblom, Klara Regnö, Julia Romanowska, Elisabet Svedberg, Gunhild Wallin, Peter Westlund och Maria Wolmesjö.

Röster från läsare

"Boken innehåller många uppslag, kloka betraktelser och existentiella diskussioner kring en verksamhet som hanterar åldrandets sjukdomar och äldres utsatthet i dödens närområde. Chefskapets villkor behandlas, alltifrån konkreta vardagsbeslut till mer övergripande tankar om livsmening, social kompetens och personlig självkännedom, i denna perspektivrika utgåva."
Matts Lindberg, BTJ-häftet nr 20, 2015

David Rönnegard: The Fallacy of Corporate Moral Agency, Springer, 2015

2014

David Rönnegard: "Shareholder Primacy, Corporate Social Responsibility, and the Role of Business Schools", Journal of Business Ethics, November 2014

David Rönnegard & Craig Smith: "Should Business Schools Peddle Shareholder Value Maximisation?", INSEAD Knowledge 2014

Tomas Brytting: "Etiken i butiken", Liber 2014

Tomas Brytting & Erik Blennberger (red.): Äldreomsorgen - praktiken, debatten, framtiden, Carlssons 2014

Andreas Linderyd: “Alla pratar kvalitet – branschorganisationernas röster”. I Erik Blennberger och Tomas Brytting (red). Äldreomsorgen. Praktiken, debatten, framtiden. Carlssons förslag, Stockholm. 2014

Andreas Linderyd. “Politik för världens bästa äldreomsorg”. I Erik Blennberger och Tomas Brytting (red). Äldreomsorgen. Praktiken, debatten, framtiden. Carlssons förslag, Stockholm, 2014

Andreas Linderyd och Carl Henric Svanell (red). Tro – en politisk kraft. Verbum förlag, Stockholm, 2014. I boken skriver Sofia Camnerin, Marie Demker, Erik Helmerson, Antje Jackelén, Katrine Kielos, Anders Mellbourn, Stina Oscarson och Peter Weiderud.

2013

Tomas Brytting: Meaning, Authority, Rationality and Care as “MARCs” of Sustainable Organisations, Tillsammans med Alf Westelius och Ann-Sofie Westelius. Cross Cultural Management: an International Journal, Vol. 20 nr. 2, 2013.

Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebaek och Lars Svedberg. Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar. Stockholm: SNS Förlag, 2013.

Lars Trägårdh. “The Historical Incubators of Trust in Sweden: From the Rule of Blood to the Rule of Law” in Marta Reuter, Filip Wijkström och Bengt Kristensson Uggla (red.), Trust and Organizations: Confidence across Borders. New York: Palegrave Macmillan, 2013.

Lars Trägårdh och Susanne Wallman Lundåsen. “Social Trust and Religion in Sweden: Theological Belief Versus Social Organization” i Joep de Hart, Paul Dekker och Loek Halman (red.), Religion and Civil Society in Europe. New York/Heidelberg/London: Springer, 2013.

Tomas Brytting: Moralisera mera - och bättre. "Akademikerkrönika" i Chefstidningen nr 2, 2013

2012

Erik Blennberger: " Bemötandets etik", Studentlitteratur, 2012

Erik Blennberger: "Omsorg och livsideal", ett kapitel i antologin "Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle", utgiven av Ersta Sköndal högskola 2012. Redaktör Gunilla Silfverberg.

Lars Trägårdh. ”Tillitens historiska vagga: Från blodshämnd till ’land ska med lag byggas’” i Marta Reuter et al. (red.), Vem i hela världen kan man lita på?. Stockholm: PWC and Studentlitteratur, 2012.

Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne: "Välfärd bortom staten och kapitalet". Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Sektor 3 - tankesmedjan för det civila samhället, Stockholm, 2012.

Tomas Brytting, red. "Chefsarbetets etik", SNS förlag 2012. I boken medverkar bland andra Erik Blennberger, David Rönnegard och Gunhild Wallin.

2011 och tidigare

Erik Blennberger: "Vad handlar etik om?". Del ett i Etikskolan, en serie artiklar i tidskriften Personalaktuellt 5, 2011

Lars Trägårdh. “Rethinking the Position of Civil Society in the Nordic Social Contract: Social Trust and Radical Individualism” i Filip Wijkström och Annette Zimmer (red.), Nordic Civil Society at a Cross-Roads: Transforming the Popular Movement Tradition. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2011.

The right to decide about your own life and to change your mind (tillsammans med Titti Fränkel). I Banks and Nøhr (ed): Practising Social Work Ethics Around the World. Routledge, London and New York 2011.

Etik för samhällsvetare. Förlaget Individ och samhälle. Akademikerförbundet SSR, Stockholm 2011.

Erik Blennberger och Bengt Johansson: Värdigt liv och välbefinnande. Äldreomsorgens värdegrund och brukarinflytande i tolkning och praxis. (Fortbildning ab/tidningen Äldreomsorg) Stockholm 2010

Lars Trägårdh och Henrik Berggren. “Social Trust and Radical Individualism: The Paradox at the Heart of Nordic Capitalism” i The Nordic Way. Global Utmaning: Stockholm, 2010.

Erik Blennberger: Människosyn i socialt arbete. Artikel i Socionomen nr 1 2010

Erik Blennberger: Meningen med livet. Ett kapitel i boken Hela människan-hjulet - en samtalsmodell för livskunskap&känsla för sammanhang. Studentlitteratur, Lund 2010.

Erik Blennberger: Testfrågor för att utveckla sitt bemötande. Artikel i tidningen Äldreomsorg nr 1 2010

Etik i arbetsliv och affärer (SNS-förlag november 2009) Tio skribenter, däribland Erik Blennberger, Tomas Brytting och Susanne Wigorts Yngvesson, medverkar i boken. Redaktörer Claes Trollestad och Hans de Geer.

Erik Blennberger: Att tolka tillit - begrepp och grundfrågor. Kapitel i boken Tillit i det moderna Sverige - den dumme svensken och andra mysterier. Redaktör Lars Trädgårdh. SNS förlag 2009.

Erik Blennberger: Värdegrund för äldreomsorgen – underlag och kommentarer. Bilaga i SOU 2008: 51. Värdigt liv i äldreomsorgen.

Erik Blennberger: Chefskap för värdighet och välbefinnande. I Tidningen Äldreomsorg 2008:4.

Erik Blennberger: Diakoni, etik och ideologi. I Blennberger & Hansson (red): Diakoni – tolkning, historik, praktik. Verbum, Stockholm 2008.

Erik Blennberger: Dödssynder och lust i chefsrollen. Artikel i LOOP nr 8, volym 4, 2008.

Erik Blennberger: Etik för ekonomer. Etisk kod för ekonomer inom offentlig och ideell sektor. Akademikerförbundet SSR 2007.

Erik Blennberger: Etik och ledarskap. Etisk kod för chefer. Liber, Malmö 2007.

Erik Blennberger: Etikfrågornas utveckling mellan 1987 och 2007. I Socionomen 2007:8.

Tomas Brytting: The Anatomy of Fraud and Corruption - Organizational Causes and Remedies, Gower Publishing Ltd, Farnham, 2011. Tillsammans med Richard Minogue och Veronica Morino.

Tomas Brytting: "Tarzan och hans bröder". Artikel i Vi i Peab, nr 1, 2011

Tomas Brytting och Andreas Linderyd: Etik för ekonomer och civilekonomer: en kartläggning av etikutbildningen vid svenska högskolor och universitet. Ersta Sköndal högskola arbetsrapportserie nr 69 (2010). (Stockholm: Ersta Sköndal högskola)

Tomas Brytting & Ann-Sofie Westelius: Svensk organisationsetisk forskning åren 2002-2007. BAS-förlag, Göteborg 2010

Tomas Brytting: Värdegrundens ABC. Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus), 2010.

Tomas Brytting: Den gode byråkraten. Pod-sändning (ljudfil), Krus

Tomas Brytting: Sett över ett livsperspektiv är dagens pensionärer gynnade. SNS-bloggen (www.sns.se) 24 oktober 2010.

Tilliten i det moderna Sverige. Den dumme svensken och andra mysterier (red.). Stockholm: SNS förlag, 2009.

Tomas Brytting & Lars-Olof Hellgren: "Superficial Malfunctions on the Financial Market - About the need for a different financial sector", i Microfinance - Towards a small-scale solution for increased Swedish welfare. Sparbankakademin 2009

Tomas Brytting: Den bedrägliga tilliten - Om direktörer som bedrar och organisationer som gör det möjligt, i De Geer, H&Trollestad, C (red): Etik i arbetsliv och affärer, SNS förlag, 2009.

Tomas Brytting: Etik i skolan och samhällets tjänst. Förord till Lärarens handbok, Studentlitteratur, 2008.

Tomas Brytting: God vinst. Kolumn i Annonsbilaga från Mikrofinanshuset, 2008.

Tomas Brytting: Förtroendevald. Artikel på SparbanksAkademins hemsida, 2 september, 2008.

Tomas Brytting: Synden – ledarskapets död. Artikel i LOOP nr 8, volym 4, 2008.

Andreas Linderyd: Frihet utan oberoende – Civila samhället och relationen till stat och kommun, Sektor3, Stockholm 2008.

Tomas Brytting: Får man tjäna pengar på de fattiga? I antologin Vinst. Verbum, Stockholm 2007.

Tomas Brytting: Om konsten att ha ansvar. Vägverket, Borlänge 2007.

Tomas Brytting: Etik och ledarskap. Artikel i LOOP, nr 1, volym 3, 2007.

Tomas Brytting: Tack gode Gud – vi är äntligen fria. Krönika i Grus & Guld, nr. 3, 2007.

Tomas Brytting och Lars-Olof Hellgren: Ytlighetsfel på finansmarknaden – om behovet av en differentierad finanssektor. I antologin Mikrofinans – Ger fler småskaliga initiativ ökat globalt välstånd? SparbanksAkademins skriftserie 2007:2.

Tomas Brytting: Förena patientskydd och godhet. I Läkartidningen nr 49-50, 2007.

Tomas Brytting: Banken som kunde tala med småföretagare. Krönika på Sparbanksakademins hemsida, december 2007.

Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne: "Välfärd bortom staten och kapitalet". Ciivila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Sektor 3 - tankesmedjan för det civila samhället, Stockholm, 2012.

Andreas Linderyd och Tomas Brytting: Etik för ekonomer och civilekonomer. (Ersta Sköndal Högskola Arbetsrapportserie, Institutet för organisations- och arbetslivsetik. Nummer 69: 2010.

Andreas Linderyd. 2010. Värdegrund i Linköpings kommun. Institutet för organisations- och arbetslivsetik, Ersta Sköndal högskola, Stockholm.

Gunhild Wallin och Anna Öberg: Bakom krisens siffror. Röster från Gislaved. Premiss förlag. Stockholm 2010.

Gunhild Wallin: Det lönar sig – om etik i vardagen på en vårdcentral. I Premiss 2007.

Kenneth Abrahamsson & Gunhild Wallin: Katekes för ett lärande arbetsliv. Premiss 2007.

Gunhild Wallin: Slaget om förtroendet. Sydsvenskan 10 oktober 2008.

Gunhild Wallin: Äldre som är framgångsrika får lämna scenen. Sydsvenskan 12 september 2008.

Gunhild Wallin: Det stora ordet jag. Sydsvenskan 15 augusti 2008.

Gunhild Wallin: Dilemma för en frånkopplad. Sydsvenskan den 18 juli 2008.

Gunhild Wallin: Företagens sociala ansvar. Sydsvenskan 23 maj 2008.

Gunhild Wallin: Arbete som skapar utanförskap. Sydsvenskan 25 april 2008.

Gunhild Wallin: Ojämlikhet är ohälsans kärnpunkt. Sydsvenskan 28 mars 2008.

Gunhild Wallin: En tidsresa i Panama. Sydsvenskan 29 februari 2008.

Gunhild Wallin: Konsten att skapa ett varumärke. Sydsvenskan 31 januari 2008.

Gunhild Wallin: Lära av Bergman. Krönika i Sydsvenskan 4 augusti 2007.

Susanne Wigorts Yngvesson: "Lusten att begränsa - behovet att försvara", Anders R Olsson och Lars-Gunnar Liljestrand (red), Till Tryckfrihetens försvar - en ögnasten i ett fritt rike, Studentlitteratur, Lund 2009.

Susanne Wigorts Yngvesson: "Religionens återkomst i den sekulära staten", Martinson, Mattias (red), "Religion&Existens. Årsskrift för Teologiska föreningen i Uppsala", Uppsala 2008.

Susanne Wigorts Yngvesson: Drabbad av journalistik. Moral och värderingar bakom rubrikerna, PMJ 2008.

Susanne Wigorts Yngvesson: Philosophical approaches to Applied Ethics - Professional Ethics and Journalism", Societas Ethica 2008. 

Susanne Wigorts Yngvesson: Övervakningssamhället är redan här. Svenska Dagbladet 1 september 2008.

Susanne Wigorts Yngvesson: "Journalistik till salu. Frågor om etik, sanning och verklighet", Björnsson, Anders och Wadensjö, Bengt (red), "Det ansvarsfulla uppdraget. En vänbok till Mats Svegfors den 23 augusti 2008, Hjalmarson&Högberg, Stockholm.

Susanne Wigorts Yngvesson: Vi sprattlar i ett garn av rädslor. Understreckare i Svenska Dagbladet 2 februari 2008.

Susanne Wigorts Yngvesson: Behovet av trygghet inte riskfritt. Understreckare i Svenska Dagbladet 23 augusti 2007.

Susanne Wigorts Yngvesson. Vad betyder pressetiken?, Mats J Hansson (red) Förlåtelse, kyrka och samhälle, Working papers in Theology 5, Uppsala universitet, Uppsala 2007

Susanne Wigorts Yngvesson: Medier försvagar religiösa traditioner. Understreckare i Svenska Dagbladet 24 januari 2007.

Debattartiklar

Erik Blennberger & Andreas Linderyd: Tunt om civilt samhälle. Artikel på Brännpunkt Svenska Dagbladet 12 december 2008.

Tomas Brytting, Erik Blennberger, Gunhild Wallin, Ann-Sofie Westelius, Susanne Wigorts Yngvesson: Svenskt Näringsliv slår in öppna dörrar. Brännpunkt, Svenska Dagbladet 22 december 2007.

Tomas Brytting, Erik Blennberger, Gunhild Wallin, Ann-Sofie Westelius, Susanne Wigorts Yngvesson: Pinsamt Svenskt Näringsliv. Brännpunkt, Svenska Dagbladet 13 december 2007.

Senast uppdaterad: 2018-03-20.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade