Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Lokala civilsamhällens roll för rurala samhällen

Civilsamhällets möjlighet att erbjuda samhällsservice och bidra till hållbara lokala samhällen är en central fråga när det gäller den svenska landsbygdens framtid. Det saknas dock systematiska och teoretiskt grundade empiriska studier av de roller och möjligheter som lokala civilsamhällen har i att stärka rurala lokalsamhällen.

Detta projekt styftar till att bidra med kunskap om lokala civilsamhällens roll för att upprätthålla och utveckla nödvändig service i glesbefolkade områden och hur de bidrar till hållbara samhällen.
Våra forskningsfrågor är:
a) Hur arbetar det civila samhällets organisationer för att tillhandahålla tjänster och infrastruktur på landsbygden?
b) Vilka lokala förhållanden möjliggör eller begränsar det civila samhällets organisationer möjligheter att producera tjänster?
c) Hur påverkas det lokala samhället om det civila samhället tar över ansvar för samhällsservice?

Genom studien bidrar vi till diskussionen om civilsamhällets roll och struktur från ett icke-urbant perspektiv och hur civilsamhället kan begreppsliggöras för att rymma hybridiserade organisationsformer. Studien kombinerar civilsamhällesforskning med rurala och regionala studier. Studien har en etnografisk metodansats och kommer att genomföras på fyra platser i två regioner via deltagande observationer, intervjuer och analys av skriftligt material.

Managing rural communities: The role of local civil societies

The capacity of local civil societies to provide missing services and contribute to sustainable community building lies at the core of discussions on the future of rural areas in Sweden. Systematic and theoretically informed empirical studies of the roles and possibilities of local civil societies to partake in community building in rural contexts are however lacking.

The aim is therefore to generate know ledge concerning the role of local civil societies for maintaining and developing services in sparsely populated areas in the Swedish countryside and its effects on community building. Research questions:
a) how do civil society organisations (CSOs) act to provide services and infrastructure in rural contexts?
b) what local conditions enable or constrain CSOs as service providers?
c) what are the effects on local society of civil society taking over responsibility for local services?

We contribute to discussions on the role of civil society from a non-urban point of departure and on how to conceptualize civil society in order to encompass hybrid organizational forms by combining civil society research with ruraland regional studies. The fieldwork will take place in four sites in two regions. We will apply an ethnographic approach, combining participant observations, interviews and written sources.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2020-2023

Kontaktperson: Pelle Åberg

Övriga medarbetare/projektgrupp: Johan von Essen, Marie Nordfeldt, Karlstads universitetoch Patrik Cras, Sveriges lantbruksuniversitet

Finansiär: Formas

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade