Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Brukarens kunskap – socialtjänstens resurs?

Projektets syfte var att identifiera och analysera innebörden i och betydelsen av begreppet erfarenhetsbaserad kunskap i brukarens möte med den svenska socialtjänsten. Ett särskilt fokus låg på̊ vad denna kunskap kan bidra med i en biståndsbedömningsprocess och för genomförandet och utfallet av en insats. Totalt söktes 4,1 milljoner kronor for projektet som skulle bygga på fyra delstudier:

  • En fördjupad teoretisk förståelse av erfarenhetsbaserad kunskap
  • En reanalys av Nationell patientenkät (Sveriges kommuner och landsting)
  • En enkätstudie av brukare i socialtjänsten
  • Kvalitativ fördjupningsstudie av brukarens roll i socialtjänsten

Då projektet endast erhöll 75 procent av den sökta finansieringen beslutades inledningsvis att den sista delstudien skulle prioriteras bort till förmån för de övriga. Däremot behölls den ambition om publicering som beskrevs i ansökan; projektet skulle redovisas i tre vetenskapliga artiklar, en rapport och en bok på svenska.

Vi kan konstatera att studien har mött omfattande praktiska och metodologiska svårigheter som vi svårligen kunde förutse vid ansökningstillfället. Samtidigt har ämnet för studien – brukares kunskap – varit just så aktuellt som vi förväntat oss. Vi har vid flera tillfällen fått bidra till vetenskapssamhället och till den sociala praktiken trots de svårigheter som uppstått.

Reanalysen av patientenkäten, en enkät som genom Sveriges kommuner och regioner (SKR, fd SKL) årligen skickas ut till 200 000 patienter, visade att variationerna i materialet var för små för att enkäten skulle kunna analyseras på ett meningsfullt sätt. Då omfattande förberedelser gjordes i delstudien var upptäckten en besvikelse. En längre sjukskrivning hos en av våra statistiska experter försenade också arbetet väsentligt vilket innebar att möjliga lösningar ännu inte utforskats till fullo. Vi har för avsikt att fortsätta att arbeta med materialet även efter denna redovisning – fortfarande i hopp om att identifiera och publicera resultat.

Enkätstudien till brukare i socialtjänsten gav en alltför låg svarsfrekvens för att vi skulle kunna dra några slutsatser av den. Vi var redan vid ansökningstillfället medvetna om att det här var en metodologiskt svår delstudie, men är samtidigt förtrogna med området och ville göra ett genomarbetat försök att finna svar från brukare i socialtjänsten som var jämförbara med dem i nationell patientenkät. Trots att vi följde vår plan, att kommunerna vi samarbetade med gjorde omfattande ansträngningar och att respondenterna påmindes flera, så blev svarsfrekvensen påfallande låg och materialet oanvändbart.

Vi anser oss ändå ha gjort omfattande framgångar på området. Den teoretiska kunskap som vi utvecklade i projektet, men också våra empiriska försök, gav oss erfarenhet som vi menar har kommit till nytta och vunnit spridning. Ett omfattande samarbete med SKR som innebar att de spred vår modell till svenska kommuner. Dessutom har vi varit rådgivande när den nya socialtjänstlagen arbetats fram genom att särskilt redogöra för vår syn på brukarens roll i socialtjänsten.

Vi har inom ramen för projektet presenterat fem vetenskapliga artiklar (tre publicerade, två inskickade) och ett bokkapitel. Tre av publikationerna är på engelska (två med medförfattare från Indien, England och USA) och tre på svenska. Här utvecklar vi en teoretisk ”brukardialogmodell” där vi lyfter fram och kontextualiserar brukarens kunskap i relation till vård, omsorg och socialtjänst på sätt som vunnit uppmärksamhet i det omgivande vetenskapssamhället. Huvudsökanden har till följd av arbetet varit opponent på en doktorsavhandling som behandlar ämnet, och slutkommentator på ytterligare en. Huvudsökanden har dessutom under projekttiden, delvis till följd av projektet, avancerat från docent till professor i socialt arbete.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2016-2019

Kontaktperson: Magnus Karlsson

Övriga medarbetare/projektgrupp: Lars Oscarsson

Finansiär: FORTE

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade