Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Active support – ett arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning?

Med start 2020 genomförs forskningsprojektet Active Support vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Active supportprojektet är en forskningsstudie som syftar till att introducera arbetssättet Active Support på gruppbostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Gruppbostäderna kommer att följas longitudinellt under fyra år med upprepade mätningar. Projektet finansieras av Ersta Diakoni.

Studiens frågeställningar är:

1) Hur påverkas de boendes delaktighet, aktivitet och inflytande av Active support?

2) Hur påverkas personalens och chefens arbetssätt av utbildning och handledning i Active
support?

3) Vilka individuella, grupprelaterade, organisatoriska och kontextuella
möjliggörande och hindrande faktorer, påverkar implementeringsprocessen och
förklarar framgångar och brister i genomförandet och vidmakthållandet av
Active support?

4) Vilka anpassningar av arbetsmetoden Active support behöver göras utifrån
svenska förhållanden?

Internationellt har Active support systematiskt implementerats på gruppbostäder och ett vetenskapligt stöd finns för metoden, men erfarenheter från Sverige saknas. Genom att introducera arbetsssättet hos personal och chefer på gruppbostäder i Sverige innebär det en unik möjlighet att undersöka om Active support kan anpassas till svenska förhållanden. Därutöver kommer projektet utvärdera om arbetssättet leder till förändringar av personalens arbete så att personer med intellektuell funktionsnedsättning får mer inflytande, fler valmöjligheter och ökad aktivitet i sitt vardagsliv. Projektet kommer att följas av två referensgrupper bestående av personer med intellektuell funktionsnedsättning, representanter från FUB och från olika myndigheter. Resultatet av studien kommer att presenteras i en doktorsavhandling, i vetenskapliga tidsskrifter och vid nationella såväl som internationella konferenser.

Medarbetare i projektet är doktorand Jenny Aspling och professor Magnus Tideman.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2020 - pågående

Kontaktperson: Magnus Tideman

Övriga medarbetare/projektgrupp: Jenny Aspling

Finansiär: Ersta Diakoni

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade