Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ditt behov av stöd – ett formulär för personcenterad bedömning

I dagens välfärdsamhälle Sverige vårdas allt fler och allt sjukare personer i det egna hemmet, ofta ändå fram till döden. Närstående spelar en avgörande roll och de ger ofta både vård och stöd i olika perioder under sjukdomstiden. Studier visar att närstående ofta är oförberedda med brist på kunskap och att situationen kan medföra negativa konsekvenser med psykisk och social påfrestning och nedsatt egen hälsa.

Denna studie syftar till att studera implementering av ett frågeformulär, The Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT), inom specialiserad hemsjukvård. Frågeformuläret har utvecklats i Storbritannien och består av 14 frågor om behov av stöd inom praktisk, känslomässig, existentiell och social domän. Forskargruppens svenska version av formuläret, ”Ditt behov av stöd”, har i samarbete med originalförfattarna validerats och reliabilitetstestats med goda resultat.

Prioriterar lösningar

”Ditt behov av stöd” medför ett omvänt förhållningssätt. Istället för vårdpersonalens kunskaper och erfarenheter är det närståendes egna behov och prioriteringar som styr vilka stödinsatser som kan vara aktuella. Formuläret är avsett att användas som underlag för samtal där närstående får en möjlighet att tillsammans med vårdpersonal reflektera över sina behov av stöd, men också sina resurser. Med hjälp av ”Ditt behov av stöd” som underlag för samtal, ges närstående en möjlighet att tillsammans med sjuksköterska eller annan vårdpersonal reflektera över sina behov av stöd men också sina resurser. Det ger en möjlighet att på ett effektivt sätt lära känna närstående och få kännedom om hemsituationen för närstående och patient. I samtalet kan det bli tydligt vilket stöd närstående behöver, hur de själva prioriterar mellan sina stödbehov och hur de själva kan hitta lösningar. Sjuksköterskan kan också, med frågeformuläret som underlag, ge råd om tillgängliga resurser vid vårdenheten samt i samhället som finns att tillgå.

Det har visat sig i vår första studie inom projektet där vi utvärderat validitet och reliabilitet, att det på ett bra och enkelt sätt hjälper närståendes att identifiera och prioritera sina behov av stöd. Närstående kan få hjälp att uttrycka sig och sätta ord på det som annars kan vara svårt att prata om, och även sjuksköterskor upplever den som ett stöd i samtal med närstående.

Introduktion en viktig del

I studien kommer närstående till patienter som vårdas vid specialiserade hemsjukvårdsenheter att tillfrågas om deltagande via vårdpersonal. Deltagande i studien kommer innebära att ”Ditt behov av stöd” används vid minst två gånger samt att svara på en enkät vid tre tillfällen. Ett urval av närstående kommer också att tillfrågas om deltagande i intervju.

Tidigare erfarenhet från Storbritannien och andra länder samt från våra egna genomförda intervjuer visar att det är viktigt med introduktion hos vårdpersonalen innan användning. För implementering av ”Ditt behov av stöd” kommer ramverket PARIHS att användas för att ge struktur och teoretisk förankring. I grunden för hela projektet ligger Birgitta Andershed och Britt-Marie Ternestedt teoretiska ramverk om närståendes delaktighet i vården.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2019-2024

Kontaktperson: Anette Alvariza, professor och Maria Norinder doktorand

Övriga medarbetare/projektgrupp: Maja Holm, med dr, Joakim Öhlen, professor, Kristofer Årestedt, professor, Gunn Grande, professor, Gail Ewing, med dr, Inger Benkel, med dr

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade