Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Risk-/skyddsbedömningar för våldsutsatta barn – införande av strukturerade bedömningar i socialtjänstens barnavårdsärenden

Regeringen initierade 2007 en särskild satsning på våldsutsatta kvinnor och barn. Inom ramen för denna satsning har en forskargrupp varit involverade i studier kring insatser för barn som bevittnat våld mot mamma samt utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn. Dessa studier har finansierats av Socialstyrelsen. iRiSk-projektet (insatser och riskskyddsbedömningar för våldsutsatta barn) är ett resultat och en fortsättning av denna satsning med särskilt fokus på att höja riskbedömningars kvalitet. iRiSk-projektet syftar till att införa strukturerade bedömningar i barnavårdsärenden där barn varit utsatta för våld (barnmisshandel) eller bevittnat våld mellan närstående vuxna.

Forskargruppen har under ett flertal år utvecklat intervjuguider avsedda för yngre barn, äldre barn och föräldrar. Intervjuerna täcker de områden som man normalt sett behöver ha information om för att ta beslut om stöd eller andra åtgärder i barnavårdsärenden. Intervjuerna är konstruerade så att barn får möjlighet att göra sin röst hörd och berätta vad de varit med om. Även vuxenintervjuerna har ett barnperspektiv i bemärkelsen att fokus ligger på barnets situation och hur barnet påverkas av våldet och barnets upplevelse av trygghet och säkerhet i relation till omsorgspersonerna. iRiSk-intervjuerna kompletterar instrument och metoder med delvis annorlunda fokus (t.ex. SARA, FREDA, SAVRY, Signs of Safety). iRiSk-intervjuerna är halvstrukturerade och kompletteras med självsvarsformulär. Även psykisk hälsa ingår som en viktig komponent. Materialet är kompatibelt med utrednings- och dokumentationssystemet BBIC (Barns Behov i Centrum).

Det övergripande syftet med det pågående forskningsprojektet är att vetenskapligt pröva användbar- och genomförbarheten av strukturerade risk-/skyddsintervjuer inom ramen för socialtjänstens barnavårds-utredningar ur barns, föräldrars och handläggares perspektiv. Vidare syftar projektet till att undersöka om informationen i risk-/skyddsintervjun ger ett gott stöd för handläggarnas samlade bedömning kring risken för upprepat våld och eventuellt behov av skydd. Resultatet av ett 100-tal barnintervjuer samlas in, handläggare intervjuas om användbarheten och inspelningar av ett antal intervjuer analyseras. Den prediktiva validiteten kommer att testas, liksom hur de strukturerade risk/skyddsintervjuerna fungerar i förhållande till barns möjligheter att komma till tals och lämna tillförlitlig information om utsatthet för våld i sin familj.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2018-2020

Kontaktperson: Maria Eriksson

Övriga medarbetare/projektgrupp: Ulf Axberg, Ole Hulltman och Anders Broberg, Göteborgs universitet och Clara Iverson Uppsala universitet

Finansiär: Forte

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade