Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hälsa och idrott åt alla

Projektet syftar till att undersöka hur deltagande i idrottsrörelsen och därigenom möjlighet till fysisk aktivitet och sociala relationer och nätverk påverkas och villkoras av olika faktorer. Projektet rymmer ett flertal studier som belyser olika perspektiv på frågan om inkludering och exkludering i idrottsrörelsen. Barn, föräldrar och ideella ledare utgör informanter där både kvalitativa och kvantitativa metoder används bland annat används photo elicitation, photovoice och enkäter. Projektet knyter an till Agenda 2030 om rätten till jämlik hälsa. Av särskilt intresse är flickors deltagande och specifikt fokus riktas mot flickor med föräldrar födda utanför Europa. I projektet genomförs även en studie om hur Corona och medföljande direktiv påverkar idrottsrörelsen och då specifikt fotbollsverksamheten.

Flickor med föräldrar födda utanför Europa idrottar i mindre utsträckning än andra. Idrott har en viktig betydelse i barns tillvaro som för många bidrar till välmående, att skapa meningsfull sysselsättning, dagliga rutiner och att hitta nya vänner samtidigt som det är en källa till glädje och lek där barn får utlopp för sin energi. Barns valmöjligheter bestäms av deras historiska och sociala sammanhang som är mer trögrörligt än barnets egna och snabbare skiftande preferenser. Barnet har själv ett visst utrymme att bestämma om sin tillvaro men familjen utgör dess närmaste omgivning och föräldrarnas erfarenheter, förväntningar och uppfattningar kan därför vara avgörande för hur olika barn kommer att leva sina liv. Organisationen av idrottsrörelsen påverkar också deltagande där mer eller mindre medvetna mekanismer får betydelse för vem som deltar och när.

Exempel på en av projektet studier:

Hur föräldrars erfarenheter och uppfattningar om barn, hälsa och genus påverkar delaktighet i det mångkulturella Sveriges idrottsrörelse

Föräldrarnas klassbakgrund, utbildningsnivå och kulturella tillhörighet formar deras generella uppfattningar om barndomen och i vilken utsträckning den betraktas som en livsfas med ett värde i sig, eller i huvudsak som en period i livet då man lär sig färdigheter i förberedelse för vuxenlivet. När det gäller idrottande kan detta återspeglas i hur stort utrymme leken får i förhållande till tävlingsmoment, skillnader mellan könsroller och liknande. Eftersom mycket idrottande är uppdelat efter könstillhörighet men har historiska kopplingar till det manliga könsidealet är särskilt tjejidrottandet intressant att studera.

Metod

Undersökningen genomförs med hjälp av fokusgruppsintervjuer bland föräldrar med olika kulturell bakgrund för att fånga en mångfald av erfarenheter och uppfattningar om idrott, hälsa, barn och genus. Föräldrar väljs ut strategiskt för att intervjuas i sex olika grupper vars döttrar statistiken visar har lägre idrottsdeltagande än andra. Fäder och mödrar intervjuas i separata grupper om cirka fem personer på svenska, sorani (det vanligaste kurdiska språket), tigrinja och somali. Intervjuerna leds av språkkunniga moderatorer utifrån följande teman: Egna idrottserfarenheter och uppfattningar om barndom, hälsa, genus samt den svenska idrottsrörelsen. Intervjuerna sker med informerat samtycke och publiceras anonymiserat.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2018-pågående

Kontaktperson: Anders Kassman

Projektgrupp: Åsa KneckAnders Kassman

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade