Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

To lose a parent during childhood – Impact on long term psychological health and intervention.

I Sverige förlorar omkring 4 000 barn en förälder årligen. Man vet lite om hur en sådan förlust påverkar förskolebarns psykiska hälsa på lång sikt. En nyligen publicerad nordisk registerstudie omfattande närmare 190 000 barn och unga (under 18 år) som mist en förälder visar en signifikant ökad risk att dö i unga år. En svensk enkät studie omfattande cirka 600 tonåringar som mist en förälder i cancer visar att de löper en fördubblad risk för att skada sig själva, de tänker också i ökad uträckning på ta sitt liv jämfört med andra jämnåriga som inte mist en förälder. Vår forskning lägger speciell vikt vid att kunna identifiera de riskfaktorer som finns i vården och familjen som påverkar långsiktig psykisk ohälsa hos dem som förlorat en förälder. Vi kommer dessutom att testa en tidigare beprövad ntervention (för barn som utsatts för andra svårigheter) och dess betydelse för barn som mist en förälder i cancer. Denna studie omfattar närmare 400 familjer varav cirka 30-40 familjer kommer att välja att delta i interventionen.

Detta ger möjlighet att statistiskt säkerställa skillnader mellan barn som exponerats för vårdfamiljefaktorer och de som inte exponerats samt huruvida interventionen haft betydelse för barnets psykiska hälsa. Vi kommer att använda tillgängliga register för att identifiera föräldrar till barn i åldrarna 2 till 8 år som mist en maka/make/partner som har delad vårdnad. 1 till 3 år efter förlusten kommer vi att skicka en inbjudan med en förfrågan om att delta i studien. Deltagandet innebär att efterlevande förälder fyller i ett frågeformulär vid två tillfällen; vid första kontakten (1-3 år efter förlusten) samt omkring 16 månader senare. För de som väljer att delta i interventionen kommer ett ytterligare formulär att besvaras i samband med interventionen och sex månader efter avslutad intervention.

Studien är anonym för alla utom de som väljer att delta i interventionen då frågeformuläret besvaras utan att namn anges i formuläret. Om vi ser en effekt av påverkbara vård-familjefaktorer och/eller av interventionen kommer vi att utarbeta ett utbildningsprogram som riktar sig till hälso- och sjukvården samt till förskolaskolpersonal. Vi ser stora möjligheter att kunskapen senare kan användas i syfte att minimera dessa riskfaktorer och öka möjligheten till en sund återhämtning för förlustdrabbade barn i hela landet. Aktörerna i denna forskargrupp är sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter och en jurist. Barn har rättigheter i enlighet med bl a barnkonventionen och hälso- och sjukvårdslagen. Det är dock oklart hur väl barn, familjen, vård och skolpersonal är medveten om barnets rättigheter.

Ett samverkansprojekt mellan forskning i välfärdsrätt och Palliatativt forskningscentrum.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2016-2018

Kontaktperson: Ulrika Kreicbergs

Övriga medarbetare/projektgrupp: Johanna Schiratszki

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning i välfärdsrätt
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade