Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Närståendes erfarenheter av bemötande och utanförskap vid vård av personer med komplexa vårdbehov inom olika vårdkontexter

I en befolkningsstudie genomförd av Socialstyrelsen framkom att närmare var femte person i vuxen ålder i Sverige på ett eller annat sätt gav omsorg till en nära person som är äldre, är långvarigt sjuk eller har funktionsnedsättning. Studier visar att närstående ofta upplever sig vara otillräckligt förberedda för att hantera vårdarrollen och har behov av information, stöd och samverkan med vårdpersonal. Ett mätinstrument har tidigare utvecklats riktat till närstående att användas inom psykiatrisk vård, Family Involvement and Alienation Questionnaire (FIAQ). Instrumentets fokus är närståendes upplevelse av vårdpersonalens bemötande och eventuell känsla av utanförskap gällande vården. Projektet syftar dels till att vidareutveckla och utvärdera mätinstrumentet FIAQ:s validitet och reliabilitet inom psykiatrisk vård, äldrevård, palliativ vård och vård av komplicerade diabetessjukdomar; dels till att beskriva och jämföra närståendes upplevelser av bemötandet och känsla av utanförskap inom och mellan dessa vårdkontexter.

Trehundrafemtio närstående inom de fyra vårdområdena ingår i datainsamlingen.

Frågor som studien söker svar på via statistiska analyser är bland annat:

  • Hur upplever deltagarna vårdpersonalens bemötande och hur betydelsefullt är det?
  • Eventuell känsla av utanförskap gentemot den vård patienten erhåller?
  • Finns ett samband mellan upplevelse av bemötande och känsla av utanförskap?
  • Finns skillnader i ovanstående frågor mellan deltagare från psykiatrisk vård, palliativ vård, äldrevård och vård vid komplicerade diabetes sjukdomar?

Den första artikeln i projektet beräknas att i början av 2017 sändas till vetenskaplig tidskrift för publicering.

Senast uppdaterad: 2020-06-23.

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2015-

Kontaktperson: Mats Ewertzon

Övriga medarbetare/projektgrupp: Elisabeth Winnberg, Anette Alvariza, Pardis Momeni och Åsa Kneck, Ersta Sköndal Bräcke högskola,  Janeth Leksell, Högskolan Dalarna och Uppsala universitet, Maria Mattsson, Stockholms Läns Landsting, Birgitta Andershed, Palliativt forskningscentrum och Högskolan i Gjövik samt Kristofer Årestedt, professor, Linnéuniversitetet

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade