Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Närståendes erfarenheter av bemötande och utanförskap vid vård av personer med komplexa vårdbehov inom olika vårdkontexter: En metodologisk och empirisk studie

I en befolkningsstudie genomförd av Socialstyrelsen framkom att närmare var femte person i vuxen ålder i Sverige på ett eller annat sätt gav omsorg till en nära person som är äldre, är långvarigt sjuk eller har funktionsnedsättning. Studier visar att närstående ofta upplever sig vara otillräckligt förberedda för att hantera vårdarrollen och har behov av information, stöd och samverkan med vårdpersonal.

Projektet syftar dels till att vidareutveckla och utvärdera mätinstrumentet FIAQ:s validitet och reliabilitet inom psykiatrisk vård, äldrevård, palliativ vård och vård av komplicerade diabetessjukdomar; dels att beskriva och jämföra närståendes upplevelser av bemötandet och känsla av utanförskap inom och mellan dessa vårdkontexter. Trehundrafemtio närstående inom de fyra vårdområdena ingår i datainsamlingen.

Frågor som studien söker svar på är bland annat:

  • Hur upplever deltagarna vårdpersonalens bemötande och hur betydelsefullt är det?
  • Eventuell känsla av utanförskap gentemot den vård patienten erhåller?
  • Hur ser sambandet ut mellan upplevelse av bemötande och känsla av utanförskap?
  • Finns skillnader i ovanstående frågor mellan deltagare från psykiatrisk vård, palliativ vård, äldrevård och vård vid komplicerade diabetes sjukdomar?

Pågående studier
Inriktning Närstående till personer inom diabetesvård
Inriktning Närstående till personer inom äldre vård

Vetenskapliga artiklar i projektet finns under respektive projektmedarbetare

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2015-

Kontaktperson: Mats Ewertzon

Övriga medarbetare/projektgrupp: Elisabeth Winnberg, Anette Alvariza, Pardis Momeni och Åsa Kneck, Birgitta Andershed och Susanne Amsberg, Ersta Sköndal Bräcke 
högskola, 
Janeth Leksell, Högskolan Dalarna och Uppsala universitet, Ida Goliath, Karolinska Institutet, Maria Skott, Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet, , Er samt Kristofer Årestedt, professor, Linnéuniversitetet och Region Kalmar län

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade