Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Foto: Mostphoto

Mjuk massage vid smärta; en interventionsstudie bland äldre multisjuka personer på vård- och omsorgsboende

Studien vänder sig till äldre personer på vård och omsorgsboende med multisjukdom och smärta. Med multisjukdom menas här att man har fler än två diagnoser ex. Parkinsons sjukdom och hjärtsvikt. Världshälsoorganisationen (WHO, 2004) rapporterar att smärta är vanligt förekommande, omfattande, handikappande och svårdiagnostiserat hos äldre personer. Den fysiologiska förklaringen är att äldre personer ofta har en förändrad upplevelse av den primära smärtan. Uttryck för smärta kan exempelvis vara motorisk oro eller förvirringstillstånd. Smärta beskrivs som ett specifikt symtom där insatser oavsett smärtans karaktär, (fysisk, psykisk, social eller existentiell) är viktig för den äldres livskvalitet.

Beröring har i alla tider beskrivits som en viktig och ibland avgörande strategi för hur vi kommunicerar, människor emellan. I många kulturer är fysisk beröring bevis på tillgivenhet,

trygghet och social tillhörighet. Omvårdnadspersonal har ofta unika kunskaper och förmågor att genom verbal och ickeverbal kommunikation (ex beröring) skapa relationer och närhet i vårdsituationer genom beröring. Forskning inom palliativ vård (vård i livets slutskede) visar att när beröring som mjuk massage (MM) erbjuds har det flera positiva effekter; ökat välbefinnande, symtomlindring vid ångest, smärta och illamående. Mjuk massage är ett samlingsbegrepp för metoder som syftar till att ge mjuka men fasta strykningar, lätta tryck- och cirkelrörelser av hudens ytliga strukturer. Studier har identifierat sk C-taktila (CT) nerver i huden som är specialiserade på att sända signaler till hjärnan vid lätt hudberöring. De specifika nervtrådarna som återfinns i hårig hud förbinder sig direkt med den del av hjärnan som styr känslor. Beröring som ges med långsamma och återkommande strykningar på huden stimulerar CT- nerverna och leder till att det upplevs behagligt. Syftet med studien är att undersöka effekter av MM med fokus på smärta och välbefinnande hos äldre personer med multisjukdom på vård och omsorgsboende. Vetenskapliga frågeställningar: Vilka effekter har MM på autonoma funktioner hos äldre personer med multisjukdom? Har MM smärtlindrande effekter hos äldre och multisjuka personer? Hur upplever äldre personer att få MM vid smärta? Om och på vilket sätta upplever den äldre personen att MM påverka välbefinnandet?

Förväntat resultat: Stimulering av CT fibrer genom beröring och MM kan ha normaliserande effekter på puls och blodtryck samt bidra till smärtlindring, förbättrad sömn och ökat välbefinnande jämfört med en kontrollgrupp.


Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2016-

Kontaktperson: Berit Seiger Cronfalk

Övriga medarbetare/projektgrupp: Anette Alvariza, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Kristoffer Årestedt, Linnéuniversitetet och Lisa Andersson, leg ssk

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade