Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

CSR - Omfattning, professionalisering, ägande

Forskning om företagens samhällsansvar (CSR) sker idag utifrån perspektiv som är hämtade från marknadsföring eller handelsrätt eller internationellt företagande eller finansiell ekonomi eller revision eller HRM och så vidare. Samtidigt tycks såväl praktiken som forskningen ha fått ett tydligare instrumentellt fokus. I detta projekt avses att ta ett helhetsgrepp på CSR-frågan utifrån ett organisationsetiskt och samhällsfilosofiskt perspektiv.

Programmet är tre-årigt med finansiering från en grupp företag som också utgör referensgrupp för programmet. Det samordnas också med den forskning som bedrivs på Ersta Sköndal Bräcke högskola om samarbeten mellan företag och civilsamhällets organisationer.

Delstudie 1: Samhällsansvarets omfattning – utveckling av en taxonomi

Studien studerar de aktiviteter företag gör under etiketten CSR. Syftet är att utveckla och diskutera en taxonomi av CSR-aktiviteter utifrån frågor som: Är samhällspåverkan avsedd, insedd eller oplanerad? Är den integrerad med den kommersiella verksamheten eller inte? Formulerar man sig i termer av förtroendet hos strategiskt viktiga intressenter, eller utifrån ett ansvar för de intressenter som berörs av företagets verksamhet, positivt och negativt? Är den eventuella kommersiella effekten avsedd, insedd eller oplanerad?

Delstudie 2: CSR-områdets professionalisering

CSR är idag ett område som institutionaliserats på olika sätt: ISO 26000, GRI, Global Compact, PRI, CSR Europe, Accountability är olika övergripande initiativ som fått genomslag. Nationell och internationell lagstiftning (exempelvis UK Bribery Act) ställer krav på ett mer strukturellt arbetssätt med sociala och miljömässiga frågor i näringslivet. I många ekonomutbildningar ingår också numera kursmoment som handlar om CSR. Med sina 35 000 studenter årligen vid 26 olika lärosäten i Sverige är ämnet det största i Sverige.

Mycket av CSR-arbetet handlar om tekniska, ekonomiska och juridiska frågor. Men i praktiken ställs de som arbetar med dessa frågor också inför ökade krav på kunskaper och analyser utifrån etiska utgångspunkter. Ur den aspekten är personer som arbetar med CSR-frågor en viktig målgrupp för den etikforskning som sker vid högskolan. Dessa CSR-specialister utgör en växande yrkeskår vars professionaliseringsambitioner kan anas.

Delstudien syftar till att dokumentera och följa hur denna yrkeskår utvecklats och till detta undersöka CSR-specialisternas kunskapsutvecklingsbehov. Vad har dessa personer för bakgrund? Hur inplaceras de i organisationen; inom juridik, marknadsföring, HR, internrevisionen, vd-stab, ledningsgrupp? Vilka är deras erfarenheter av att driva CSR-frågor i respektive företag? Vilka strategier används för att öka den interna och externa legitimiteten?

Delstudie 3: Det ansiktslösa ägandets etik, inklusive frågan om kollektiva moraliska subjekt

Gruppen ”aktieägare” blir alltmer heterogen: stora, små, institutionella, professionella, icke-professionella, direkta, indirekta, statliga, personliga, långsiktiga, kortsiktiga (även så kallad ”algoritmisk handel”), svenska, utländska etc. I en situation då ägarbegreppet är oklart definierat från början blir diskussionen om olika ägartypers villkor för ansvarstagande mycket komplex.
Syftet med projektet är att utifrån tillämpad etik och politisk filosofi diskutera frågor kring aktieägarnas ansvar samt om, och i så fall hur, deras handlingsutrymme bör regleras. Det görs utifrån fyra delsyften:

  1. Vilket är ägarnas juridiska ansvar för företagets verksamhetseffekter?
  2. Vad tror representanter för nyckelaktörerna (stora privata ägare, aktivister, Private Banking, företag, pensionsfonder, etiska fonder, förvaltare, indexleverantörer, börsen, mäklare, revisorer, internrevisorer, ansvariga för Investor Relations, ekonomijournalister, politiker, CSR-forskare) om ägarnas juridiska ansvar?
  3. Vilken är nyckelaktörernas uppfattning om vilket ansvar ägarna borde ha?
  4. Utifrån en moralfilosofisk analys, hur kan ägaransvaret relaterat till olika ägartyper preciseras och vilka institutionella förändringar behövs i så fall?

Senast uppdaterad: 2019-07-03.

OM PROJEKTET

Tidsperiod:

Kontaktperson: Tomas Brytting 

Medarbetare i projektet: Tomas Brytting, David Rönnegard


Forskningsenhet/inriktning: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade