Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hot och våld i grundskolan

I sin forskning utgår Anne-Lie Vainik från grundskolan som modernt- och senmodernt samhällsprojekt. Avhandlingsprojektets titel är ”Polisanmälningar i grundskolan – en mekanism för reduktion av skolsocial komplexitet” Genom att fokusera skolrelaterade polisanmälningar avseende barn under 15 år är syftet, att med kritisk ansats öka kunskapen om samt teoretiskt begripliggöra, hur den senmoderna grundskolan hanterar och förhåller sig till barns våldsamma- hotfulla och förolämpande handlingar i den skolsociala vardagen.

Mer specifikt belyses hur polisanmälningar kommer till användning i den dagliga praktiken. Grundskolan utgör ingen fredad zon för den straffrättsliga regleringen för vad som i lag är föreskrivet som brott, oavsett ålder på den misstänkte. Grundtanken i svensk rätt är dock att ansvaret för att vidta lämpliga åtgärder mot barn och ungdomar som begår brott i första hand vilar på socialtjänsten och inte på rättsväsendet och att detta i synnerhet gäller de yngre barnen. En polisanmälan mot en brottsmisstänkt 11-åring kan därmed antas ha andra motiv än straffrättsliga. Genom att studera förarbeten och lag från grundskolans upprättande 1962 till och med 2010 studeras den skolpolitiska synen rörande grundskolans samarbete med polisen och bruk av polisanmälningar vid våld- och hotsituationer. Vidare studeras hur anmälningspraktiken beskrivs mellan åren 2000-2010 i polisens register. Också detta med utgångspunkt från brottsmisstänkta barn i ålder 7-14 år. Genom intervjuer med rektorer undersöks även vad som kan sägas bli avgörande för om en polisanmälan om hot och/eller våld görs eller inte och på vilket vis hänsynen till principen om barnets bästa framträder hos rektorerna i relation till hot och våld i vardagspraktiken.

Avhandlingsprojektet startade 2010 och genomfördes vid Linnéuniversitetet i Växjö under handledning av professor Titti Mattsson vid Lunds universitet och docent Martin Börjeson vid Linköpings universitet.
Anne-Lie Vainik disputerade 2017 med sammanläggningsavhandlingen ”Polisanmälningar i grundskolan”.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Anne-Lie Vainik

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning i välfärdsrätt
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade