Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utvärdering av Pelarbackens verksamhet för hemlösa

Samordning och samtidighet? En studie av Pelarbackens insatser riktade till hemlösa med en komplex problematik

Hemlösas situation är många gånger komplex och mycket utsatt, och hemlösheten leder ofta till allvarliga sociala och medicinska konsekvenser för den enskilde. Socialstyrelsens kartläggningar visar att en hög andel av de personer som varit hemlösa under en lång tid uppges ha problem med missbruk. Dessutom ökar förekomsten av funktionshinder, somatiska och psykiska problem och sjukdomar med tiden som hemlös. Hemlöshet är en komplex, motståndskraftig och svårbemästrad samhällsproblematik som skär igenom flera politikområden och där inget område på ett tydligt sätt ”äger” frågan. Systematiska samordnade insatser inom alla dessa områden har därför varit svåra att få till stånd, men sedan september 2010 finns en samlokalisering vid Pelarbacken i Stockholm, där Ersta sjukhus driver en mottagning för hemlösa på uppdrag av Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Vid Pelarbacken ska bland annat hemlösa personer med en komplex problematik erbjudas samtidiga insatser för såväl somatiska, psykiatriska och beroenderelaterade som sociala problem. Studiens huvudsakliga syfte är att presentera en grundlig genomlysning av hur dessa insatser har samordnats kring och erbjudits samtidigt till den mest utsatta gruppen av hemlösa personer med behov av samtliga insatser, och med vilka uppfattade effekter för den aktuella målgruppen. Studien utförs som en processutvärdering med ett kombinerat organisations- och brukarperspektiv.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2012-2014

Kontaktperson: Marie Nordfeldt

Övriga medarbetare/projektgrupp: Charlotte Engel

Finansiär: Stockholms stad

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade